2566- โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Orange
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :    ผลงานการให้บริการวิชาการ
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    19,940.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายได้
แหล่งทุน :    เงินอุดหนุน
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)   
วันที่เริ่มโครงการ :    23 สิงหาคม 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    30 สิงหาคม 2023
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    -การวิเคราะห์ข้อมูลและโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล -การทำความสะอาดข้อมูลด้วย MS Excel -การใช้งาน Visual programing
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  30  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   31   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
สำนักงานประกันสังคม ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 31ภาครัฐ

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ผู้รับผิดชอบโครงการ และวิทยากร
อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ผู้รับผิดชอบโครงการ และวิทยากร
อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้วผู้รับผิดชอบโครงการ และวิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
ด้านสังคม : หน่วยงานสามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือ Orange Canvas ไปใช้ในการนำเสนอนโยบายสำหรับการบริการประชาชนได้
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ยกระดับความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเครื่องมือ Orange canvas ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164