2566- โครงการการยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางด้านเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอินทรีย์
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    17,030.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายได้
แหล่งทุน :    เงินอุดหนุน
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)   
วันที่เริ่มโครงการ :    23 กรกฎาคม 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    23 กรกฎาคม 2023
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    การผลิตและการใช้สารอาหารเสริมสกัดไล่ศัตรูพืช ต้านทานโรค ทดแทนการใช้สารเคมี
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  30  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   30   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 30ชุมชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ และวิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
ด้านเศรษฐกิจ : ลดรายจ่าย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างผลิตภัรฑ์ใหม่
ด้านสิ่งแวดล้อม : ลดการใช้สารเคมี
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ยกระดับคุณภาพชีวิต/เพิ่มรายได้ : ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ สารชีวภัณฑ์ไล่ศัตรูแมลง ต้านทานโรค เพื่อการเจริญเติบโตของผลผลิต
ลดและใช้ประโยชน์จากของเสีย : เพื่อมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164