2563- โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนเพื่อลดขยะชุมชน
ประเภทโครงการ :    ต่อเนื่อง
ประเภทการให้บริการ :    อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ผลผลิต :    ผลงานการให้บริการวิชาการ
ประเภททุน :    ประเภทสร้างรายได้
งบประมาณ :    32,500.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายจ่าย
แหล่งทุน :    งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)   
วันที่เริ่มโครงการ :    6 มีนาคม 2020
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    7 มีนาคม 2020
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    เทคโนโลยีผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนเพื่อลดขยะชุมชน
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  30  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   30   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนตำบลคลองห้า คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 30ชุมชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์วิทยากร
อาจารย์ประภาพร พงษ์ไทยวิทยากร
ผศ.ดร.อารณี โชติโกวิทยากร
อาจารย์สุจยา ฤทธิศรวิทยากร
รศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์วิทยากร
รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทองวิทยากร
รศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษีวิทยากร
ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณวิทยากร
รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาลวิทยากร
อาจารย์มานิดา โชรัมย์วิทยากร
อาจารย์เจตนิพิฐ บ่อทองวิทยากร
อาจารย์พนารัตน์ ทองเพิ่มวิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
ด้านการเรียนการสอน : รายวิชา ปฏิบัติการสัตววิทยา โดยมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลและนำไปถ่ายทอด และวัดผลการเรียนรู้จากบททดสอบในห้องเรียน นักศึกษาในรายวิชาจำนวน 30 คน ได้ค้นคว้าข้อมูลและนำไปจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง สายพันธุ์ไส้เดือนของจังหวัดปทุมธานี ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและเป็นผู้ช่วยวิทยากรคอยให้คำแนะนำตลอดโครงการ และเมื่อทดสอบวัดความรู้ในเรื่องอนุกรมวิธานของไส้เดือนและการจัดทำไดโคโตมัสคีย์ ผลคือนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์การวัดผลทั้ง 30 คน
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
ด้านสิ่งแวดล้อม : ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนใช้เอง ช่วยลดขยะและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ด้านเศรษฐกิจ : ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถนำไปสร้างรายได้ในอนาคต
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ลดและใช้ประโยชน์จากของเสีย : ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนใช้เอง นำไส้เดือนกลับไปเลี้ยงเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเองที่บ้าน
ยกระดับคุณภาพชีวิต/เพิ่มรายได้ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันทำปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนพร้อมชุดเลี้ยงไส้เดือนจำนวน 20 ชุด เพื่อนำกลับไปเลี้ยงต่อที่บ้าน และผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจมากกว่าครึ่ง(ร้อยละ50) นำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164