2566- โครงการค่ายปฏิบัติการคณิตศาสตร์ของห้องเรียนคู่ขนาน
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทสร้างรายได้
งบประมาณ :    120,000.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณภายนอก
แหล่งทุน :    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ   
วันที่เริ่มโครงการ :    9 กันยายน 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    10 กันยายน 2023
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    การใช้โปรแกรม Python
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  80  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   84   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี 84สถานศึกษา

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตรผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164