2566- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับปั๊มน้ำในแปลงเกษตร
ประเภทโครงการ :    ต่อเนื่อง
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    17,870.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายได้
แหล่งทุน :    เงินอุดหนุน
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)   
วันที่เริ่มโครงการ :    12 กุมภาพันธ์ 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    12 กุมภาพันธ์ 2023
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    1.ความรู้เรื่องการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์(บรรยาย) 2.วิธีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์(ปฏิบัติ) 3.วิธีการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์(ปฏิบัติ)
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  20  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   43   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยลุงผู้ใหญ่ หมู่12 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 43ไม่ระบุ

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
อาจารย์นฤทธิ์ ฝ่ายบุตรผู้รับผิดชอบโครงการ
รศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์วิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ยกระดับคุณภาพชีวิต/เพิ่มรายได้ : เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ มีแนวทางสร้างอาชีพเสริม แก้ไขปัญหาส่วนตัว มีความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พลังงาน และนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ประหยัดต้นทุนในการทำการเกษตร

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164