2567- จ้างดำเนินการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสารเชื่อม ร่างแหสำหรับสารเคลือบสายสวนบอลลูน (Development of a Photo-crosslinker for the Coating Agent of a Balloon Catheter)
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทสร้างรายได้
งบประมาณ :    960,000.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณภายนอก
แหล่งทุน :    บริษัท อาซาฮีอินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
สถานะโครงการ :    อยู่ระหว่างดำเนินการ   
วันที่เริ่มโครงการ :    1 ธันวาคม 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    30 พฤศจิกายน 2024
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    การพัฒนาสารเชื่อม ร่างแหสำหรับสารเคลือบสายสวนบอลลูน
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  1  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   1   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
บริษัท อาซาฮีอินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด บางกระดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1ภาคเอกชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์หัวหน้าโครงการวิจัย

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164