เกี่ยวกับระบบ


รายการอัพเดทระบบ


Version 0.2.2 (8 October 2022)

- แก้ไขบัคการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย
- เพิ่มจัดประเภทโครงการที่เกี่ยวข้องกับ EdPEx
- เพิ่มแสดงรายการข้อมูลตัวชี้วัด EdPEx แต่ละปี
- เพิ่มระบบการโหลดไฟล์ข้อมูลตัวชี้วัด EdPEx แต่ละปี

Version 0.2.1 (3 June 2022)

- อัพเดทข้อมูลตัวชี้วัด EdPEx
- ทำระบบเก็บข้อมูล H-Index
- ทำระบบเก็บข้อมูล Citation และ Document
- ปรับปรุงฟอร์มบันทึกข้อมูลบริการวิชาการ
- ปรับปรุงระบบการประเมินโครงการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้น - ปรับปรุงข้อมูลการแสดงข้อมูลในหน้าหลัก

Version 0.2.0 (8 April 2022)

- ออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลบริการวิชาการ
- เพิ่มระบบการบันทึกข้อมูลบริการวิชาการ
- ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลหนังสือเข้าออก
- ปรับปรุงการแสดงข้อมูลนักวิจัย

Version 0.1.9 (23 August 2021)

- เพิ่มรายงานข้อมูลรายบุคคล
- ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลสิทธิบัตร
- ปรับปรุงการแสดงข้อมูลงานวิจัยใช้ประโยชน์
- ปรับปรุงการแสดงผลของ Master Page

Version 0.1.8 (25 June 2021)

- เพิ่มฟอร์มบันทึกข้อมูลโครงการวิจัยเพิ่มเติม ในส่วนวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลักษณะเด่น Impact
- ปรับปรุงรายงานรายบุคคลที่คิดตามสัดส่วนวิจัย
- เพิ่มหน้าบันทึกผลลัพท์ข้อมูล และการเชื่อมโยงผลลัพธ์กับโครงการวิจัย เช่น ผลงานตีพิมพ์ สิทธิบัตร การใช้ประโยชน์ รางวัลที่ได้รับ การบูรณาการการเรียนการสอนหรือหน่วยงานภายนอก
- ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลตีพิมพ์ ข้อมูลโครงการวิจัย
- ปรับปรุงส่วนแสดงผลข้อมูลรายบุคคล
- ปรับปรุงการแสดงผลของ Master Page

Version 0.1.7 (18 December 2020)

- การโหลดข้อมูลรายงานประจำปี
- แสดงข้อมูลงานวิจัยที่ทำกับหน่วยงานภายนอก
- การกำหนดสถานะการปฎิบัติงานแต่ละในรอบ SAR
- เพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลการอบรม
- อัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูล
- แก้ไขระบบเพื่อป้องกันการเกิด Error ในการบันทึกและการค้นหา

Version 0.1.6 (21 September 2020)

- เพิ่มรายงานรายบุคคลแสดงจำนวนผลงาน
- อัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูล
- เพิ่มข้อมูลสัดส่วนงบประมาณโครงการวิจัย
- แก้ไขระบบล็อกอินกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน

Version 0.1.5 (8 September 2020)

- เพิ่มรายงานงบประมาณโครงการวิจัย
- เพิ่มรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
- เพิ่มรายงานบทความทางวิชาการ
- เพิ่มรายงานอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

Version 0.1.4 (28 August 2020)

- อัพเดทข้อมูลรายการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย
- เพิ่มข้อมูล SAR ตัวชี้วัด 2.3 (A) การนำไปใช้ประโยชน์
- เพิ่มข้อมูล SAR ตัวชี้วัด 2.3 (B) รางวัลที่ได้รับ
- แก้ไขการแสดง Google Chart ที่ไม่ถูกต้อง

Version 0.1.3 (14 August 2020)

- อัพเดทหน้าเว็บให้รองรับ Mobile Mode ในบางส่วน
- แก้ไขปัญหาเชื่อมต่อฐานข้อมูลบางส่วน
- อัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูล
- ปรับปรุงการแสดงผลหน้าเพจในภาพรวม

Version 0.1.2 (11 August 2020)

- เพิ่มฟังก์ชั่นข้อมูลงานวิจัยใช้ประโยชน์
- อัพเดทข้อมูลงานวิจัย ตีพิมพ์ สิทธิบัตร
- อัพเดทรายการบันทึกหนังสือเข้าออก
- เพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูลนักวิจัยใน Scopus

Version 0.1.1 (14 July 2020)

- อัพโหลดข้อมูลขึ้นในเว็บไซต์ผู้พัฒนาระบบ

นายสุชาติ สืบสาม
(Suchart Suebsam)

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและประเมินผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02-549-4164 โทรสาร 02-549-4119
» www.sci.rmutt.ac.th


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164