บริการวิชาการ

ค้นหาโครงการ
ชื่อโครงการ:
ประเภทการให้บริการ
ประเภททุนที่ใช้ :
ประเภทงบประมาณ :
พื้นที่ให้บริการ :
สาขาวิชา :
ปีงบประมาณ :

สัดส่วนงบประมาณตามประเภทให้เปล่าและสร้างรายได้
สัดส่วนงบประมาณตามประเภทให้การบริการ

ประเภทการให้บริการจำนวนโครงการงบประมาณรวม
จ้างศึกษา7789,400
ประกวด/แข่งขัน2283,400
ประชุมวิชาการ1118,500
เป็นที่ปรึกษา1843,180,400
ผู้ทรงคุณวุฒิ120,000
อบรม Up/Re/New Skill3527,496
อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้4113,318,211
ปีโครงการบริการวิชาการงบประมาณโครงการช่วงเวลาดำเนินโครงการ
2565

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารจัดการน้ำสำหรับกรุงเทพมหานคร เพิ่มโรงควบคุมน้ำมีนบุรี


ประเภทให้การบริการ : จ้างศึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : บริษัท ทูทีเค จำกัด
สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
110,000
วันที่เริ่ม : 5 August 2022
วันที่สิ้นสุด : 31 December 2022
2565

โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) กิจกรรมการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
31,500,000
วันที่เริ่ม : 3 March 2022
วันที่สิ้นสุด : 27 December 2022
2565

โครงการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความรู้และพัฒนางานวิจัยฯ : การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของฐานข้อมูลงานวิจัยในกระบวนการยุติธรรม (Justice Knowledge Base - JKB)


ประเภทให้การบริการ : จ้างศึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานกิจการยุติธรรม
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
141,900
วันที่เริ่ม : 10 March 2022
วันที่สิ้นสุด : 5 September 2022
2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
0
วันที่เริ่ม : 3 September 2022
วันที่สิ้นสุด : 3 September 2022
2565

โครงการคุณภาพชีวิตของประชาชนเมืองกาฬสินธุ์ช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19


ประเภทให้การบริการ : จ้างศึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน
สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการ
100,000
วันที่เริ่ม : 16 April 2022
วันที่สิ้นสุด : 16 August 2022
2565

โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data) สำหรับคุณวุฒิและสมรรถนะการทำงานเพื่อการอ้างอิงและเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
2,000,000
วันที่เริ่ม : 30 September 2021
วันที่สิ้นสุด : 27 May 2022
2565

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
40,700
วันที่เริ่ม : 23 April 2022
วันที่สิ้นสุด : 11 May 2022
2565

โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้เรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อนักวิจัย


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : โรงเรียนสิงห์บุรี
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
37,800
วันที่เริ่ม : 2 April 2022
วันที่สิ้นสุด : 3 April 2022
2564

โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานข้อมูลเปิด (Open Data) สำหรับคุณวุฒิและสมรรถนะการทำงานเพื่อการอ้างอิงและเทียบโอนในระบบคลังหน่วยกิต


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
2,000,000
วันที่เริ่ม : 30 September 2021
วันที่สิ้นสุด : 27 May 2022
2564

โครงการศึกษาแนวทางเพื่อการจัดทำเครื่องมือสำหรับการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานกิจการยุติธรรม
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
500,000
วันที่เริ่ม : 14 September 2021
วันที่สิ้นสุด : 14 March 2022
2564

โครงการประเมินผลการอบรมหลักสูตร"นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.)"


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
350,000
วันที่เริ่ม : 13 March 2021
วันที่สิ้นสุด : 6 January 2022
2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการย่อย การลดต้นทุนกระบวนการปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมเกษตรชีวภาพ การสร้างงานการเพิ่มรายได้ ด้วยผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสินค้า OTOP ของกลุ่มเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
800,000
วันที่เริ่ม : 1 February 2021
วันที่สิ้นสุด : 31 December 2021
2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการย่อย โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น และการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมในชุมชน ตำบลสามโคกเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
500,000
วันที่เริ่ม : 1 February 2021
วันที่สิ้นสุด : 31 December 2021
2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการย่อย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลลาดสวาย


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
800,000
วันที่เริ่ม : 1 February 2021
วันที่สิ้นสุด : 31 December 2021
2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการย่อย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบ้านงิ้ว


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
800,000
วันที่เริ่ม : 1 February 2021
วันที่สิ้นสุด : 31 December 2021
2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการย่อย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบ้านปทุม


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
800,000
วันที่เริ่ม : 1 February 2021
วันที่สิ้นสุด : 31 December 2021
2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการย่อย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบางโพธิ์เหนือ


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
800,000
วันที่เริ่ม : 1 February 2021
วันที่สิ้นสุด : 31 December 2021
2564

โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม โดยวิธีคัดเลือก


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
900,000
วันที่เริ่ม : 1 January 2021
วันที่สิ้นสุด : 26 September 2021
2564

จัดจ้างทำรายงานผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกำลังซื้อยาของประชาชน


ประเภทให้การบริการ : จ้างศึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
90,000
วันที่เริ่ม : 18 August 2021
วันที่สิ้นสุด : 17 September 2021
2564

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน หรือ Community BioBank พื้นที่ภาคกลาง โดยวิธีคัดเลือก


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
500,000
วันที่เริ่ม : 25 February 2021
วันที่สิ้นสุด : 23 August 2021
2564

โครงการอบรมพัฒนาระบบการเขียน Code แบบ Frame Work


ประเภทให้การบริการ : อบรม Up/Re/New Skill
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบกลางมหาวิทยาลัย
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
37,210
วันที่เริ่ม : 24 July 2021
วันที่สิ้นสุด : 26 July 2021
2564

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
90,780
วันที่เริ่ม : 29 October 2020
วันที่สิ้นสุด : 2 April 2021
2564

โครงการการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
40,000
วันที่เริ่ม : 25 March 2021
วันที่สิ้นสุด : 26 March 2021
2564

พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับกรุงเทพมหานคร (ดำเนินงานภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน COE)


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : บริษัท ทูทีเค จำกัด
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
1,100,000
วันที่เริ่ม : 1 October 2020
วันที่สิ้นสุด : 28 February 2021
2563

พัฒนาระบบโครงการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและวัสดุคงคลัง


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
822,500
วันที่เริ่ม : 1 November 2020
วันที่สิ้นสุด : 31 March 2021
2563

โครงการประเมินผลการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 11


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
350,000
วันที่เริ่ม : 18 February 2020
วันที่สิ้นสุด : 13 December 2020
2563

ค่ายอิคคิวซัง


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
0
วันที่เริ่ม : 7 December 2020
วันที่สิ้นสุด : 7 December 2020
2563

โครงการเรื่องการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและวัสดุคงคลัง


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
377,500
วันที่เริ่ม : 1 August 2020
วันที่สิ้นสุด : 31 October 2020
2563

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินกลั่นกรองบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารสุขภาพของภาคประชาชน


ประเภทให้การบริการ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
20,000
วันที่เริ่ม : 1 March 2020
วันที่สิ้นสุด : 30 September 2020
2563

จ้างทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม (Standard Operating Procedure: SOP)


ประเภทให้การบริการ : จ้างศึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
135,000
วันที่เริ่ม : 22 July 2020
วันที่สิ้นสุด : 28 September 2020
2563

โครงการ Basic Python Programming: การโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนระดับเบื้องต้น


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : ค่าลงทะเบียน
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
17,500
วันที่เริ่ม : 20 July 2020
วันที่สิ้นสุด : 22 July 2020
2563

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคารอนุรักษ์พลังงานในอาคารพลังงานเฉลิมพระเกียรติ


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
230,400
วันที่เริ่ม : 1 June 2019
วันที่สิ้นสุด : 30 May 2020
2563

ถอดบทเรียนต้นแบบ School Model โครงการ I2T Talent


ประเภทให้การบริการ : จ้างศึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
12,500
วันที่เริ่ม : 17 April 2020
วันที่สิ้นสุด : 17 April 2020
2563

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
83,700
วันที่เริ่ม : 26 February 2020
วันที่สิ้นสุด : 31 March 2020
2563

โครงการพัฒนาปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา)


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
95,200
วันที่เริ่ม : 25 February 2020
วันที่สิ้นสุด : 23 March 2020
2563

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
12,000
วันที่เริ่ม : 18 March 2020
วันที่สิ้นสุด : 18 March 2020
2563

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนเพื่อลดขยะชุมชน


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
32,500
วันที่เริ่ม : 6 March 2020
วันที่สิ้นสุด : 7 March 2020
2563

โครงการประชุมวิชาการทางด้านทฤษฎีจำนวนและการวิเคราะห์ (CNA2019)


ประเภทให้การบริการ : ประชุมวิชาการ
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : ค่าลงทะเบียน
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
118,500
วันที่เริ่ม : 28 November 2019
วันที่สิ้นสุด : 29 November 2019
2563

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกลุ่มสาระผ่านระบบเทคโนโลยี (Academic Service Project Developing English Language Skills for Learning via Technology)


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
190,056
วันที่เริ่ม : 10 January 2020
วันที่สิ้นสุด : 30 January 2018
2562

โครงการประเมินผลการอบรมหลักสูตร"นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 8


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
250,000
วันที่เริ่ม : 10 October 2019
วันที่สิ้นสุด : 31 August 2020
2562

โครงการการปรับปรุงคุณภาพและขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยการฉายพลาสม่าเย็น ภายใต้แผนงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (VC Community Incubator: VCCI)


ประเภทให้การบริการ : จ้างศึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
200,000
วันที่เริ่ม : 2 December 2019
วันที่สิ้นสุด : 11 February 2020
2562

โครงการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านสมองกลและฝังตัวให้แก่สามเณรวัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : รายได้งบกลาง มทร.ธัญบุรี
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
80,000
วันที่เริ่ม : 25 December 2019
วันที่สิ้นสุด : 27 December 2019
2562

ค่ายอิคคิวซัง


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
0
วันที่เริ่ม : 25 December 2019
วันที่สิ้นสุด : 27 December 2019
2562

โครงการประเมินผลการอบรมหลักสูตร"นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 10


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
350,000
วันที่เริ่ม : 19 February 2019
วันที่สิ้นสุด : 15 December 2019
2562

โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถานะโครงการ : ไม่ระบุ
6,700,000
วันที่เริ่ม : 2 July 2018
วันที่สิ้นสุด : 31 October 2019
2562

โครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
1,200,000
วันที่เริ่ม : 7 January 2019
วันที่สิ้นสุด : 15 September 2019
2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ และกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม


ประเภทให้การบริการ : อบรม Up/Re/New Skill
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
204,450
วันที่เริ่ม : 7 August 2019
วันที่สิ้นสุด : 9 August 2019
2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (หลักสูตรประเภท Non-Degree)


ประเภทให้การบริการ : อบรม Up/Re/New Skill
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
285,836
วันที่เริ่ม : 16 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 3 August 2019
2562

โครงการประกวดโครงงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม


ประเภทให้การบริการ : ประกวด/แข่งขัน
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
142,000
วันที่เริ่ม : 4 July 2019
วันที่สิ้นสุด : 4 July 2019
2562

โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการอย่างมั่นคงและยั่งยืน


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
30,000
วันที่เริ่ม : 4 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 31 May 2019
2562

การปลูกต้นไม้ด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ THAN Nano (วัดปัญญาฯ)


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
30,000
วันที่เริ่ม : 12 February 2019
วันที่สิ้นสุด : 30 March 2019
2562

โครงการผลิตจุลินทรีย์กำจัดโรคพืชและศัตรูแมลงเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (บึงกาสาม)


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
50,000
วันที่เริ่ม : 25 January 2019
วันที่สิ้นสุด : 29 March 2019
2562

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
60,000
วันที่เริ่ม : 7 March 2009
วันที่สิ้นสุด : 9 March 2019
2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
30,000
วันที่เริ่ม : 3 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 3 March 2019
2562

การพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา)


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
150,000
วันที่เริ่ม : 6 December 2018
วันที่สิ้นสุด : 18 February 2019
2562

โครงการการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
31,700
วันที่เริ่ม : 26 January 2019
วันที่สิ้นสุด : 27 January 2019
2562

โครงการประเมินผลการอบรมหลักสูตร"นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 8


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
250,000
วันที่เริ่ม : 10 February 2017
วันที่สิ้นสุด : 31 July 2017
2562

โครงการประเมินผลการอบรมหลักสูตร"นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 8


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
250,000
วันที่เริ่ม : 10 February 2017
วันที่สิ้นสุด : 31 July 2017
2561

โครงการประเมินผลการอบรมหลักสูตร"นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.)


ประเภทให้การบริการ : เป็นที่ปรึกษา
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
250,000
วันที่เริ่ม : 2 October 2017
วันที่สิ้นสุด : 3 September 2018
2561

โครงการการผลิตสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน Than Nano จากวัสดุเหลือใช้ในโรงงานกระดาษดับเบิ้ลเอจำกัด


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
492,975
วันที่เริ่ม : 14 July 2018
วันที่สิ้นสุด : 27 August 2018
2561

โครงการประกวดโครงงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม


ประเภทให้การบริการ : ประกวด/แข่งขัน
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
141,400
วันที่เริ่ม : 6 July 2018
วันที่สิ้นสุด : 6 July 2018
2561

โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่พื้นที่ชุมชนบึงบา ระยะที่ 1 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โครงการย่อย “โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน”


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
150,000
วันที่เริ่ม : 26 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 29 June 2018
2561

โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่พื้นที่วัดปัญญานันทาราม ระยะที่ 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โครงการย่อย “โครงการการปลูกต้นไม้ด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทร์และสารสกัดชีวภาพ THAN Nano”


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
30,000
วันที่เริ่ม : 12 February 2018
วันที่สิ้นสุด : 30 May 2018
2561

โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุนชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
21,600
วันที่เริ่ม : 3 March 2018
วันที่สิ้นสุด : 4 April 2018
2561

โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนและเศรษฐกิจเมืองใหม่พื้นที่ชุมชนบึงกาสาม ระยะที่ 4 อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โครงการย่อย “โครงการผลิตสารชีวภาพกำจัดโรคพืชและศัตรูแมลง”


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
50,000
วันที่เริ่ม : 31 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 29 March 2018
2561

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
23,700
วันที่เริ่ม : 19 March 2018
วันที่สิ้นสุด : 20 March 2018
2561

โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องพลังงานทางเลือก


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
30,000
วันที่เริ่ม : 3 March 2018
วันที่สิ้นสุด : 3 March 2018
2561

โครงการ คลินิกคณิตศาสตร์ สู่ชุมชน


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
27,300
วันที่เริ่ม : 24 February 2018
วันที่สิ้นสุด : 25 February 2018
2561

การผลิตไอศครีมโยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้อง


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
27,900
วันที่เริ่ม : 24 February 2018
วันที่สิ้นสุด : 25 February 2018
2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
30,000
วันที่เริ่ม : 25 February 2018
วันที่สิ้นสุด : 25 February 2018
2561

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
103,800
วันที่เริ่ม : 27 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 20 February 2018
2561

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
29,000
วันที่เริ่ม : 6 February 2018
วันที่สิ้นสุด : 7 February 2018
2561

ค่ายอิคคิวซัง


ประเภทให้การบริการ : อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
0
วันที่เริ่ม : 19 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 22 January 2018


2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164