ดาวน์โหลดข้อมูลรายงาน

ปี  :
ภาควิชา/สาขาวิชา :
ดาวน์โหลดข้อมูล
1. โครงการวิจัย จำนวน 00  โครงการ
2. ผลงานตีพิมพ์ จำนวน 00  บทความ
3. อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร จำนวน 00  ผลงาน

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164