2567- โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ "ค่ายคณิตศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Math Camp) X โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์"
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    0.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณภายนอก
แหล่งทุน :    โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
สถานะโครงการ :    ขออนุมัติแล้ว   
วันที่เริ่มโครงการ :    2 ธันวาคม 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    27 มกราคม 2024
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    องค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  23  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   23   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 23สถานศึกษา

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
อาจารย์อลงกต สุวรรณมณีผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตรผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวาผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์โอม สถิตยนาคผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์กุลประภา ศรีหมุดผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์มงคล ทาทองผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ปฤณท์ธพร สงวนสุทธิกุลผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164