2566- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คำนวณการเขียนโปรแกรมคำนวณเบื้องต้นด้วยภาษา Python รุ่นที่ 1
ประเภทโครงการ :    ต่อเนื่อง
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :    ผลงานการให้บริการวิชาการ
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    34,100.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายได้
แหล่งทุน :    เงินอุดหนุน
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)   
วันที่เริ่มโครงการ :    20 พฤษภาคม 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    27 พฤษภาคม 2023
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความสำคัญในอนาคตและการแนะนำการใช้งานเบื้องต้น การเรียกใช้งานฟังก์ชั่นโดยใช้ภาษา Python แนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม การใช้ภาษา Python ในการอ่านเขียนไฟล์
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  50  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   59   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนสิงห์บุรี บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 59สถานศึกษา

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตรผู้รับผิดชอบโครงการ / วิทยากร
อาจารย์รัฐพรหม พรหมคำวิทยากร
ผศ.ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่งวิทยากร
รศ.ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์วิทยากร
อาจารย์โอม สถิตยนาควิทยากร
ผศ.ดร.ภคีตา สุขประเสริฐวิทยากร
อาจารย์นนธิยา มากะเตวิทยากร
อาจารย์ปฤณท์ธพร สงวนสุทธิกุลวิทยากร
ผศ.ดร.ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณวิทยากร
อาจารย์อลงกต สุวรรณมณีวิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ยกระดับความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำโปรแกรม Python ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณเบื้องต้น และสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในโรงเรียนได้

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164