2562- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะแรงงานไทยเพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารปลอดภัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (หลักสูตรประเภท Non-Degree)
ประเภทโครงการ :    ใหม่
ประเภทการให้บริการ :    อบรม Up/Re/New Skill
ผลผลิต :    ผลงานการให้บริการวิชาการ
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    285,836.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายจ่าย
แหล่งทุน :    งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)   
วันที่เริ่มโครงการ :    16 มีนาคม 2019
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    3 สิงหาคม 2019
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    ระบบคุณภาพ GMP , HACCP} ISO17025 กฎหมายและมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  25  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   26   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
พนักงานในเครือข่ายบริษัท CPF มหาชัย บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 3ภาคเอกชน
พนักงานในเครือข่ายบริษัท CPF สระบุรี ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี 5ภาคเอกชน
พนักงานในเครือข่ายบริษัท CPF หนองจอก ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 8ภาคเอกชน
พนักงานในเครือข่ายบริษัท CPF แกลง คลองปูน แกลง ระยอง 2ภาคเอกชน
พนักงานในเครือข่ายบริษัท CPF บางนา บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 1ภาคเอกชน
พนักงานในเครือข่ายบริษัท CPF มีนบุรี 1 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 6ภาคเอกชน
พนักงานในเครือข่ายบริษัท CPF แปดริ้ว คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 1ภาคเอกชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วยผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุขผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.อารณี โชติโกวิทยากร
ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วยวิทยากร
อาจารย์ปรีชา มันสลายวิทยากร
อาจารย์ทรงพล จำดิษฐ์วิทยากร
รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทองวิทยากร
ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณวิทยากร
อาจารย์เจตนิพิฐ บ่อทองวิทยากร
รศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์วิทยากร
รศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนาวิทยากร
อาจารย์นรพร กลั่นประชาวิทยากร
ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์วิทยากร
รศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่วิทยากร
รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยาวิทยากร
อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรีวิทยากร
รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูลวิทยากร
ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์วิทยากร
อาจารย์เดี่ยว อภัยราชวิทยากร
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยมวิทยากร
อาจารย์วีณา จันทร์รัชชกูลวิทยากร
ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์วิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
อื่นๆ : เพิ่มทักษะและสมรรถนะด้านอาหารปลอดภัยให้กับพนักงานหรือลูกจ้างในห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพอาหารร่วมกับบริษัทในเครือ CPF และ CPG ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ร้อยละ 84.60

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164