2566- การพัฒนาระบบบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงน การประเมินสมรรถนะ การวางแผนพัฒนารายบุคคล และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี (Performance Management, Competency Assessment, Individual Development Plan and Annual Salary Increase System for Mahidol University Project)
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทสร้างรายได้
งบประมาณ :    7,500,000.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณภายนอก
แหล่งทุน :    ธนาคารไทยพาณิชย์
สถานะโครงการ :    อยู่ระหว่างดำเนินการ   
วันที่เริ่มโครงการ :    18 กรกฎาคม 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    13 พฤษภาคม 2024
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    ระบบบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงน การประเมินสมรรถนะ การวางแผนพัฒนารายบุคคล และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  1  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   10000   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10000ภาครัฐ

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐานผู้จัดการโครงการ
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศภาครัฐ
อาจารย์สรายุทธ์ อินทรเสมาผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบสารสนเทศ
อาจารย์กัสมา ลีวันผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
อาจารย์ธนภัทร มะลิพันธุ์นักพัฒนาระบบ
อาจารย์รัตนโชติ แคใหญ่นักพัฒนาระบบ
อาจารย์สุชาติ สืบสามเจ้าหน้าที่ทดสอบระบบสารสนเทศ
อาจารย์ชบา กาศเจริญเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
อาจารย์นิชาภรณ์ ศรีขาวเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
อาจารย์กัลย์สุดา กัลยาประสิทธิ์ผู้ช่วยนักพัฒนาระบบ
อาจารย์ศิริรัตน์ ขนรกุลผู้ช่วยนักพัฒนาระบบ

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164