2567- โครงการยกระดับการตลาดสินค้าชุมชนด้วยการตลาดดิจิทัล (อพ.สธ.)
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :    ผลงานการให้บริการวิชาการ
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    60,000.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายจ่าย
แหล่งทุน :    งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนและ พ.ศ.2567
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ (ยังไม่ส่งรายงาน)   
วันที่เริ่มโครงการ :    27 มกราคม 2024
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    18 กุมภาพันธ์ 2024
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    การทำการตลาดและการหากลุ่มเป้าหมายลูกค้าผ่านทางสื่อดิจิทัลอย่างโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค(Facebook) ไลน์โอเอ (LineOA) และ ติ๊กต๊อก (TikTok)
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  30  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   40   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 40ชุมชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยมผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์วีณา จันทร์รัชชกูลวิทยากร
อาจารย์คงเทพ บุญมีวิทยากร
อาจารย์วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์วิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
ด้านเศรษฐกิจ : เพิ่มรายได้ครอบครัวให้กับสมาชิกในวิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
ด้านสังคม : สร้างความร่วมมือในการบริการทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับวิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ยกระดับคุณภาพชีวิต/เพิ่มรายได้ : -ยกระดับคุณภาพชีวิต/เพิ่มรายได้ : ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้การตลาดดิจิทัลซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการโปรโมทสินค้าในชุมชนวิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผ่านทางสื่อดิจิทัล ที่ระบบมีการสร้างส่วนร่วมกับผู้บริโภค เพิ่มยอดขาย ด้วยกลยุทธ์ทางสื่อดิจิทัล ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง สร้างแบรนด์ใหม่อย่างสินค้าในชุมชนให้ขยายไปในวงกว้าง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมาก มีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164