2566- หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics) สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    1,200,000.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายจ่าย
แหล่งทุน :    สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
สถานะโครงการ :    อยู่ระหว่างดำเนินการ   
วันที่เริ่มโครงการ :    24 พฤษภาคม 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    30 กันยายน 2023
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    การบูรณาการเทคนิค STEM + L (Leadership) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเรื่อง การคิดเชิงออกแบบ ระบบสมองกลฝังตัว อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงธุรกิจ
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  40  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   40   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
บริษัท ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด 139 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 40ภาคเอกชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ผู้รับผิดชอบโครงการ/วิทยากร
อาจารย์ปิยนุช จริงจิตรวิทยากร
อาจารย์ปริญญา มีสุขวิทยากร
อาจารย์พุทธิวัต สิงห์คงวิทยากร
อาจารย์วัลลภัช แก้วอำไพวิทยากร
ผศ.ดร.พิทยา พุ่มพวงวิทยากร
อาจารย์ประภาส ทองรักวิทยากร
อาจารย์พลวัฒน์ จินตนาภรณ์วิทยากร
อาจารย์สิริณา ช่วยเต็มวิทยากร
อาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชยวิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ยกระดับความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการตามขั้นตอน QSCCS

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164