2567- บริการผลิตผงตัวอย่างจากน้ำมะขามแดง เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทสร้างรายได้
งบประมาณ :    6,000.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณภายนอก
แหล่งทุน :    สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำนักงานใหญ่)
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ   
วันที่เริ่มโครงการ :    18 กุมภาพันธ์ 2024
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    18 กุมภาพันธ์ 2024
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  1  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   1   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สำนักงานใหญ่) บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 1ภาคเอกชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
อาจารย์สายฝน โพธิสุวรรณหัวหน้าคณะทำงาน

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164