รางวัลที่ได้รับ

ค้นหาข้อมูล

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา :

ประเภทรางวัล :

ปี SAR :

ปีงบประมาณ :


 รูปภาพผลงาน
The best oral presentation award

ผลงาน : Optimum condition for up-scale cultivation and phycobiliprotein powder production from cyanobacterium Nostoc sp. SW02
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : The 12th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
วันที่ได้รับรางวัล : 8 June 2024
ผู้รับรางวัล : เกศินี กุหล้า
นักศึกษา
Silver Medal

ผลงาน : PhotoDotFilm: Photoselective film of carbondots from water hyacinth for plant promotion
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : The 17th International Invention and Innovation Show (INTARG 2024) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2567 ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์
วันที่ได้รับรางวัล : 23 May 2024
ผู้รับรางวัล : กนกอร เวชกรณ์
ภาควิชาเคมี
Best Price Special Award on Stage from Tunisian Association of Scientific Research, Innovation and Intelectual Property รางวัล Gold Medal และ รางวัล NRCT Special Award จาก วช.

ผลงาน : Innovative fruit and vegetable washing machine with photoelectrocatalytic cells
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : The 17th International Invention and Innovation Show (INTARG 2024) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2567 ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์
วันที่ได้รับรางวัล : 23 May 2024
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
Silver Medal

ผลงาน : Eliminating odor innovation in protein powder from Black Soldier Fly larvae: The property improvement of alternative proteins in the future
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน The 10th China (Changhai) International Technology Fair 2024 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2567 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ได้รับรางวัล : 14 May 2024
ผู้รับรางวัล : สายฝน โพธิสุวรรณ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
Silver Medal

ผลงาน : Innovative low-sodium seasoning powder frm Chaya Spinash
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน The 10th China (Changhai) International Technology Fair 2024 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2567 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ได้รับรางวัล : 14 May 2024
ผู้รับรางวัล : อมรรัตน์ หุ้มไธสง
นักศึกษา
Bronze Award

ผลงาน : Multifunctional bio-based solar heat reflective materials for temperature control
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การเข้าร่วมประกวดผลงาน ในงาน The 49th International Exhibition of Inventions Geneva ณ เจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2567
วันที่ได้รับรางวัล : 21 April 2024
ผู้รับรางวัล : จิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์
นักศึกษา
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลางนวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐาน Scopus ระดับดี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมใหญ่ วันที่ 18 มกราคม 2567
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2024
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลางนวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติในฐาน Scopus ระดับดี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมใหญ่ วันที่ 18 มกราคม 2567
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2024
ผู้รับรางวัล : ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
นักวิจัยดีเด่นน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมใหญ่ วันที่ 18 มกราคม 2567
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2024
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมใหญ่ วันที่ 18 มกราคม 2567
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2024
ผู้รับรางวัล : อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
ผู้ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก ระดับดีเด่น

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมใหญ่ วันที่ 18 มกราคม 2567
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2024
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ระดับดี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมใหญ่ วันที่ 18 มกราคม 2567
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2024
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจานวนครั้งสูงที่สุด ระดับดีเด่น

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ หอประชุมใหญ่ วันที่ 18 มกราคม 2567
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2024
ผู้รับรางวัล : ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มากกว่า 1 ล้านบาท (โล่เชิดชูกเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มากกว่า 1 ล้านบาท (โล่เชิดชูกเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มากกว่า 1 ล้านบาท (โล่เชิดชูกเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่สร้างรายได้จากงานบริการวิชาการมูลค่าสูง ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
รางวัลนักวิจัยที่สร้างรายได้จากงานบริการวิชาการมูลค่าสูง ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่สร้างรายได้จากงานบริการวิชาการมูลค่าสูง ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวนสูงสุด 5 อันดับแรก (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวนสูงสุด 5 อันดับแรก (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียและได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวนสูงสุด 5 อันดับแรก (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : สุจยา ฤทธิศร
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวนสูงสุด 5 อันดับแรก (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียและได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวนสูงสุด 5 อันดับแรก (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียและได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวนสูงสุด 5 อันดับแรก (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงและได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงและได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงและได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงและได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงและได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : คณาภรณ์ สุจริต
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงนสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงนสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงนสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : กีรติบุตร กาญจนเสถียร
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงนสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่ได้รบงบประมาณวิยจากแหล่งทุนภายนอก มากกว่า 1 ล้านบาท (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่ได้รบงบประมาณวิยจากแหล่งทุนภายนอก มากกว่า 1 ล้านบาท (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่ได้รบงบประมาณวิยจากแหล่งทุนภายนอก มากกว่า 1 ล้านบาท (โล่เชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวน สูงสุด 5 อันดับแรก (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวน สูงสุด 5 อันดับแรก (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวน สูงสุด 5 อันดับแรก (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวน สูงสุด 5 อันดับแรก (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวน สูงสุด 5 อันดับแรก (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2566

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวนสูงสุด 5 อันดับแรก (เหรียญเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2565

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 November 2023
ผู้รับรางวัล : ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
Best Paper Award

ผลงาน : The web application of information presentation with augmented reality technique with case study of temple, market and museum
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 1 กันยายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 1 September 2023
ผู้รับรางวัล : อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โล่รางวัลระดับดี

ผลงาน : นวัตกรรมผงปรุงรสโซเดียมต่ำจากผักไชยา: ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคไต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2023 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 23 August 2023
ผู้รับรางวัล : อมรรัตน์ หุ้มไธสง
นักศึกษา
ถ้วยรางวัลระดับดีเด่น และรางวัลเหรียญทอง

ผลงาน : นวัตกรรมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการนำเอนไซม์กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตไบโอเอทานอล
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 " (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 9 August 2023
ผู้รับรางวัล : พิชญาภัทร สระพิมาย
นักศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : นวัตกรรมต้นแบบเคมีไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับการฟอกอากาศ และการสร้างออกซิเจนในระบบพื้นที่ปิด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 " (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 9 August 2023
ผู้รับรางวัล : โชติกา สังข์ทอง
นักศึกษา
รางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน : นวัตกรรมเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก สำหรับระบบไฮโดรโปนิกส์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 " (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 9 August 2023
ผู้รับรางวัล : กัญญารัตน์ หมัด
นักศึกษา
รางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน : อนุภาคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพฉลาด: อนุภาคให้กลิ่นหอม ต้นเชื้อจุลชีพ และควบคุมอุณหภูมิ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 " (Thailand Research Expo 2023) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 9 August 2023
ผู้รับรางวัล : สหรัฐ ลิ่มมั่น
นักศึกษา
The best high potential entrepreneur award RMUTT 2023

ผลงาน : สาหร่ายโรยข้าวจากผักไชยา
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรม 2 Startup-Prototype Pitching วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 7 July 2023
ผู้รับรางวัล : อมรรัตน์ หุ้มไธสง
นักศึกษา
The best high potential entrepreneur award RMUTT 2023

ผลงาน : Kaimee(ไคมี่)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรม 2 Startup-Prototype Pitching วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี 7 July 2023
วันที่ได้รับรางวัล : 7 July 2023
ผู้รับรางวัล : อภิสิริ มีทรัพย์หลาก
นักศึกษา
Best Paper Award

ผลงาน : การพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันให้คำแนะนำด้านสุขภาพด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Development of a Prototype Health Care Recommender Application with Machine Learning Techniques)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : The 19th National Conference on Computing and Information Technology ระหว่างวันที่ 18-9 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 9 May 2023
ผู้รับรางวัล : อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Special Prizes on Stage จาก Office des Brevets de Pologne และรางวัล Gold Medal

ผลงาน : นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับโซลาร์เซลล์สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 April 2023
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
Silver Medal

ผลงาน : อนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพฉลาด: พอลิเมอร์ที่ตอบสนองต่อพีเอช กลิ่นหอม และสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคต้านเชื้อจุลชีพ (Smart biopolymer particle: pH-responsive, perfume and antimicrobial particulate surfactant)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 April 2023
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
Silver Medal

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งจากพืชต้นแบบจากการทดแทนด้วยเปลือกกล้วย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566
วันที่ได้รับรางวัล : 30 April 2023
ผู้รับรางวัล : อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัล Silver Medal และ รางวัล Special FIRI Award จากประเทศอิหร่าน

ผลงาน : Innovative water-based solar heat-reflective coating agent from bio-based polymer microcapsules
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน "The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2022) ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วันที่ได้รับรางวัล : 30 October 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัล Gold Medal

ผลงาน : Innovative biopolymer coating spray: fragrance and antimicrobials
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : จากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ The XVI International Warsaw Invention Show 2022 – ONLINE (IWIS 2022) 17 TO 19 OCTOBER 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 19 October 2022
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ Temephos ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายสำหรับพัฒนาในเชิงพาณิชย์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Taiwan Innotech Expo 2022 (TIE 2022) ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 8-16 ตุลาคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 16 October 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัล Silver Medal

ผลงาน : Sand granules coated product from synergistic phytochemicals against Aedes aegypti larvae to replace abate sand
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : จากผลการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ “INOVA 2022 ” ณ เมืองซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์)
วันที่ได้รับรางวัล : 15 October 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับโล่รางวัลชมเชย

ผลงาน : คุกกี้ถั่วโอ่ครีมชีส
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดแข่งขันนวัตกรรมอาหารระดับชาติ Food Innopolish Innovation Contest 2022 ใน Theme- Local Fermented Food ระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2565 (เป็นที่ปรึกษา พิเศษ ทีม น้องถั่ว) ของนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ได้รับรางวัล : 9 October 2022
ผู้รับรางวัล : อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม ระดับดี (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ผลงาน : นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับโซลาเซลล์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : วัชรพงษ์ นารีจันทร์
นักศึกษา
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม ระดับดีมาก (ระดับปริญญาตรี)

ผลงาน : นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพหลายหน้าที่ : มีความไวต่อค่าพีเอช ให้กลิ่นหอม และต้านเชือจุลชีพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : อิงขวัญ ปิยะนิจดำรง
นักศึกษา
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญทอง

ผลงาน : นวัตกรรมสารเคลือบฐานชีวถาพสะท้อนรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : จิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์
นักศึกษา
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : นวัตกรรมเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : ทิตสุชา อุทยานิล
นักศึกษา
รางวัลผลงานการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับดีมากและโล่รางวัล (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ผลงาน : นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับโซลาเซลล์ สำหรับการบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : วัชรพงษ์ นารีจันทร์
นักศึกษา
รางวัลผลงานการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ระดับดีมากและโล่รางวัล (ระดับปริญญาตรี)

ผลงาน : นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพหลายหน้าที่ : มีความไวต่อค่าพีเอช ให้กลิ่นหอม และต้านเชือจุลชีพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : อิงขวัญ ปิยะนิจดำรง
นักศึกษา
รางวัลผลงานจากนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : นวัตกรรมสเปรย์เคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพ : ให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลชีพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดผลงานนวัตกรรมสารอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2022) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ได้รับรางวัล : 5 August 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐวุฒิ รอดทุกข์
นักศึกษา
รางวัล SILVER AWARD

ผลงาน : Development of Paraquat Residue Test Kit in Vegetable
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงาน International Research Project Olympiad (IRPrO) 2022 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 26 July 2022
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
โล่รางวัล ระดับดีมาก

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งต้นแบบจากเปลือกกล้วย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดนวัตกรรม (ระดับอาจารย์) The 11th Innovation Awards 2022 ณ ห้ปงประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 25 July 2022
ผู้รับรางวัล : อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลความคิดสร้างสรรค์

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ทรายเคลือบสารเคลือสารเสริมฤทธิ์จากพืชสำหรับควบคุมลูกน้ำยุงลายเพื่อทดแทนทรายอะเบท
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดนวัตกรรม (ระดับอาจารย์) The 11th Innovation Awards 2022 ณ ห้ปงประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 25 July 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัล Gold Medal

ผลงาน : อิงจอย ทรีดี แอป” (EngJoy 3D App)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : Japan Design, Idea and Invention Expo 2022” ณ Hotel Kyoto Eminence เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
วันที่ได้รับรางวัล : 3 July 2022
ผู้รับรางวัล : จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : กนกอร เวชกรณ์
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมจำนนมากที่สุด

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : อารณี โชติโก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ชนกนันท์ บางเลี้ยง
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : กีรติบุตร กาญจนเสถียร
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : จรัส บุณยธรรมา
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : จันทนี อุทธิสินธุ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมจำนวนบทความมากที่สุด

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : มรกต พุทธกาล
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น (ระดับหน่วยงาน)

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น (ประเภทหน่วยวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุขั้นสูง)

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : Innovative nanocapsule guard: perfume, durable coating and antimicrobe
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน และประกาศเกียรติคุณ

ผลงาน : นวัตกรรมทราบเคลือบสารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : สิริณัฏฐ์ หลีประไพ
นักศึกษา
รางวัลระดับดี และเหรียญทอง

ผลงาน : Innovative polymer hybrid particle-heat reflective coating agent
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : จิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์
นักศึกษา
The Best Oral Presentation

ผลงาน : Radiation-induced miniemulsion polymerization of polymer particles for use as an antimicrobial coating spray
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
รางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ซีเรียลอัดแท่งเสริมโปรตีนทางเลือก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022 20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ภัทราวดี สมการณ์ศรีสกุล
นักศึกษา
รางวัลเหรียญทอง และประกาศเกียรติคุณ

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ Temephos ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายสำหรับพัฒนาในเชิงพาณิชย์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลระดับดี และเหรียญทอง

ผลงาน : Innovative fruit and vegetable washing machine with photoelectrocatalytic cell
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
รางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน : เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากกระบกและผำเพื่อสุขภาพ (Wolffia-wild almond drink shot
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สาขาเกษตรและอาหาร ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ปุณิกา สีหานาม
นักศึกษา
Excellence Paper Award Oral Presentation

ผลงาน : An Improved Classroom Effectiveness of Learning Management in Higher Education Using Active Learning Techniques with Case Study of Students Based on Mathematics and Computer Science Background
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวับระดับดี และเหรียญทอง

ผลงาน : Innovative Photoelectrocatalytic combined solar cell wastewater treatment system for the aquaculture industry
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา / สักศึกษา กลุ่มผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : วัชรพงษ์ นารีจันทร์
นักศึกษา
The Best Poster Presentation

ผลงาน : Fabrication and characterization of bio-based polymer particles for antimicrobial coating
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Session : Composite Materials and Technologies ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th Rajamangala University of Technology International Conference (11th RMUTIC) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐวุฒิ รอดทุกข์
นักศึกษา
นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีมาก

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการ RMUTCON 2022 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา
วันที่ได้รับรางวัล : 18 May 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
Gold Medal

ผลงาน : Innovation multifunctional bio-based polymer nanoparticle for antimicrobial particulate surfactants and defoaming
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน 2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ได้รับรางวัล : 16 April 2022
ผู้รับรางวัล : เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
Silver Medal

ผลงาน : SPODOPTERCIDE
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน 2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2565 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ได้รับรางวัล : 16 April 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
เหรียญเงิน

ผลงาน : A New Innovation of GDQs Roof for Emitting Blue Light and Green Light, Application in Microgrens Greenhouse
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน International Sustainability Invention, Innovation and Design Showcase (ISIIDS2022) ประเทศอินโดนีเซีย
วันที่ได้รับรางวัล : 22 March 2022
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัล Bronze Medal

ผลงาน : ห้องปฏิบัติการดีจัง (Djung Laboratory)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดในงาน International Exhibition of Inventions of Geneva 2022 “SPECIAL EDITION 2022 - INVENTION GENEVA EVALUATION DAYS” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (รูปแบบ online) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ได้รับรางวัล : 20 March 2022
ผู้รับรางวัล : จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
โล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 13 มีนาคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 March 2022
ผู้รับรางวัล : ณัฐพล ชาวสวน
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
โล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 27 February 2022
ผู้รับรางวัล : ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : นวัตกรรมอนุภาคไฮบริดที่มีรูพรุน สำหรับการบำบัด น้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 6 February 2022
ผู้รับรางวัล : ชัญญานุช ไกรเทพ
นักศึกษา
เหรียญทองแดง

ผลงาน : ต้นแบบสารกำจัดศัตรูพืชชีวภาพจากสารสกัดจากสะค้านต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 6 February 2022
ผู้รับรางวัล : จุฬารัตน์ เชือกกระโทก
นักศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน

ผลงาน : นวัตกรรมสเปรย์นาโนต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดผลงานวิจัย Thailand New Gen Inventors Award 2021 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 6 February 2022
ผู้รับรางวัล : ลัดดามณี พุทธาทำ
บุคคลภายนอก
รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรม

ผลงาน : การปรับปรุงระบบสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตรา การไหลด้วยวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวาล์วสามทาง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 มกราคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 28 January 2022
ผู้รับรางวัล : อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

ผลงาน : การหาความเป็นเชิงเส้นของกำลังเลเซอร์ ของ Monitor Detector ของระบบสอบเทียบ CO2 Laser
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 มกราคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 28 January 2022
ผู้รับรางวัล : ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
โล่และเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
โล่และเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากทุนวิจัยภายนอกรางวัลงบประมาณทุนวิจัยรวมเกิน 3 ล้านบาท
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
โล่และเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้ที่ได้รับงบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก รางวัลงบประมาณบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอกรวมสูงสุด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : นิติ วิทยาวิโรจน์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประเภทอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชาชีววิทยา
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประเภทอนุสิทธิบัตร
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : สุจยา ฤทธิศร
สาขาวิชาชีววิทยา
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : กนกอร เวชกรณ์
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : คณาภรณ์ สุจริต
สาขาวิชาชีววิทยา
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : อารณี โชติโก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
โล่และเกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลระดับหน่วยงาน สาขาวิชา

ผลงาน : หน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 21 December 2021
ผู้รับรางวัล : ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 21 December 2021
ผู้รับรางวัล : สุจิตรา สอนพงษ์
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
การประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี (ที่ 3 ของประเทศ) เหรียญทอง นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี

ผลงาน : ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา​ ประจำปี​ 2564​ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 26 November 2021
ผู้รับรางวัล : เมธิชัย ศุขสมบัติ
นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงาน : CRISPY-FU เต้าหู้ทอด (ถั่วลันเตาสีเหลือง) อบกรอบ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการเเข่งขันเวที Food Innopolis Innovation Contest 2021 รุ่น Fly Weight ประเภท Food Heritage Innovation เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับโรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ได้รับรางวัล : 21 November 2021
ผู้รับรางวัล : อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลงาน : ฮุย คัง ไก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : การเเข่งขันเวที Food Innopolis Innovation Contest 2021 รุ่น Fly Weight ประเภท Future Lifestyle Food Innovation เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน
วันที่ได้รับรางวัล : 21 November 2021
ผู้รับรางวัล : จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
Mahidol Science Innovative Educator Award 2021 ด้านกิจกรรม

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันรำลึกชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.สลางค์ มงคลสุข วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 28 October 2021
ผู้รับรางวัล : จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เหรียญทองแดง

ผลงาน : ระบบแชทบอทผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : Young Rising Star of Science Award 2021 (YRSS2021) ในงาน International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ได้รับรางวัล : 7 October 2021
ผู้รับรางวัล : วีระยุทธ พรอเนก
นักศึกษา
Young Rising Stars of Science Award 2021 (YRSS2021) เหรียญทองแดง

ผลงาน : Cu-Catalyzed hydrofluorination of α, β-acetylenic esters with PhC(O)F as a F-source A DFT study
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : Young Rising Stars of Science Award 2021 (YRSS2021) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงาน International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation ครั้งที่ 47
วันที่ได้รับรางวัล : 7 October 2021
ผู้รับรางวัล : ชานนท์ จันทร์ลอย
นักศึกษา
เหรียญทองแดง

ผลงาน : Evaluation of 5-ribonucleotides as the umami flavor in tomatoes
ผู้มอบรางว