2566- โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
ประเภทโครงการ :    ต่อเนื่อง
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :    ผลงานการให้บริการวิชาการ
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    65,700.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายได้
แหล่งทุน :    เงินอุดหนุน
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ   
วันที่เริ่มโครงการ :    17 มิถุนายน 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    18 มิถุนายน 2023
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    1.บรรยายในหัวข้อ ปัญหาน้ำทิ้งจากครัวเรือน และการบำบัดน้ำเสียด้วย EM Ball 2.ปฏิบัติการเรื่อง การทำ EM Ball เพื่อใช้บำบัดน้ำเสีย" จำนวน 5 กลุ่ม 3.บรรยายในหัวข้อ เกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารและการทำปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 4.บรรยายในหัวข้อ ขยะไม่ใช่เรื่องไกลตัวและการคัดแยกขยะ 5.ปฏิบัติการเรื่อง สบู่จากน้ำมันพืชเหลือใช้ในครัวเรือน จำนวน 5 กลุ่ม 6.บรรยายหัวข้อ ขยะในครัวเรือนและการจัดการขยะในครัวเรือน 7.ปฏบัติการเรื่อง ถังหมักขยะเปียกในครัวเรือน จำนวน 5 กลุ่ม
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  50  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   50   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 50ไม่ระบุ

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยาผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดมวิทยากร
อาจารย์ชาคร ชินวงศ์อมรวิทยากร
อาจารย์อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐวิทยากร
อาจารย์นรพร กลั่นประชาวิทยากร
ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัยวิทยากร
อาจารย์ฐิตยา ศรขวัญวิทยากร
ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์วิทยากร
อาจารย์เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบงวิทยากร
อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรีวิทยากร
อาจารย์ปรีชา มันสลายวิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
ด้านสิ่งแวดล้อม : เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน จนโรงเรียนในชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นมุมตรวจสอบคุณภาพน้ำประจำหมู่บ้าน และมีโครงการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนและในหมู่บ้าน
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ยกระดับความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เป็นการปลูกฝังความรู้และความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยีในกลุ่มเยาวชนของชุมชน
ลดและใช้ประโยชน์จากของเสีย : ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น โครงการจัดการคัดแยกขยะต่อเนื่องในระยะยาว เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ด้วยน้ำหมัก เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นของน้ำทิ้งครัวเรือนก่อนทิ้งสู่ธรรมชาติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164