2565- โครงการคุณภาพชีวิตของประชาชนเมืองกาฬสินธุ์ช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19
ประเภทโครงการ :    ต่อเนื่อง
ประเภทการให้บริการ :    จ้างศึกษา
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ศูนย์ COE
งบประมาณ :    100,000.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณภายนอก
แหล่งทุน :    หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ   
วันที่เริ่มโครงการ :    16 เมษายน 2022
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    16 สิงหาคม 2022
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนเมืองกาฬสินธุ์ช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  1  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   1   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
หนังสือพิมพ์เสียงภูพาน กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1ภาคเอกชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.กรวุฒิ กำมหาวงศ์คณะทำงาน
อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์คณะทำงาน
อาจารย์เอกภักดิ์ ตันประยูรคณะทำงาน

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164