2566- บริการจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม Banana popping
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทสร้างรายได้
งบประมาณ :    3,000.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณภายนอก
แหล่งทุน :    บริษัท ไบโอฟอร์มอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สถานะโครงการ :    ส่งผลวิเคราะห์/ทดสอบแล้ว   
วันที่เริ่มโครงการ :    22 พฤษภาคม 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    22 พฤษภาคม 2023
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม Banana popping
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  1  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   1   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
บริษัท ไบโอฟอร์มอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 1ภาคเอกชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
อาจารย์กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ผู้รับผิดชอบงานวิเคราะห์

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164