รางวัลที่ได้รับ

ค้นหาข้อมูล

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา :

ประเภทรางวัล :

ปี SAR :

ปีงบประมาณ :


 รูปภาพผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุมผู้รับรางวัล
การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการสึกษา 2563 รางวัลอาจารย์ดีเด่น งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 19 March 2021 นริศร์ บาลทิพย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
การประกวดโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทนวัตกรรม งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 19 March 2021 ณัฐฐาภรณ์ อิสรั่น นักศึกษา
การประกวดโครงงาน/ผลการปกิบัติงานดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภทวิทยาศาสตร์) งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 19 March 2021 สุวรรณา พุ่มลักษณะ นักศึกษา
การประกวดโครงงาน/ผลการปกิบัติงานดีเด่น รางวัลชมเชิย (ประเภทวิทยาศาสตร์) งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 19 March 2021 ยุทธภูมิ แก้วกระบิล นักศึกษา
รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ 5 March 2021 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผู้ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยจาก Google Scholar Citations อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี 29 January 2021 นิธิวัฒน์ ชูสกุล สาขาวิชาฟิสิกส์
การมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล รวมจำนวนครั้งสูงสุด ประจำปี 2562 รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ 18 January 2021 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ภาควิชาเคมี
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ 18 January 2021 พงศกร สุนทรายุทธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
การมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล รวมจำนวนครั้งสูงสุด ประจำปี 2563 รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ 18 January 2021 อมร ไชยสัตย์ ภาควิชาเคมี
ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา (ST-1511-12) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีระดับดีเด่น ประจำปี 2562 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 13,000 บาท โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการรยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ESPReL 10 June 2020 สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสาหร่าย (ST-1407) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีระดับดีมาก ประจำปี 2562 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการรยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ESPReL 10 June 2020 สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลเกียรติบัตรสอบผ่านตามเกณฑ์ในวิชาในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14 (14th Standard Chemistry Test) สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Impact Forum Muang Thong Thani, Nonthaburi ในงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) 13 February 2020 วชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 December 2019 วิชสุดา ตั้งทรงเจริญ นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 December 2019 ขนิษฐา เลาวิชุวกรนุกูล นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 December 2019 สาวิตรี เสือเอ็ง นักศึกษา
พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่ รางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on Stage ของ FIRI AWARD จากประเทศอิหร่าน งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 30 November 2019 อมร ไชยสัตย์ ภาควิชาเคมี
รางวัลการศึกษาการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 November 2019 คณิน อิ่มทองคำ นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 29 November 2019 ศศิธร ขุนทอง นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23 November 2019 ปัทมา มัลติศิลปิน นักศึกษา
รางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท โล่รางวัลและเกียรติบัตร งานประชุม The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: TSB 2019 จ.ภูเก็ต 12 November 2019 ณรงค์ อรัญรุตม์ นักศึกษา
การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม รางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล special prize (CAI Award Invention & Innovation) The International Trade Fair for Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 3 November 2019 ฉัตรชัย พลเชี่ยว ภาควิชาเคมี
รางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น (The Best Oral Presentation) เกียรติบัตร งานประชุมวิชาการอนุกรรมวิธานและซิสเทมาติคศ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 October 2019 กฤตกร ลิ้มรุจิวัฒน์ นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี (AOAC) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 โล่รางวัลและเกียรติบัตร สมาคม เอโอเอซี ประเทศไทย (AOAC International Thailand Section) 26 September 2019 อมรรัตน์ ศรีระพันธ์ นักศึกษา
Comparison of local structure between Mg/Mn-doped natural and synthetic hydroxyapatites by X-ray absorption spectroscopy การนำเสนอภาคโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Poster Award) งาน ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy (ACXAS 2019) วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ เชียงใหม่ 30 August 2019 อทิพงศ์ บุตรชานนท์ สาขาวิชาฟิสิกส์
นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดี เครือข่ายวิจัยประชาชื่น 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ 4 July 2019 พงศกร สุนทรายุทธ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สารยับยั้งการกินจากสารสกัดสะค้าน (Piper ribesioides) และพลูคาว (Houttuynia cordata) ต่อหนอนกระทู้หอม รางวัลความคิดสร้างสรรค์ การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 9th Innovation Awards 2019) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 31 May 2019 ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา
การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 23 May 2019 จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม รางวัลระดับดีเด่น โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 8 May 2019 นวลลออ เกียมา นักศึกษา
พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่ รางวัลระดับดีมาก โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 8 May 2019 จิตญา สาดชัยภูมิ บุคคลภายนอก
สารเคลือบใบจากสารสกัดจากมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) เพื่อยับยั้งการกิน (Anti-feeding) ของหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) รางวัลชมเชย โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 8 May 2019 จตุภพ พรมขุนทด นักศึกษา
สูตรสารผสมสารสกัดจากสะค้านและพลูคาวเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย รางวัลเหรียญเงิน งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 14 April 2019 ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM รางวัลชนะเลิศ อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ 23 January 2019 จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
การเรียนการสอน Active learning กลุ่ม STEM รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ 23 January 2019 ประภาส ทองรัก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้สอนปฏิบัติการ รางวัลผู้สอนปฏิบัติการดีเด่น งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี 18 January 2019 นิธิวัฒน์ ชูสกุล สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยงานและสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย รางวัลชนะเลิศ งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี 18 January 2019 ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมี
สาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย รางวัลสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี 18 January 2019 สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย รางวัลสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี 18 January 2019 สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา
บุคลากรสายวิชาการดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น และรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี 18 January 2019 อมร ไชยสัตย์ ภาควิชาเคมี
Thai Traditional Massage Learning Model for Visually Impaired รางวัลเหรียญทอง งาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 สาธารณรัฐไต้หวัน 9 December 2018 สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Assistive Plate and Pen Technology to Help the Visually Impaired Sign Their Name and Identify Colors รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award งาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 สาธารณรัฐไต้หวัน 9 December 2018 สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Reusable Smart Polymer Microcapsule for Dye Treatment in Waste Water รางวัลเหรียญเงิน งาน The 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศเยอรมัน 4 November 2018 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ภาควิชาเคมี
ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบจากสะค้าน (Piper ribesioides) และมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) ต่อศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua) เหรียญเงิน งาน “The 10th International Exhibition of Inventions” วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 19 September 2018 ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลดีเด่นบทความงานวิจัยภาคโปสเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 3 August 2018 ศราวุธ ใจเย็น สาขาวิชาฟิสิกส์
ผลงานวิจัยเชิงพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ด้านผลงานวิจัยเชิงพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2560 4-6 กรกฎาคม 2561 6 July 2018 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ภาควิชาเคมี
การเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM รางวัลรองชนะเลิศ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM 4-6 กรกฎาคม 2561 6 July 2018 ประภาส ทองรัก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย 4-6 กรกฎาคม 2561 6 July 2018 ประภาส ทองรัก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM รางวัลชนะเลิศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM 4-6 กรกฎาคม 2561 6 July 2018 จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Accident Detection and Notification System using Android Smart Devices รางวัล Best Paper Award งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education, and Management 2018 (1st ICDP 2018) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น 7 March 2018 จตุรพิธ เกราะแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Learn and Play Animal : Electronic Book Machine for Visually Impaired Students รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ จากประเทศรัสเซีย, IIDC และประเทศโปแลนด์ งาน 2017 IIDC International invention & Design Competition เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 8 December 2017 สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การแปรรูปข้าวผงโปรตีนสูงเสริมซินไบโอติกส์ รางวัลเหรียญทอง งาน “42nd International Invention Show” (INOVA-BUDI UZOR 2017) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศโครเอเชีย 13 November 2017 อารณี โชติโก สาขาวิชาชีววิทยา
หลอดพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติโพลิเมอเรสสำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์ รางวัลเหรียญทอง งาน “42nd International Invention Show” (INOVA-BUDI UZOR 2017)ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศโครเอเชีย 13 November 2017 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา สาขาวิชาชีววิทยา
Nano microbes for food safety and sustainable agriculture รางวัล Bronze Medal Award งาน 2017 Taipei International Invention Show&Technomart Invention Contest (INST2017) ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน 30 September 2017 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา
Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API Best Paper Presentation Awards งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3rd International Research Conference on Innovation Engineering, Science and Technology (3rd IRCIEST) จาก Session Track of Electrical Engineering & Information Communication Technology ในหัวข้อวิจัย “Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 28 September 2017 จตุรพิธ เกราะแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หลอดพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติโพลิเมอเรสสำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์ รางวัลประกาศเกียรติคุณ จากการประกวดผลงานนวัตกรรม (The 7th Innovation Awards 2017) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7 June 2017 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา สาขาวิชาชีววิทยา
นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยได้ตามเกณฑ์การปิดโครงการ งบประมาณภายในตั้งแต่ปี 2558-2559 โล่เกียรติคุณ นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยได้ตามเกณฑ์การปิดโครงการ งบประมาณภายในตั้งแต่ปี 2558-2559 งานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 19 January 2017 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ สาขาวิชาฟิสิกส์
Internet Machine's Shape for Blinds and Mixed-Reality to Learn Braille Package รางวัลเหรียญทอง การแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International invention Fair 2016 (SIIF 2016) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ โคเอ็กซ์ฮอลล์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 4 December 2016 สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Light-Sound-Braille Electronic Tablet for Visually Impaired Children รางวัลเหรียญเงิน การแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International invention Fair 2016 (SIIF 2016) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ โคเอ็กซ์ฮอลล์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 4 December 2016 สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ มทร.ธัญบุรี ระดับนานาชาติ ในงาน The world Exhibition on Inventions, Research and newTechnologies ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม 19 November 2016 สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Best Poster Presentation งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society” ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ 24 June 2016 ภูริพัฒน์ กันธา สาขาวิชาฟิสิกส์
Best Oral Presentation เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Engineering Innovation (ICEI2016) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กทม. 7 June 2016 วรนุศย์ ทองพูล สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัล Best presentation (poster) งานประขุมวิชาการ นานาชาติจุลทรรศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ( The 11th Asia-Pacific Microscopy Conference; APMC11) ณ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนท์ รีสอร์ท และ สปา อำเภอป่าตอง จังหวัด ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559 27 May 2016 ฉัตรชัย พลเชี่ยว ภาควิชาเคมี
เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษา รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน การประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย 1 April 2016 สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน การประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย 1 April 2016 สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Greenhouse Gas Emissions of Organic Car Wax Processing From Rice Bran Oil รางวัล Award of Excellent Poster Presentation at the 7th ICERD สาขา Environmental Management การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on Environment and Rural Development (7th ICERD) ณ Royal University of Agriculture, Chamkar Daung St, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559 17 January 2016 สมพร เพลินใจ ภาควิชาเคมี
ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า รางวัล สุดยอดแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อม งานประกวดชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม โมบายแอปพลิเคชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม InterContinental Bangkok 4 July 2015 ปองพล นิลพฤกษ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558 11 March 2015 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา
หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด รางวัล Silver Prize งาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 5 May 2013 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา
ระบบการเรียนรู้การนวดแผนไทยเพื่อผู้พิการทางสายตา รางวัล KIWIE 2013 Silver Prize, TIIIA Outstanding Diploma, Korea Invention Academy Gold Prize และ Korea Invention NEWS Gold Prize จากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 5 May 2013 สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์ 2 ภาษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รางวัล KIWIE 2013 Gold Prize, Green Technology Invention Society Certificate, Korea Invention Academy Gold Prize และ Korea Invention NEWS Gold Prize จากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556 5 May 2013 สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี” (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา
ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ดีเด่น โครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี” (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ภาควิชาเคมี
ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี”(RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559 อมร ไชยสัตย์ ภาควิชาเคมี
รางวัลสาขาดีเด่นระดับหน่วยงาน อันดับที่ 2 การประกวดหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมี

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/