2564- โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการย่อย โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น และการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมในชุมชน ตำบลสามโคกเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
ประเภทโครงการ :    ต่อเนื่อง
ประเภทการให้บริการ :    อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    500,000.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายจ่าย
แหล่งทุน :    สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ   
วันที่เริ่มโครงการ :    1 กุมภาพันธ์ 2021
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    31 ธันวาคม 2021
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    - นวัตกรรมสำหรับบันทึกรายรับ-รายจ่าย - ดิจิทัลคอนเทนต์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชน - นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  40  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   40   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนสามโคก สามโคก สามโคก ปทุมธานี 40ชุมชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วยPM
อาจารย์ประภาส ทองรักCo-PM
อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวาCo-PM
อาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชยCo-PM
อาจารย์สิริณา ช่วยเต็มCo-PM

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164