2567- บริการจ้างเหมาทดสอบการต้านเชื้อจุลินทรีย์ ผงตัวอย่างและชิ้นงาน
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทสร้างรายได้
งบประมาณ :    4,400.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณภายนอก
แหล่งทุน :    นักวิจัย
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ   
วันที่เริ่มโครงการ :    25 มกราคม 2024
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    25 มกราคม 2024
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    การต้านเชื้อจุลินทรีย์
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  1  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   1   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 1ภาครัฐ

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะหัวหน้าคณะทำงาน
อาจารย์ธิดารัตน์ สำราญฤทธิ์คณะทำงาน

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164