2566- โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปและการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประเภทโครงการ :    ต่อเนื่อง
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :   
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    28,000.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายได้
แหล่งทุน :    เงินอุดหนุน
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)   
วันที่เริ่มโครงการ :    13 พฤษภาคม 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    14 พฤษภาคม 2023
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    1.กระบวนการเสื่อมเสียคุณภาพของอาหาร และการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ปลาดุกแดดเดียว 2.การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับปลาดุกแดดเดียวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับปลาดุกแดดเดียว
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  30  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   31   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มแปรรูปปลาดุกฟาร์มดอกรัก ลำลูกกา ปทุมธานี 21ชุมชน
กลุ่มเกษตรกรแปรรูปปลาดุกแดดเดียว อ.ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี 10ชุมชน

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
อาจารย์สายฝน โพธิสุวรรณผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์เจนจิรา พกาวัลย์วิทยากร
รศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนาวิทยากร
อาจารย์วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐวิทยากร
อาจารย์ศิริลักษณ์ สุรินทร์วิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ยกระดับคุณภาพชีวิต/เพิ่มรายได้ : ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปตรวจสอบคุณภาพสินค้าและควบคุมคุณภาพโดยใช้กระบวนการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และวางขายในท้องตลาดได้ยาวนานขึ้น

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164