2563- ค่ายอิคคิวซัง
ประเภทโครงการ :    ต่อเนื่อง
ประเภทการให้บริการ :    อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    0.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณภายนอก
แหล่งทุน :    มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)   
วันที่เริ่มโครงการ :    7 ธันวาคม 2020
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    7 ธันวาคม 2020
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  20  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   45   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 45สถานศึกษา

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์วิทยากร
อาจารย์ประภาส ทองรักวิทยากร
อาจารย์สิริณา ช่วยเต็มวิทยากร
อาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชยวิทยากร
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยมวิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ยกระดับความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164