2566- โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม (โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา)
ประเภทโครงการ :    ต่อเนื่อง
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    0.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณภายนอก
แหล่งทุน :    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ   
วันที่เริ่มโครงการ :    29 มิถุนายน 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    30 มิถุนายน 2023
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    ทักษะการคิด การแก้ปัญหา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำโครงการ อันเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2556 การดำเนินงานปัจจุบันจัดกิจกรรมประกอบด้วย 1. การจัดค่ายอบรมให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. กิจกรรมชุมนุมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Fabrication Lab และ 3. กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  50  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   50   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 50สถานศึกษา

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ผู้รับผิดชอบโครงการและวิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164