2566- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม LATEX รุ่นที่ 1
ประเภทโครงการ :    ต่อเนื่อง
ประเภทการให้บริการ :   
ผลผลิต :    ผลงานการให้บริการวิชาการ
ประเภททุน :    ประเภทให้เปล่า
งบประมาณ :    34,200.00
แหล่งงบประมาณ :    งบประมาณรายได้
แหล่งทุน :    เงินอุดหนุน
สถานะโครงการ :    ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)   
วันที่เริ่มโครงการ :    25 พฤษภาคม 2023
วันที่สิ้นสุดโครงการ :    25 พฤษภาคม 2023
วันส่งมอบงาน :   
เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่นำไปใช้อบรมหรือถ่ายทอด :    1.การติดตั้งโปรแกรม Latex และการแนะนำการใช้งานเบื้องต้น 2.แนวทางการสร้างแบบทดสอบ
ภาพกิจกรรม :   

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเดิม
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :  80  คน
จำนวนผู้เข้าร่วม :   110   คน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมประเภทกลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา/บุคคลทั่วไป/ชุมชน คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 110ไม่ระบุ

รายชื่อผู้มีส่วนร่วม :
ผู้มีส่วนร่วม หน้าที่
ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตรผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์รัฐพรหม พรหมคำวิทยากร
ผศ.ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่งวิทยากร
อาจารย์ปฤณท์ธพร สงวนสุทธิกุลวิทยากร
อาจารย์สมนึก ศรีสวัสดิ์วิทยากร
อาจารย์นนธิยา มากะเตวิทยากร
ผศ.ดร.ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณวิทยากร
รศ.ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์วิทยากร
ผศ.ดร.ภคีตา สุขประเสริฐวิทยากร
อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวาวิทยากร
อาจารย์มงคล ทาทองวิทยากร
อาจารย์อลงกต สุวรรณมณีวิทยากร
อาจารย์วาสนา ทองกำแหงวิทยากร
อาจารย์กุลประภา ศรีหมุดวิทยากร
อาจารย์อมราภรณ์ บำเพ็ญดีวิทยากร
อาจารย์โอม สถิตยนาควิทยากร
อาจารย์วรรณา ศรีปราชญ์วิทยากร

ผลการดำเนินโครงการ
รูปแบบการบูรณาการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ :
----------ไม่มีข้อมูล---------
ผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการ :
ยกระดับความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำโปรแกรม Latex ไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน การจัดทำผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และแบบทดสอบได้อย่างเหมาะสม

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164