2567- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านชุดทดลองปฏิบัติการทางฟิสิกส์
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :    ผลงานการให้บริการวิชาการ
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    20,000.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายได้
แหล่งทุน :    เงินอุดหนุน
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ (ยังไม่ส่งรายงาน)   
วันที่เริ่มโครงการ :    6 กุมภาพันธ์ 2024
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    6 กุมภาพันธ์ 2024
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    1. ชุดทดลองการคายประจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ 2. ชุดทดลองการหาดัชนีหักเหของของเหลว
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  40  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   40   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 40สถานศึกษา

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
อาจารย์นฤทธิ์ ฝ่ายบุตรผู้รับผิดชอบโครงการและวิทยากร
รศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์วิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
ด้านเศรษฐกิจ : โรงเรียนสามารถจัดทำชุดทดลองในการจัดการเรียนการสอนได้เอง
ด้านสังคม : มีนักเรียนที่สนใจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ยกระดับความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้จากการปฏิบัติการทดลอง

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164