2561- โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ประเภทโครงการ :    ต่อเนื่อง
ประเภทการให้บริการ :    อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ผลผลิต :    ผลงานการให้บริการวิชาการ
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    103,800.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายจ่าย
แหล่งทุน :    งบรายจ่ายอื่น
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)   
วันที่เริ่มโครงการ :    27 มกราคม 2018
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    20 กุมภาพันธ์ 2018
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    การทำสบู่เหลวจากสารสกัดข้าวไรซ์เบอร์รี่, การใช้ Rich Content ,การจัดทำงบประมาณต้นทุนการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์,การแปรรูปสารสกัดชีวภาพฟางข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน, เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  60  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   60   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนบึงกาสาม บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 60ชุมชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์วิทยากร
รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์วิทยากร
ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัยวิทยากร
อาจารย์ฐิตยา ศรขวัญวิทยากร
อาจารย์เสาวภาค สุขตระกูลเวศวิทยากร
ผศ.ดร.การันต์ บ่อบัวทองวิทยากร
อาจารย์ปรีชา มันสลายวิทยากร
ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์วิทยากร
อาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชยวิทยากร
อาจารย์สิริณา ช่วยเต็มวิทยากร
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยมวิทยากร
อาจารย์ประภาส ทองรักวิทยากร
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ววิทยากร
ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตรวิทยากร
อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวาวิทยากร
อาจารย์โอม สถิตยนาควิทยากร
ผศ.ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์วิทยากร
อาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศรวิทยากร
รศ.ดร.ศิรินภา อายุยืนวิทยากร
อาจารย์จันทนี อุทธิสินธุ์วิทยากร
อาจารย์จรัส บุณยธรรมาวิทยากร
อาจารย์วานิช โสภาสพวิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
ด้านการเรียนการสอน : การส้รางตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกสถานที่ และนำข้อมูลปัญหามาเป็นกรณีศึกษาและสามารถสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ได้กลุ่มละ 1 ตัวแบบ
ด้านการเรียนการสอน : ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 โดยให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยนำข้อมูลจากการค้นคว้าเรื่องสารสกัดจากน้ำข้าวไรซ์เบอรร์รี่อินทรีย์ มาถ่ายทอดและเป็นผู้ช่วยวิทยากรภาคปฏิบัติในการทำสบู่เหลว
ด้านการวิจัย : เรื่อง การพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันและการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำผลการวิจัยไปถ่ายทอด
ด้านศิลปวัฒนธรรม : โดยให้นักศึกษาของคณะฯ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 7 สาขาวิชา
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
ด้านเศรษฐกิจ : ผู้เข้าอบรม คนในชุมชน สามารถลดต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวได้ และยังสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนเองเพื่อจัดจำหน่ายในอนาคต
ด้านสิ่งแวดล้อม : ลดการใช้สารเคมี และลดของเหลือใช้ทางการเกษตร นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้ เช่น ทำปุ๋ยชีวภาพ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : ชุมชนได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการปลูกข้าวให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ต่อไป
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ยกระดับคุณภาพชีวิต/เพิ่มรายได้ : เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาควิชา/สาขาวิชา ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ สบู่เหลวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ และสารสกัดชีวภาพฟางข้าวอินทรีย์ และได้รับความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ความรู้ด้านการใช้แอพลิเคชั่น และความรู้เรื่องพลังงานทางเลือก สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164