2567- โครงการ “การสร้างธุรกิจชุมชนด้วยการผลิตน้ำเต้าหู้สุขภาพ”
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :    ผลงานการให้บริการวิชาการ
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    20,000.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายได้
แหล่งทุน :    เงินอุดหนุน
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ (ยังไม่ส่งรายงาน)    อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานฯ
วันที่เริ่มโครงการ :    1 มีนาคม 2024
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    1 มีนาคม 2024
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    1. การเลือกใช้สารไฮโดรคอลลอยด์เพื่อปรับปรุงเนื้อสัมผัสอาหาร 2. กระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 3. กระบวนการผลิตเครื่องดื่มเต้าหู้เพื่อสุขภาพ และการนำกากถั่วเหลืองมาผลิตบราวนี่
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  30  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   36   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 36ชุมชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
อาจารย์วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐผู้รับผิดชอบโครงการ และวิทยากร
อาจารย์ศิริลักษณ์ สุรินทร์วิทยากร
อาจารย์สายฝน โพธิสุวรรณวิทยากร
อาจารย์ปกรณ์ สุวรรณโสภณวิทยากร
อาจารย์พิรุฬห์รัชย์ ไทยสมัครวิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
ด้านเศรษฐกิจ : สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์อย่างยั่งยืน ชาวบ้านสามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
ด้านสิ่งแวดล้อม : ชุมชนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากของเสีย เพื่อลดการก่อปัญหากับสิ่งแวดล้อม ที่สามารถไปนำไปต่อยอด และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ด้านสังคม : สร้างความร่วมมือในการบริการทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับชุมชนเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตำบลสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ยกระดับคุณภาพชีวิต/เพิ่มรายได้ : ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ในการผลิตน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพ และความรู้ทางด้านการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เพื่อการยืดอายุการเก็บรักษาสำหรับการจัดจำหน่าย อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้ให้กับชุมชนได้

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164