รางวัลที่ได้รับ

ค้นหาข้อมูล

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา :

ประเภทรางวัล :

ปี SAR :

ปีงบประมาณ :


 รูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
Best Paper Award การพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันให้คำแนะนำด้านสุขภาพด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Development of a Prototype Health Care Recommender Application with Machine Learning Techniques)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
The 19th National Conference on Computing and Information Technology ระหว่างวันที่ 18-9 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
9 May 2023
อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Silver Medal พอลิเมอร์ที่ตอบสนองต่อพีเอชกลิ่นหอม และสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาค ด้านเชื้อจุลชีพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566
30 April 2023
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
Scecial Prizes on Stage จาก Office des Brevets de Pologne และรางวัล Gold Medal นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับโซลาร์เซลล์สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566
30 April 2023
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
Silver Medal ผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งจากพืชต้นแบบจากการทดแทนด้วยเปลือกกล้วย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566
30 April 2023
อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัล Silver Medal และ รางวัล Scecial FIRI Award จากประเทศอิหร่าน Innovative water-based solar heat-refective coating agent from bio-based polymer microcapsules
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน "The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2022) ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
30 October 2022
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัล Gold Medal Innovative biopolymer coating spray: fragrance and antimicrobials
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
จากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ The XVI International Warsaw Invention Show 2022 – ONLINE (IWIS 2022) 17 TO 19 OCTOBER 2022
19 October 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลเหรียญเงิน ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ Temephos ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายสำหรับพัฒนาในเชิงพาณิชย์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Taiwan Innotech Expo 2022 (TIE 2022) ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 8-16 ตุลาคม 2565
16 October 2022
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัล Silver Medal Sand granules coated product from synergistic phytochemicals against Aedes aegypti larvae to replace abate sand
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
จากผลการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “INOVA 2022 ” ณ เมืองซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์)
15 October 2022
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับโล่รางวัลชมเชย คุกกี้ถั่วโอ่ครีมชีส
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดแข่งขันนวัตกรรมอาหารระดับชาติ Food Innopolish Innovation Contest 2022 ใน Theme- Local Fermented Food ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2565 (เป็นที่ปรึกษา พิเศษ ทีม น้องถั่ว) ของนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
9 October 2022
อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 August 2022
ทิตสุชา อุทยานิล
นักศึกษา
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมสเปรย์เคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพ : ให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลชีพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 August 2022
ณัฐวุฒิ รอดทุกข์
นักศึกษา
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม ระดับดีมาก (ระดับปริญญาตรี) นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพหลายหน้าที่ : มีความไวต่อค่าพีเอช ให้กลิ่นหอม และต้านเชือจุลชีพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 August 2022
อิงขวัญ ปิยะนิจดำรง
นักศึกษา
รางวัลผลงานการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับดีมากและโล่รางวัล (ระดับปริญญาตรี) นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพหลายหน้าที่ : มีความไวต่อค่าพีเอช ให้กลิ่นหอม และต้านเชือจุลชีพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 August 2022
อิงขวัญ ปิยะนิจดำรง
นักศึกษา
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมสารเคลือบฐานชีวถาพสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 August 2022
จิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์
นักศึกษา
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม ระดับดี (ระดับบัณฑิตศึกษา) นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับโซลาเซลล์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 August 2022
วัชรพงษ์ นารีจันทร์
นักศึกษา
รางวัลผลงานการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับดีมากและโล่รางวัล (ระดับบัณฑิตศึกษา) นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับโซลาเซลล์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
5 August 2022
วัชรพงษ์ นารีจันทร์
นักศึกษา
รางวัล SILVER AWARD Paraquat Residue Test Kit in Vegetable
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในงาน International Research Project Olympiad (IRPrO) 2022 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565
26 July 2022
วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ทรายเคลือบสารเคลือสารเสริมฤทธิ์จากพืชสำหรับควบคุมลูกน้ำยุงลายเพื่อทดแทนทรายอะเบท
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดนวัตกรรม (ระดับอาจารย์) The 11th Innovation Awards 2022 ณ ห้ปงประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
25 July 2022
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
โล่รางวัล ระดับดีมาก ผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งต้นแบบจากเปลือกกล้วย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดนวัตกรรม (ระดับอาจารย์) The 11th Innovation Awards 2022 ณ ห้ปงประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
25 July 2022
อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัล Gold Medal อิงจอย ทรีดี แอป” (EngJoy 3D App)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
Japan Design, Idea and Invention Expo 2022” ณ Hotel Kyoto Eminence เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
3 July 2022
จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
อารณี โชติโก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น (ประเภทหน่วยวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุขั้นสูง)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
มรกต พุทธกาล
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมจำนวนบทความมากที่สุด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมจำนนมากที่สุด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
ชนกนันท์ บางเลี้ยง
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
กีรติบุตร กาญจนเสถียร
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
กนกอร เวชกรณ์
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
จันทนี อุทธิสินธุ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
จรัส บุณยธรรมา
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น (ระดับหน่วยงาน)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
The Best Oral Presentation Radiation-induced miniemulsion polymerization of polymer particles for use as an antimicrobial coating spray
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน Innovative nanocapsule guard: perfume, durable coating and antimicrobe
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
รางวัลระดับดี และเหรียญทอง Innovative polymer hybrid particle-heat reflective coating agent
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
จิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์
นักศึกษา
รางวัลเหรียญทองแดง ผลิตภัณฑ์ซีเรียลอัดแท่งเสริมโปรตีนทางเลือก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022 20 May 2022
20 May 2022
ภัทราวดี สมการณ์ศรีสกุล
นักศึกษา
รางวัลเหรียญทองแดง เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากกระบกและผำเพื่อสุขภาพ (Wolffia-wild almond drink shot
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สาขาเกษตรและอาหาร ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
ปุณิกา สีหานาม
นักศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน และประกาศเกียรติคุณ นวัตกรรมทราบเคลือบสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
สิริณัฏฐ์ หลีประไพ
นักศึกษา
The Best Poster Presentation Fabrication and characterization of bio-based polymer particles for antimicrobial coating
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Session : Composite Materials and Technologies ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
ณัฐวุฒิ รอดทุกข์
นักศึกษา
Excellence Paper Award Oral Presentation An Improved Classroom Effectiveness of Learning Management in Higher Education Using Active Learning Techniques with Case Study of Students Based on Mathematics and Computer Science Background
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี
20 May 2022
อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวับระดับดี และเหรียญทอง Innovative Photoelectrocatalytic combined solar cell wastewater treatment system for the aquaculture industry
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา / สักศึกษา กลุ่มผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
วัชรพงษ์ นารีจันทร์
นักศึกษา
รางวัลระดับดี และเหรียญทอง Innovative fruit and vegetable washing machine with photoelectrocatalytic cell
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
รางวัลเหรียญทอง และประกาศเกียรติคุณ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ Temephos ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายสำหรับพัฒนาในเชิงพาณิชย์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีมาก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการ RMUTCON 2022 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา
18 May 2022
ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
Silver Medal SPODOPTERCIDE
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน 2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
16 April 2022
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
Gold Medal Innovation multifunctional bio-based polymer nanoparticle for antimicrobial particulate surfactants and defoaming
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน 2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
16 April 2022
เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
เหรียญเงิน A New Innovation of GDQs Roof for Emitting Blue Light and Green Light, Application in Microgrens Greenhouse
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน International Sustainability Invention, Innovation and Design Showcase (ISIIDS2022) ประเทศอินโดนีเซีย
22 March 2022
วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัล Bronze Medal ห้องปฏิบัติการดีจัง (Djung Laboratory)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดในงาน International Exhibition of Inventions of Geneva 2022 “SPECIAL EDITION 2022 - INVENTION GENEVA EVALUATION DAYS” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (รูปแบบ online) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
20 March 2022
จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
โล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 13 มีนาคม 2565
13 March 2022
ณัฐพล ชาวสวน
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
โล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
27 February 2022
ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมสเปรย์นาโนต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
6 February 2022
ลัดดามณี พุทธาทำ
บุคคลภายนอก
รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมอนุภาคไฮบริดที่มีรูพรุน สำหรับการบำบัด น้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
6 February 2022
ชัญญานุช ไกรเทพ
นักศึกษา
เหรียญทองแดง ต้นแบบสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพจากสารสกัดจากสะค้านต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
6 February 2022
จุฬารัตน์ เชือกกระโทก
นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรม การปรับปรุงระบบสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตรา การไหลด้วยวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวาล์วสามทาง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 มกราคม 2565
28 January 2022
อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การหาความเป็นเชิงเส้นของกำลังเลเซอร์ ของ Monitor Detector ของระบบสอบเทียบ CO2 Laser
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 มกราคม 2565
28 January 2022
ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
เกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประเภทอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
สุจยา ฤทธิศร
สาขาวิชาชีววิทยา
เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
โล่และเกียรติบัตร รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
เกียรติบัตร รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
อารณี โชติโก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
โล่และเกียรติบัตร รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
เกียรติบัตร รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
โล่และเกียรติบัตร รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
โล่และเกียรติบัตร รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ที่ได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก รางวัลงบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกรวมสูงสุด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
นิติ วิทยาวิโรจน์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เกียรติบัตร รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากทุนวิจัยภายนอกรางวัลงบประมาณทุนวิจัยรวมเกิน 3 ล้านบาท
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประเภทอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชาชีววิทยา
เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
กนกอร เวชกรณ์
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
คณาภรณ์ สุจริต
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลระดับหน่วยงาน สาขาวิชา หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18 January 2022
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564
21 December 2021
สุจิตรา สอนพงษ์
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564
21 December 2021
ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี (ที่ 3 ของประเทศ) เหรียญทอง นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา​ ประจำปี​ 2564​ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
26 November 2021
เมธิชัย ศุขสมบัติ
นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 CRISPY-FU เต้าหู้ทอด (ถั่วลันเตาสีเหลือง) อบกรอบ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการเเข่งขันเวที Food Innopolis Innovation Contest 2021 รุ่น Fly Weight ประเภท Food Heritage Innovation เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับโรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
21 November 2021
อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฮุย คัง ไก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การเเข่งขันเวที Food Innopolis Innovation Contest 2021 รุ่น Fly Weight ประเภท Future Lifestyle Food Innovation เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
21 November 2021
จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
Mahidol Science Innovative Educator Award 2021 ด้านกิจกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันรำลึกชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.สลางค์ มงคลสุข วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
28 October 2021
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เหรียญทองแดง Evaluation of 5-ribonucleotides as the umami flavor in tomatoes
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
Young Rising Star of Science Award 2021 (YRSS2021) ในงาน International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
7 October 2021
ศศิธร ขุนทอง
นักศึกษา
Young Rising Stars of Science Award 2021 (YRSS2021) เหรียญทองแดง Cu-Catalyzed hydrofluorination of α, β-acetylenic esters with PhC(O)F as a F-source A DFT study
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
Young Rising Stars of Science Award 2021 (YRSS2021) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงาน International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation ครั้งที่ 47
7 October 2021
ชานนท์ จันทร์ลอย
นักศึกษา
เหรียญทองแดง ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
Young Rising Star of Science Award 2021 (YRSS2021) ในงาน International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
7 October 2021
วีระยุทธ พรอเนก
นักศึกษา
ได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ประจำปี 2563
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15 September 2021
อิสมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15 September 2021
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้รับการเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย (สายอำนวยการ) ประจำปี 2563
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15 September 2021
เมธา ศิริกูล
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประกวดเทคโนโลยีนวัตกรรมภายใต้ "กรอบชุมชนนวัตกรรม" ประจำปี 2563
1 August 2021
เนตรนภิส แก้วช่วย
ภาควิชาเคมี
รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประกวดเทคโนโลยีนวัตกรรมภายใต้ "กรอบชุมชนนวัตกรรม" ประจำปี 2563
1 August 2021
สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ภาควิชาเคมี
อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบให้ตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
23 June 2021
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มอบรางวัลในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
21 April 2021
นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลอาจารย์ดีเด่น การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการสึกษา 2563
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19 March 2021
นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทนวัตกรรม การประกวดโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19 March 2021
ณัฐฐาภรณ์ อิสรั่น
นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภทวิทยาศาสตร์) การประกวดโครงงาน/ผลการปกิบัติงานดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19 March 2021
สุวรรณา พุ่มลักษณะ
นักศึกษา
รางวัลชมเชิย (ประเภทวิทยาศาสตร์) การประกวดโครงงาน/ผลการปกิบัติงานดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19 March 2021
ยุทธภูมิ แก้วกระบิล
นักศึกษา
รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
5 March 2021
นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
เกียรติบัตร ผู้ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยจาก Google Scholar Citations อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี
29 January 2021
นิธิวัฒน์ ชูสกุล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล รวมจำนวนครั้งสูงสุด ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
18 January 2021
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
18 January 2021
พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล รวมจำนวนครั้งสูงสุด ประจำปี 2563
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
18 January 2021
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลเหรึยญเงิน อนุภาคนาโนพอลิเมอร์หลายหน้าที่สำหรับเตรียมน้ำมันหล่อเย็น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
6 August 2020
เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 13,000 บาท ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา (ST-1511-12) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีระดับดีเด่น ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการรยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ESPReL
10 June 2020
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสาหร่าย (ST-1407) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีระดับดีมาก ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการรยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ESPReL
10 June 2020
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลเกียรติบัตรสอบผ่านตามเกณฑ์ในวิชาในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14 (14th Standard Chemistry Test)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Impact Forum Muang Thong Thani, Nonthaburi ในงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020)
13 February 2020
วชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์
นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 December 2019
วิชสุดา ตั้งทรงเจริญ
นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 December 2019
ขนิษฐา เลาวิชุวกรนุกูล
นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 December 2019
สาวิตรี เสือเอ็ง
นักศึกษา
รางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on Stage ของ FIRI AWARD จากประเทศอิหร่าน พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
30 November 2019
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลการศึกษาการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 November 2019
คณิน อิ่มทองคำ
นักศึกษา
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 November 2019
ศศิธร ขุนทอง
นักศึกษา
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 November 2019
ปัทมา มัลติศิลปิน
นักศึกษา
โล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประชุม The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: TSB 2019 จ.ภูเก็ต
12 November 2019
ณรงค์ อรัญรุตม์
นักศึกษา
รางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล special prize (CAI Award Invention & Innovation) การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
The International Trade Fair for Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3 November 2019
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร รางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น (The Best Oral Presentation)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประชุมวิชาการอนุกรรมวิธานและซิสเทมาติคศ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 October 2019
กฤตกร ลิ้มรุจิวัฒน์
นักศึกษา
โล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี (AOAC) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
สมาคม เอโอเอซี ประเทศไทย (AOAC International Thailand Section)
26 September 2019
อมรรัตน์ ศรีระพันธ์
นักศึกษา
การนำเสนอภาคโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Poster Award) Comparison of local structure between Mg/Mn-doped natural and synthetic hydroxyapatites by X-ray absorption spectroscopy
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy (ACXAS 2019) วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ เชียงใหม่
30 August 2019
อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดี นักวิจัยรุ่นใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
4 July 2019
พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ สารยับยั้งการกินจากสารสกัดสะค้าน (Piper ribesioides) และพลูคาว (Houttuynia cordata) ต่อหนอนกระทู้หอม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 9th Innovation Awards 2019) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
31 May 2019
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23 May 2019
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลระดับดีมาก พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 May 2019
จิตญา สาดชัยภูมิ
บุคคลภายนอก
รางวัลระดับดีเด่น การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 May 2019
นวลลออ เกียมา
นักศึกษา
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมอนุภาคนาโนพอลิเมอร์หลายหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคของน้ำมันหล่อเย็น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 8 May 2019
8 May 2019
เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
รางวัลชมเชย สารเคลือบใบจากสารสกัดจากมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) เพื่อยับยั้งการกิน (Anti-feeding) ของหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 May 2019
จตุภพ พรมขุนทด
นักศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน สูตรสารผสมสารสกัดจากสะค้านและพลูคาวเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
14 April 2019
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมไมโครแคปซูลในการนำเอนไซม์กลับมาใช้ใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7–10 เมษายน 2562 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
10 April 2019
จิตญา สาดชัยภูมิ
บุคคลภายนอก
รางวัลชนะเลิศ อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ
23 January 2019
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเรียนการสอน Active learning กลุ่ม STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ
23 January 2019
ประภาส ทองรัก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลผู้สอนปฏิบัติการดีเด่น ผู้สอนปฏิบัติการ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
18 January 2019
นิธิวัฒน์ ชูสกุล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น และรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
18 January 2019
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานและสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
18 January 2019
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
รางวัลสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย สาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
18 January 2019
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย สาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
18 January 2019
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลเหรียญทอง Thai Traditional Massage Learning Model for Visually Impaired
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 สาธารณรัฐไต้หวัน
9 December 2018
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award Assistive Plate and Pen Technology to Help the Visually Impaired Sign Their Name and Identify Colors
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 สาธารณรัฐไต้หวัน
9 December 2018
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญเงิน Reusable Smart Polymer Microcapsule for Dye Treatment in Waste Water
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน The 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศเยอรมัน
4 November 2018
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
เหรียญเงิน ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบจากสะค้าน (Piper ribesioides) และมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) ต่อศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน “The 10th International Exhibition of Inventions” วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
19 September 2018
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลดีเด่นบทความงานวิจัยภาคโปสเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
3 August 2018
ศราวุธ ใจเย็น
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ด้านผลงานวิจัยเชิงพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัยเชิงพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2560 4-6 กรกฎาคม 2561
6 July 2018
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลรองชนะเลิศ การเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM 4-6 กรกฎาคม 2561
6 July 2018
ประภาส ทองรัก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ได้รับเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย 4-6 กรกฎาคม 2561
6 July 2018
ประภาส ทองรัก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM 4-6 กรกฎาคม 2561
6 July 2018
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลอัจฉริยะหุ้มอนุภาคนาโนสารโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดน้ำเสีย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา ในงาน The 7th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2018 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
10 June 2018
ณฤดี ศรีสว่าง
นักศึกษา
รางวัล Best Paper Award Accident Detection and Notification System using Android Smart Devices
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education, and Management 2018 (1st ICDP 2018) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น
7 March 2018
จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ จากประเทศรัสเซีย, IIDC และประเทศโปแลนด์ Learn and Play Animal : Electronic Book Machine for Visually Impaired Students
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน 2017 IIDC International invention & Design Competition เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
8 December 2017
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญทอง การแปรรูปข้าวผงโปรตีนสูงเสริมซินไบโอติกส์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน “42nd International Invention Show” (INOVA-BUDI UZOR 2017) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศโครเอเชีย
13 November 2017
อารณี โชติโก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลเหรียญทอง หลอดพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติโพลิเมอเรสสำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน “42nd International Invention Show” (INOVA-BUDI UZOR 2017)ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศโครเอเชีย
13 November 2017
จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัล Bronze Medal Award Nano microbes for food safety and sustainable agriculture
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน 2017 Taipei International Invention Show&Technomart Invention Contest (INST2017) ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
30 September 2017
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
Best Paper Presentation Awards Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3rd International Research Conference on Innovation Engineering, Science and Technology (3rd IRCIEST) จาก Session Track of Electrical Engineering & Information Communication Technology ในหัวข้อวิจัย “Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
28 September 2017
จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
รางวัลประกาศเกียรติคุณ หลอดพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติโพลิเมอเรสสำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
จากการประกวดผลงานนวัตกรรม (The 7th Innovation Awards 2017) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7 June 2017
จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 23 จากพณฯ ท่านพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok
10 March 2017
นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
โล่เกียรติคุณ นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยได้ตามเกณฑ์การปิดโครงการ งบประมาณภายในตั้งแต่ปี 2558-2559
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยได้ตามเกณฑ์การปิดโครงการ งบประมาณภายในตั้งแต่ปี 2558-2559 งานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19 January 2017
อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลเหรียญเงิน Light-Sound-Braille Electronic Tablet for Visually Impaired Children
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International invention Fair 2016 (SIIF 2016) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ โคเอ็กซ์ฮอลล์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
4 December 2016
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญทอง Internet Machine's Shape for Blinds and Mixed-Reality to Learn Braille Package
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International invention Fair 2016 (SIIF 2016) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ โคเอ็กซ์ฮอลล์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
4 December 2016
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญทอง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ มทร.ธัญบุรี ระดับนานาชาติ ในงาน The world Exhibition on Inventions, Research and newTechnologies ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
19 November 2016
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Best Poster Presentation
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society” ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
24 June 2016
ภูริพัฒน์ กันธา
สาขาวิชาฟิสิกส์
Best Oral Presentation
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Engineering Innovation (ICEI2016) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กทม.
7 June 2016
วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัล Best presentation (poster)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประขุมวิชาการ นานาชาติจุลทรรศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ( The 11th Asia-Pacific Microscopy Conference; APMC11) ณ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนท์ รีสอร์ท และ สปา อำเภอป่าตอง จังหวัด ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559
27 May 2016
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษา
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย
1 April 2016
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย
1 April 2016
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัล Award of Excellent Poster Presentation at the 7th ICERD สาขา Environmental Management Greenhouse Gas Emissions of Organic Car Wax Processing From Rice Bran Oil
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on Environment and Rural Development (7th ICERD) ณ Royal University of Agriculture, Chamkar Daung St, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559
17 January 2016
สมพร เพลินใจ
ภาควิชาเคมี
รางวัล สุดยอดแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อม ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม โมบายแอปพลิเคชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม InterContinental Bangkok
4 July 2015
ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558
11 March 2015
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัล Silver Prize หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556
5 May 2013
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัล KIWIE 2013 Silver Prize, TIIIA Outstanding Diploma, Korea Invention Academy Gold Prize และ Korea Invention NEWS Gold Prize ระบบการเรียนรู้การนวดแผนไทยเพื่อผู้พิการทางสายตา
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
จากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556
5 May 2013
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัล KIWIE 2013 Gold Prize, Green Technology Invention Society Certificate, Korea Invention Academy Gold Prize และ Korea Invention NEWS Gold Prize เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์ 2 ภาษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
จากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556
5 May 2013
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี”(RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี” (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ดีเด่น ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี” (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลสาขาดีเด่นระดับหน่วยงาน อันดับที่ 2
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164