2567- บริการจ้างเหมาวิเคราะห์ Formulation ของสารจากพืชและสารสังเคราะห์ต่อลูกน้ำยุงลายบ้าน (Aedes aegypti larvae) และวิเคราะห์สารสังเคราะห์ต่อหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura)
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทสร้างรายได้
งบประมาณ :    26,200.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณภายนอก
แหล่งทุน :    บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ   
วันที่เริ่มโครงการ :    28 กุมภาพันธ์ 2024
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    28 กุมภาพันธ์ 2024
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    วิเคราะห์ Formulation ของสารจากพืชและสารสังเคราะห์
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  1  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   1   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 1ภาคเอกชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
รศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษีหัวหน้าคณะทำงาน

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164