เกี่ยวกับระบบ


รายการอัพเดทระบบ


Version 0.1.6 (21 September 2020)

- เพิ่มรายงานรายบุคคลแสดงจำนวนผลงาน
- อัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูล
- เพิ่มข้อมูลสัดส่วนงบประมาณโครงการวิจัย
- แก้ไขระบบล็อกอินกำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน

Version 0.1.5 (8 September 2020)

- เพิ่มรายงานงบประมาณโครงการวิจัย
- เพิ่มรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
- เพิ่มรายงานบทความทางวิชาการ
- เพิ่มรายงานอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

Version 0.1.4 (28 August 2020)

- อัพเดทข้อมูลรายการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย
- เพิ่มข้อมูล SAR ตัวชี้วัด 2.3 (A) การนำไปใช้ประโยชน์
- เพิ่มข้อมูล SAR ตัวชี้วัด 2.3 (B) รางวัลที่ได้รับ
- แก้ไขการแสดง Google Chart ที่ไม่ถูกต้อง

Version 0.1.3 (14 August 2020)

- อัพเดทหน้าเว็บให้รองรับ Mobile Mode ในบางส่วน
- แก้ไขปัญหาเชื่อมต่อฐานข้อมูลบางส่วน
- อัพเดทข้อมูลในฐานข้อมูล
- ปรับปรุงการแสดงผลหน้าเพจในภาพรวม

Version 0.1.2 (11 August 2020)

- เพิ่มฟังก์ชั่นข้อมูลงานวิจัยใช้ประโยชน์
- อัพเดทข้อมูลงานวิจัย ตีพิมพ์ สิทธิบัตร
- อัพเดทรายการบันทึกหนังสือเข้าออก
- เพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหาข้อมูลนักวิจัยใน Scopus

Version 0.1.1 (14 July 2020)

- อัพโหลดข้อมูลขึ้นในเว็บไซต์ผู้พัฒนาระบบ

นายสุชาติ สืบสาม
(Suchart Suebsam)

เจ้าหน้าที่งานวิจัยและประเมินผล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02-549-4164 โทรสาร 02-549-4119
» www.sci.rmutt.ac.th


2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/