รางวัลที่ได้รับ

ค้นหาข้อมูล

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา :

ประเภทรางวัล :

ปี SAR :

ปีงบประมาณ :


 รูปภาพผลงาน
Best Paper Award

ผลงาน : The web application of information presentation with augmented reality technique with case study of temple, market and museum
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 1 กันยายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 1 September 2023
ผู้รับรางวัล : อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โล่รางวัลระดับดี

ผลงาน : นวัตกรรมผงปรุงรสโซเดียมต่ำจากผักไชยา: ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคไต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2023 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 23 August 2023
ผู้รับรางวัล : อมรรัตน์ หุ้มไธสง
นักศึกษา
ถ้วยรางวัลระดับดีเด่น และรางวัลเหรียญทอง

ผลงาน : นวัตกรรมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการนำเอนไซม์กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตไบโอเอทานอล
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 " (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 9 August 2023
ผู้รับรางวัล : พิชญาภัทร สระพิมาย
นักศึกษา
รางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน : อนุภาคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพฉลาด: อนุภาคให้กลิ่นหอม ต้นเชื้อจุลชีพ และควบคุมอุณหภูมิ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 " (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 9 August 2023
ผู้รับรางวัล : สหรัฐ ลิ่มมั่น
นักศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : นวัตกรรมต้นแบบเคมีไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับการฟอกอากาศ และการสร้างออกซิเจนในระบบพื้นที่ปิด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 " (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 9 August 2023
ผู้รับรางวัล : โชติกา สังข์ทอง
นักศึกษา
รางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน : นวัตกรรมเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก สำหรับระบบไฮโดรโปนิกส์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 " (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 9 August 2023
ผู้รับรางวัล : กัญญารัตน์ หมัด
นักศึกษา
The best high potential entrepreneur award RMUTT 2023

ผลงาน : สาหร่ายโรยข้าวจากผักไชยา
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรม 2 Startup-Prototype Pitching วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 7 July 2023
ผู้รับรางวัล : อมรรัตน์ หุ้มไธสง
นักศึกษา
The best high potential entrepreneur award RMUTT 2023

ผลงาน : Kaimee(ไคมี่)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรม 2 Startup-Prototype Pitching วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี 7 July 2023
วันที่ได้รับรางวัล : 7 July 2023
ผู้รับรางวัล : อภิสิริ มีทรัพย์หลาก
นักศึกษา
Best Paper Award

ผลงาน : การพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันให้คำแนะนำด้านสุขภาพด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Development of a Prototype Health Care Recommender Application with Machine Learning Techniques)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : The 19th National Conference on Computing and Information Technology ระหว่างวันที่ 18-9 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 9 May 2023
ผู้รับรางวัล : อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Silver Medal

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งจากพืชต้นแบบจากการทดแทนด้วยเปลือกกล้วย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 April 2023
ผู้รับรางวัล : อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
Silver Medal

ผลงาน : อนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพฉลาด: พอลิเมอร์ที่ตอบสนองต่อพีเอช กลิ่นหอม และสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคต้านเชื้อจุลชีพ (Smart biopolymer particle: pH-responsive, perfume and antimicrobial particulate surfactant)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 April 2023
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
Special Prizes on Stage จาก Office des Brevets de Pologne และรางวัล Gold Medal

ผลงาน : นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับโซลาร์เซลล์สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 April 2023
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
รางวัล Silver Medal และ รางวัล Special FIRI Award จากประเทศอิหร่าน

ผลงาน : Innovative water-based solar heat-reflective coating agent from bio-based polymer microcapsules
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน "The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2022) ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วันที่ได้รับรางวัล : 30 October 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัล Gold Medal

ผลงาน : Innovative biopolymer coating spray: fragrance and antimicrobials
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : จากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ The XVI International Warsaw Invention Show 2022 – ONLINE (IWIS 2022) 17 TO 19 OCTOBER 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 19 October 2022
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ Temephos ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายสำหรับพัฒนาในเชิงพาณิชย์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Taiwan Innotech Expo 2022 (TIE 2022) ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 8-16 ตุลาคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 16 October 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัล Silver Medal

ผลงาน : Sand granules coated product from synergistic phytochemicals against Aedes aegypti larvae to replace abate sand
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : จากผลการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “INOVA 2022 ” ณ เมืองซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์)
วันที่ได้รับรางวัล : 15 October 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับโล่รางวัลชมเชย

ผลงาน : คุกกี้ถั่วโอ่ครีมชีส
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดแข่งขันนวัตกรรมอาหารระดับชาติ Food Innopolish Innovation Contest 2022 ใน Theme- Local Fermented Food ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2565 (เป็นที่ปรึกษา พิเศษ ทีม น้องถั่ว) ของนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ได้รับรางวัล : 9 October 2022
ผู้รับรางวัล : อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : นวัตกรรมสเปรย์เคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพ : ให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลชีพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐวุฒิ รอดทุกข์
นักศึกษา
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม ระดับดีมาก (ระดับปริญญาตรี)

ผลงาน : นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพหลายหน้าที่ : มีความไวต่อค่าพีเอช ให้กลิ่นหอม และต้านเชือจุลชีพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : อิงขวัญ ปิยะนิจดำรง
นักศึกษา
รางวัลผลงานการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับดีมากและโล่รางวัล (ระดับปริญญาตรี)

ผลงาน : นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพหลายหน้าที่ : มีความไวต่อค่าพีเอช ให้กลิ่นหอม และต้านเชือจุลชีพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : อิงขวัญ ปิยะนิจดำรง
นักศึกษา
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : นวัตกรรมเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : ทิตสุชา อุทยานิล
นักศึกษา
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญทอง

ผลงาน : นวัตกรรมสารเคลือบฐานชีวถาพสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : จิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์
นักศึกษา
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม ระดับดี (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ผลงาน : นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับโซลาเซลล์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : วัชรพงษ์ นารีจันทร์
นักศึกษา
รางวัลผลงานการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับดีมากและโล่รางวัล (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ผลงาน : นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับโซลาเซลล์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : วัชรพงษ์ นารีจันทร์
นักศึกษา
รางวัล SILVER AWARD

ผลงาน : Development of Paraquat Residue Test Kit in Vegetable
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงาน International Research Project Olympiad (IRPrO) 2022 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 26 July 2022
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลความคิดสร้างสรรค์

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ทรายเคลือบสารเคลือสารเสริมฤทธิ์จากพืชสำหรับควบคุมลูกน้ำยุงลายเพื่อทดแทนทรายอะเบท
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดนวัตกรรม (ระดับอาจารย์) The 11th Innovation Awards 2022 ณ ห้ปงประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 25 July 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
โล่รางวัล ระดับดีมาก

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งต้นแบบจากเปลือกกล้วย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดนวัตกรรม (ระดับอาจารย์) The 11th Innovation Awards 2022 ณ ห้ปงประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 25 July 2022
ผู้รับรางวัล : อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัล Gold Medal

ผลงาน : อิงจอย ทรีดี แอป” (EngJoy 3D App)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : Japan Design, Idea and Invention Expo 2022” ณ Hotel Kyoto Eminence เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
วันที่ได้รับรางวัล : 3 July 2022
ผู้รับรางวัล : จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : จรัส บุณยธรรมา
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : จันทนี อุทธิสินธุ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : กนกอร เวชกรณ์
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : กีรติบุตร กาญจนเสถียร
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ชนกนันท์ บางเลี้ยง
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมจำนวนบทความมากที่สุด

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมจำนนมากที่สุด

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : มรกต พุทธกาล
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : อารณี โชติโก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น (ประเภทหน่วยวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุขั้นสูง)

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น (ระดับหน่วยงาน)

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
The Best Oral Presentation

ผลงาน : Radiation-induced miniemulsion polymerization of polymer particles for use as an antimicrobial coating spray
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : Innovative nanocapsule guard: perfume, durable coating and antimicrobe
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
รางวับระดับดี และเหรียญทอง

ผลงาน : Innovative Photoelectrocatalytic combined solar cell wastewater treatment system for the aquaculture industry
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา / สักศึกษา กลุ่มผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : วัชรพงษ์ นารีจันทร์
นักศึกษา
รางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ซีเรียลอัดแท่งเสริมโปรตีนทางเลือก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022 20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ภัทราวดี สมการณ์ศรีสกุล
นักศึกษา
รางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน : เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากกระบกและผำเพื่อสุขภาพ (Wolffia-wild almond drink shot
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สาขาเกษตรและอาหาร ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ปุณิกา สีหานาม
นักศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน และประกาศเกียรติคุณ

ผลงาน : นวัตกรรมทราบเคลือบสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : สิริณัฏฐ์ หลีประไพ
นักศึกษา
The Best Poster Presentation

ผลงาน : Fabrication and characterization of bio-based polymer particles for antimicrobial coating
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Session : Composite Materials and Technologies ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐวุฒิ รอดทุกข์
นักศึกษา
รางวัลระดับดี และเหรียญทอง

ผลงาน : Innovative polymer hybrid particle-heat reflective coating agent
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : จิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์
นักศึกษา
Excellence Paper Award Oral Presentation

ผลงาน : An Improved Classroom Effectiveness of Learning Management in Higher Education Using Active Learning Techniques with Case Study of Students Based on Mathematics and Computer Science Background
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญทอง และประกาศเกียรติคุณ

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ Temephos ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายสำหรับพัฒนาในเชิงพาณิชย์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลระดับดี และเหรียญทอง

ผลงาน : Innovative fruit and vegetable washing machine with photoelectrocatalytic cell
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีมาก

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการ RMUTCON 2022 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา
วันที่ได้รับรางวัล : 18 May 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
Silver Medal

ผลงาน : SPODOPTERCIDE
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน 2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ได้รับรางวัล : 16 April 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
Gold Medal

ผลงาน : Innovation multifunctional bio-based polymer nanoparticle for antimicrobial particulate surfactants and defoaming
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน 2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ได้รับรางวัล : 16 April 2022
ผู้รับรางวัล : เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
เหรียญเงิน

ผลงาน : A New Innovation of GDQs Roof for Emitting Blue Light and Green Light, Application in Microgrens Greenhouse
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน International Sustainability Invention, Innovation and Design Showcase (ISIIDS2022) ประเทศอินโดนีเซีย
วันที่ได้รับรางวัล : 22 March 2022
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัล Bronze Medal

ผลงาน : ห้องปฏิบัติการดีจัง (Djung Laboratory)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดในงาน International Exhibition of Inventions of Geneva 2022 “SPECIAL EDITION 2022 - INVENTION GENEVA EVALUATION DAYS” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (รูปแบบ online) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ได้รับรางวัล : 20 March 2022
ผู้รับรางวัล : จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
โล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 13 มีนาคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 March 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐพล ชาวสวน
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
โล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 27 February 2022
ผู้รับรางวัล : ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : นวัตกรรมสเปรย์นาโนต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 6 February 2022
ผู้รับรางวัล : ลัดดามณี พุทธาทำ
บุคคลภายนอก
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : นวัตกรรมอนุภาคไฮบริดที่มีรูพรุน สำหรับการบำบัด น้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 6 February 2022
ผู้รับรางวัล : ชัญญานุช ไกรเทพ
นักศึกษา
เหรียญทองแดง

ผลงาน : ต้นแบบสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพจากสารสกัดจากสะค้านต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 6 February 2022
ผู้รับรางวัล : จุฬารัตน์ เชือกกระโทก
นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

ผลงาน : การหาความเป็นเชิงเส้นของกำลังเลเซอร์ ของ Monitor Detector ของระบบสอบเทียบ CO2 Laser
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 มกราคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 28 January 2022
ผู้รับรางวัล : ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรม

ผลงาน : การปรับปรุงระบบสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตรา การไหลด้วยวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวาล์วสามทาง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 มกราคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 28 January 2022
ผู้รับรางวัล : อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : อารณี โชติโก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
โล่และเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
โล่และเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประเภทอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : สุจยา ฤทธิศร
สาขาวิชาชีววิทยา
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
โล่และเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากทุนวิจัยภายนอกรางวัลงบประมาณทุนวิจัยรวมเกิน 3 ล้านบาท
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : กนกอร เวชกรณ์
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
โล่และเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ที่ได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก รางวัลงบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกรวมสูงสุด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : นิติ วิทยาวิโรจน์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประเภทอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลระดับหน่วยงาน สาขาวิชา

ผลงาน : หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : คณาภรณ์ สุจริต
สาขาวิชาชีววิทยา
บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 21 December 2021
ผู้รับรางวัล : สุจิตรา สอนพงษ์
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 21 December 2021
ผู้รับรางวัล : ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี (ที่ 3 ของประเทศ) เหรียญทอง นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี

ผลงาน : ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา​ ประจำปี​ 2564​ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 26 November 2021
ผู้รับรางวัล : เมธิชัย ศุขสมบัติ
นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงาน : CRISPY-FU เต้าหู้ทอด (ถั่วลันเตาสีเหลือง) อบกรอบ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการเเข่งขันเวที Food Innopolis Innovation Contest 2021 รุ่น Fly Weight ประเภท Food Heritage Innovation เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับโรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ได้รับรางวัล : 21 November 2021
ผู้รับรางวัล : อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงาน : ฮุย คัง ไก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การเเข่งขันเวที Food Innopolis Innovation Contest 2021 รุ่น Fly Weight ประเภท Future Lifestyle Food Innovation เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
วันที่ได้รับรางวัล : 21 November 2021
ผู้รับรางวัล : จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
Mahidol Science Innovative Educator Award 2021 ด้านกิจกรรม

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันรำลึกชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.สลางค์ มงคลสุข วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 28 October 2021
ผู้รับรางวัล : จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เหรียญทองแดง

ผลงาน : Evaluation of 5-ribonucleotides as the umami flavor in tomatoes
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : Young Rising Star of Science Award 2021 (YRSS2021) ในงาน International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ได้รับรางวัล : 7 October 2021
ผู้รับรางวัล : ศศิธร ขุนทอง
นักศึกษา
Young Rising Stars of Science Award 2021 (YRSS2021) เหรียญทองแดง

ผลงาน : Cu-Catalyzed hydrofluorination of α, β-acetylenic esters with PhC(O)F as a F-source A DFT study
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : Young Rising Stars of Science Award 2021 (YRSS2021) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงาน International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation ครั้งที่ 47
วันที่ได้รับรางวัล : 7 October 2021
ผู้รับรางวัล : ชานนท์ จันทร์ลอย
นักศึกษา
เหรียญทองแดง

ผลงาน : ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : Young Rising Star of Science Award 2021 (YRSS2021) ในงาน International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ได้รับรางวัล : 7 October 2021
ผู้รับรางวัล : วีระยุทธ พรอเนก
นักศึกษา
ได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ประจำปี 2563

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 15 September 2021
ผู้รับรางวัล : อิสมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 15 September 2021
ผู้รับรางวัล : จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้รับการเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (สายอำนวยการ) ประจำปี 2563

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 15 September 2021
ผู้รับรางวัล : เมธา ศิริกูล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประกวดเทคโนโลยีนวัตกรรมภายใต้ "กรอบชุมชนนวัตกรรม" ประจำปี 2563
วันที่ได้รับรางวัล : 1 August 2021
ผู้รับรางวัล : สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ภาควิชาเคมี
รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประกวดเทคโนโลยีนวัตกรรมภายใต้ "กรอบชุมชนนวัตกรรม" ประจำปี 2563
วันที่ได้รับรางวัล : 1 August 2021
ผู้รับรางวัล : เนตรนภิส แก้วช่วย
ภาควิชาเคมี
อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบให้ตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 23 June 2021
ผู้รับรางวัล : จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น

ผลงาน : คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มอบรางวัลในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่ได้รับรางวัล : 21 April 2021
ผู้รับรางวัล : นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลอาจารย์ดีเด่น

ผลงาน : การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการสึกษา 2563
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 19 March 2021
ผู้รับรางวัล : นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทนวัตกรรม

ผลงาน : การประกวดโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 19 March 2021
ผู้รับรางวัล : ณัฐฐาภรณ์ อิสรั่น
นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภทวิทยาศาสตร์)

ผลงาน : การประกวดโครงงาน/ผลการปกิบัติงานดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 19 March 2021
ผู้รับรางวัล : สุวรรณา พุ่มลักษณะ
นักศึกษา
รางวัลชมเชิย (ประเภทวิทยาศาสตร์)

ผลงาน : การประกวดโครงงาน/ผลการปกิบัติงานดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 19 March 2021
ผู้รับรางวัล : ยุทธภูมิ แก้วกระบิล
นักศึกษา
รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
วันที่ได้รับรางวัล : 5 March 2021
ผู้รับรางวัล : นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
เกียรติบัตร

ผลงาน : ผู้ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยจาก Google Scholar Citations อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 29 January 2021
ผู้รับรางวัล : นิธิวัฒน์ ชูสกุล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ผลงาน : การมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล รวมจำนวนครั้งสูงสุด ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2021
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

ผลงาน : นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2021
ผู้รับรางวัล : พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ผลงาน : การมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล รวมจำนวนครั้งสูงสุด ประจำปี 2563
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2021
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลเหรึยญเงิน

ผลงาน : อนุภาคนาโนพอลิเมอร์หลายหน้าที่สำหรับเตรียมน้ำมันหล่อเย็น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 6 August 2020
ผู้รับรางวัล : เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 13,000 บาท

ผลงาน : ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา (ST-1511-12) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีระดับดีเด่น ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการรยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ESPReL
วันที่ได้รับรางวัล : 10 June 2020
ผู้รับรางวัล : สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ผลงาน : ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสาหร่าย (ST-1407) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีระดับดีมาก ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการรยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ESPReL
วันที่ได้รับรางวัล : 10 June 2020
ผู้รับรางวัล : สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลเกียรติบัตรสอบผ่านตามเกณฑ์ในวิชาในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14 (14th Standard Chemistry Test)

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Impact Forum Muang Thong Thani, Nonthaburi ในงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020)
วันที่ได้รับรางวัล : 13 February 2020
ผู้รับรางวัล : วชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์
นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับรางวัล : 15 December 2019
ผู้รับรางวัล : วิชสุดา ตั้งทรงเจริญ
นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับรางวัล : 15 December 2019
ผู้รับรางวัล : ขนิษฐา เลาวิชุวกรนุกูล
นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับรางวัล : 15 December 2019
ผู้รับรางวัล : สาวิตรี เสือเอ็ง
นักศึกษา
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลการศึกษาการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2019
ผู้รับรางวัล : คณิน อิ่มทองคำ
นักศึกษา
รางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on Stage ของ FIRI AWARD จากประเทศอิหร่าน

ผลงาน : พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2019
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับรางวัล : 29 November 2019
ผู้รับรางวัล : ศศิธร ขุนทอง
นักศึกษา
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ได้รับรางวัล : 23 November 2019
ผู้รับรางวัล : ปัทมา มัลติศิลปิน
นักศึกษา
โล่รางวัลและเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประชุม The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: TSB 2019 จ.ภูเก็ต
วันที่ได้รับรางวัล : 12 November 2019
ผู้รับรางวัล : ณรงค์ อรัญรุตม์
นักศึกษา
รางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล special prize (CAI Award Invention & Innovation)

ผลงาน : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : The International Trade Fair for Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วันที่ได้รับรางวัล : 3 November 2019
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น (The Best Oral Presentation)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประชุมวิชาการอนุกรรมวิธานและซิสเทมาติคศ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ได้รับรางวัล : 4 October 2019
ผู้รับรางวัล : กฤตกร ลิ้มรุจิวัฒน์
นักศึกษา
โล่รางวัลและเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี (AOAC) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : สมาคม เอโอเอซี ประเทศไทย (AOAC International Thailand Section)
วันที่ได้รับรางวัล : 26 September 2019
ผู้รับรางวัล : อมรรัตน์ ศรีระพันธ์
นักศึกษา
การนำเสนอภาคโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Poster Award)

ผลงาน : Comparison of local structure between Mg/Mn-doped natural and synthetic hydroxyapatites by X-ray absorption spectroscopy
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy (ACXAS 2019) วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ เชียงใหม่
วันที่ได้รับรางวัล : 30 August 2019
ผู้รับรางวัล : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดี

ผลงาน : นักวิจัยรุ่นใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : เครือข่ายวิจัยประชาชื่น 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
วันที่ได้รับรางวัล : 4 July 2019
ผู้รับรางวัล : พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลความคิดสร้างสรรค์

ผลงาน : สารยับยั้งการกินจากสารสกัดสะค้าน (Piper ribesioides) และพลูคาว (Houttuynia cordata) ต่อหนอนกระทู้หอม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 9th Innovation Awards 2019) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 31 May 2019
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 23 May 2019
ผู้รับรางวัล : จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลระดับดีเด่น

ผลงาน : การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ได้รับรางวัล : 8 May 2019
ผู้รับรางวัล : นวลลออ เกียมา
นักศึกษา
รางวัลระดับดีมาก

ผลงาน : พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ได้รับรางวัล : 8 May 2019
ผู้รับรางวัล : จิตญา สาดชัยภูมิ
บุคคลภายนอก
รางวัลความคิดสร้างสรรค์

ผลงาน : นวัตกรรมอนุภาคนาโนพอลิเมอร์หลายหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคของน้ำมันหล่อเย็น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 8 May 2019
วันที่ได้รับรางวัล : 8 May 2019
ผู้รับรางวัล : เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
รางวัลชมเชย

ผลงาน : สารเคลือบใบจากสารสกัดจากมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) เพื่อยับยั้งการกิน (Anti-feeding) ของหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ได้รับรางวัล : 8 May 2019
ผู้รับรางวัล : จตุภพ พรมขุนทด
นักศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : สูตรสารผสมสารสกัดจากสะค้านและพลูคาวเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
วันที่ได้รับรางวัล : 14 April 2019
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : นวัตกรรมไมโครแคปซูลในการนำเอนไซม์กลับมาใช้ใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7–10 เมษายน 2562 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 10 April 2019
ผู้รับรางวัล : จิตญา สาดชัยภูมิ
บุคคลภายนอก
รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 23 January 2019
ผู้รับรางวัล : จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน : การเรียนการสอน Active learning กลุ่ม STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 23 January 2019
ผู้รับรางวัล : ประภาส ทองรัก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลผู้สอนปฏิบัติการดีเด่น

ผลงาน : ผู้สอนปฏิบัติการ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2019
ผู้รับรางวัล : นิธิวัฒน์ ชูสกุล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น และรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

ผลงาน : บุคลากรสายวิชาการดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2019
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : หน่วยงานและสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2019
ผู้รับรางวัล : ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
รางวัลสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

ผลงาน : สาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2019
ผู้รับรางวัล : สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

ผลงาน : สาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2019
ผู้รับรางวัล : สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลเหรียญทอง

ผลงาน : Thai Traditional Massage Learning Model for Visually Impaired
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 สาธารณรัฐไต้หวัน
วันที่ได้รับรางวัล : 9 December 2018
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award

ผลงาน : Assistive Plate and Pen Technology to Help the Visually Impaired Sign Their Name and Identify Colors
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 สาธารณรัฐไต้หวัน
วันที่ได้รับรางวัล : 9 December 2018
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : Reusable Smart Polymer Microcapsule for Dye Treatment in Waste Water
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน The 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศเยอรมัน
วันที่ได้รับรางวัล : 4 November 2018
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
เหรียญเงิน

ผลงาน : ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบจากสะค้าน (Piper ribesioides) และมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) ต่อศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน “The 10th International Exhibition of Inventions” วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ได้รับรางวัล : 19 September 2018
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลดีเด่นบทความงานวิจัยภาคโปสเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วันที่ได้รับรางวัล : 3 August 2018
ผู้รับรางวัล : ศราวุธ ใจเย็น
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลชนะเลิศ

ผลงาน : การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM 4-6 กรกฎาคม 2561
วันที่ได้รับรางวัล : 6 July 2018
ผู้รับรางวัล : จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ด้านผลงานวิจัยเชิงพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน : ผลงานวิจัยเชิงพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2560 4-6 กรกฎาคม 2561
วันที่ได้รับรางวัล : 6 July 2018
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลรองชนะเลิศ

ผลงาน : การเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM 4-6 กรกฎาคม 2561
วันที่ได้รับรางวัล : 6 July 2018
ผู้รับรางวัล : ประภาส ทองรัก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย

ผลงาน : ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ได้รับเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย 4-6 กรกฎาคม 2561
วันที่ได้รับรางวัล : 6 July 2018
ผู้รับรางวัล : ประภาส ทองรัก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา

ผลงาน : พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลอัจฉริยะหุ้มอนุภาคนาโนสารโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดน้ำเสีย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา ในงาน The 7th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2018 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
วันที่ได้รับรางวัล : 10 June 2018
ผู้รับรางวัล : ณฤดี ศรีสว่าง
นักศึกษา
รางวัล Best Paper Award

ผลงาน : Accident Detection and Notification System using Android Smart Devices
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education, and Management 2018 (1st ICDP 2018) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ได้รับรางวัล : 7 March 2018
ผู้รับรางวัล : จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ จากประเทศรัสเซีย, IIDC และประเทศโปแลนด์

ผลงาน : Learn and Play Animal : Electronic Book Machine for Visually Impaired Students
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน 2017 IIDC International invention & Design Competition เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
วันที่ได้รับรางวัล : 8 December 2017
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญทอง

ผลงาน : การแปรรูปข้าวผงโปรตีนสูงเสริมซินไบโอติกส์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน “42nd International Invention Show” (INOVA-BUDI UZOR 2017) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศโครเอเชีย
วันที่ได้รับรางวัล : 13 November 2017
ผู้รับรางวัล : อารณี โชติโก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลเหรียญทอง

ผลงาน : หลอดพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติโพลิเมอเรสสำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน “42nd International Invention Show” (INOVA-BUDI UZOR 2017)ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศโครเอเชีย
วันที่ได้รับรางวัล : 13 November 2017
ผู้รับรางวัล : จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัล Bronze Medal Award

ผลงาน : Nano microbes for food safety and sustainable agriculture
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน 2017 Taipei International Invention Show&Technomart Invention Contest (INST2017) ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
วันที่ได้รับรางวัล : 30 September 2017
ผู้รับรางวัล : สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
Best Paper Presentation Awards

ผลงาน : Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3rd International Research Conference on Innovation Engineering, Science and Technology (3rd IRCIEST) จาก Session Track of Electrical Engineering & Information Communication Technology ในหัวข้อวิจัย “Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ได้รับรางวัล : 28 September 2017
ผู้รับรางวัล : จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
รางวัลประกาศเกียรติคุณ

ผลงาน : หลอดพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติโพลิเมอเรสสำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : จากการประกวดผลงานนวัตกรรม (The 7th Innovation Awards 2017) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 7 June 2017
ผู้รับรางวัล : จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 23 จากพณฯ ท่านพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok
วันที่ได้รับรางวัล : 10 March 2017
ผู้รับรางวัล : นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
โล่เกียรติคุณ

ผลงาน : นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยได้ตามเกณฑ์การปิดโครงการ งบประมาณภายในตั้งแต่ปี 2558-2559
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยได้ตามเกณฑ์การปิดโครงการ งบประมาณภายในตั้งแต่ปี 2558-2559 งานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 19 January 2017
ผู้รับรางวัล : อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลเหรียญทอง

ผลงาน : Internet Machine's Shape for Blinds and Mixed-Reality to Learn Braille Package
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International invention Fair 2016 (SIIF 2016) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ โคเอ็กซ์ฮอลล์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
วันที่ได้รับรางวัล : 4 December 2016
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : Light-Sound-Braille Electronic Tablet for Visually Impaired Children
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International invention Fair 2016 (SIIF 2016) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ โคเอ็กซ์ฮอลล์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
วันที่ได้รับรางวัล : 4 December 2016
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญทอง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ มทร.ธัญบุรี ระดับนานาชาติ ในงาน The world Exhibition on Inventions, Research and newTechnologies ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
วันที่ได้รับรางวัล : 19 November 2016
ผู้รับรางวัล : สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Best Poster Presentation

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society” ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 24 June 2016
ผู้รับรางวัล : ภูริพัฒน์ กันธา
สาขาวิชาฟิสิกส์
Best Oral Presentation

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Engineering Innovation (ICEI2016) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กทม.
วันที่ได้รับรางวัล : 7 June 2016
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัล Best presentation (poster)

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประขุมวิชาการ นานาชาติจุลทรรศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ( The 11th Asia-Pacific Microscopy Conference; APMC11) ณ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนท์ รีสอร์ท และ สปา อำเภอป่าตอง จังหวัด ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559
วันที่ได้รับรางวัล : 27 May 2016
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน

ผลงาน : เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษา
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย