รางวัลที่ได้รับ

ค้นหาข้อมูล

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา :

ประเภทรางวัล :

ปี SAR :

ปีงบประมาณ :


 รูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประกวดเทคโนโลยีนวัตกรรมภายใต้ "กรอบชุมชนนวัตกรรม" ประจำปี 2563
1 August 2021
เนตรนภิส แก้วช่วย
ภาควิชาเคมี
รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประกวดเทคโนโลยีนวัตกรรมภายใต้ "กรอบชุมชนนวัตกรรม" ประจำปี 2563
1 August 2021
สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ภาควิชาเคมี
Mahidol Science Innovative Educator Award 2021 ด้านกิจกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันรำลึกชาตกาลศาสตราจารย์ ดร.สลางค์ มงคลสุข วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564
15 July 2021
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบให้ตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
23 June 2021
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มอบรางวัลในวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
21 April 2021
นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลอาจารย์ดีเด่น การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการสึกษา 2563
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19 March 2021
นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ประเภทนวัตกรรม การประกวดโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19 March 2021
ณัฐฐาภรณ์ อิสรั่น
นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภทวิทยาศาสตร์) การประกวดโครงงาน/ผลการปกิบัติงานดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19 March 2021
สุวรรณา พุ่มลักษณะ
นักศึกษา
รางวัลชมเชิย (ประเภทวิทยาศาสตร์) การประกวดโครงงาน/ผลการปกิบัติงานดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น (ระดับมหาวิทยาลัย) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19 March 2021
ยุทธภูมิ แก้วกระบิล
นักศึกษา
รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
5 March 2021
นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
เกียรติบัตร ผู้ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยจาก Google Scholar Citations อันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2564
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี
29 January 2021
นิธิวัฒน์ ชูสกุล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล รวมจำนวนครั้งสูงสุด ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
18 January 2021
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
18 January 2021
พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ การมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากล รวมจำนวนครั้งสูงสุด ประจำปี 2563
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
18 January 2021
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลเหรึยญเงิน อนุภาคนาโนพอลิเมอร์หลายหน้าที่สำหรับเตรียมน้ำมันหล่อเย็น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
6 August 2020
เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 13,000 บาท ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยา (ST-1511-12) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีระดับดีเด่น ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการรยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ESPReL
10 June 2020
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสาหร่าย (ST-1407) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีระดับดีมาก ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการรยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ESPReL
10 June 2020
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลเกียรติบัตรสอบผ่านตามเกณฑ์ในวิชาในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14 (14th Standard Chemistry Test)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Impact Forum Muang Thong Thani, Nonthaburi ในงาน Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020)
13 February 2020
วชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์
นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 December 2019
วิชสุดา ตั้งทรงเจริญ
นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 December 2019
ขนิษฐา เลาวิชุวกรนุกูล
นักศึกษา
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15 December 2019
สาวิตรี เสือเอ็ง
นักศึกษา
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลการศึกษาการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 November 2019
คณิน อิ่มทองคำ
นักศึกษา
รางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on Stage ของ FIRI AWARD จากประเทศอิหร่าน พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
30 November 2019
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 November 2019
ศศิธร ขุนทอง
นักศึกษา
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 November 2019
ปัทมา มัลติศิลปิน
นักศึกษา
โล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประชุม The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: TSB 2019 จ.ภูเก็ต
12 November 2019
ณรงค์ อรัญรุตม์
นักศึกษา
รางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล special prize (CAI Award Invention & Innovation) การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
The International Trade Fair for Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
3 November 2019
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
เกียรติบัตร รางวัลนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่น (The Best Oral Presentation)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประชุมวิชาการอนุกรรมวิธานและซิสเทมาติคศ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 October 2019
กฤตกร ลิ้มรุจิวัฒน์
นักศึกษา
โล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี (AOAC) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
สมาคม เอโอเอซี ประเทศไทย (AOAC International Thailand Section)
26 September 2019
อมรรัตน์ ศรีระพันธ์
นักศึกษา
การนำเสนอภาคโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (Best Poster Award) Comparison of local structure between Mg/Mn-doped natural and synthetic hydroxyapatites by X-ray absorption spectroscopy
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน ASIAN Conference on X-ray Absorption Spectroscopy (ACXAS 2019) วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินท์ เชียงใหม่
30 August 2019
อทิพงศ์ บุตรชานนท์
สาขาวิชาฟิสิกส์
นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดี นักวิจัยรุ่นใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
4 July 2019
พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ สารยับยั้งการกินจากสารสกัดสะค้าน (Piper ribesioides) และพลูคาว (Houttuynia cordata) ต่อหนอนกระทู้หอม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 9th Innovation Awards 2019) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
31 May 2019
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23 May 2019
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลระดับดีมาก พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 May 2019
จิตญา สาดชัยภูมิ
บุคคลภายนอก
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมอนุภาคนาโนพอลิเมอร์หลายหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคของน้ำมันหล่อเย็น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 8 May 2019
8 May 2019
เนตรนภา กำลังมาก
นักศึกษา
รางวัลระดับดีเด่น การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 May 2019
นวลลออ เกียมา
นักศึกษา
รางวัลชมเชย สารเคลือบใบจากสารสกัดจากมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) เพื่อยับยั้งการกิน (Anti-feeding) ของหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 May 2019
จตุภพ พรมขุนทด
นักศึกษา
รางวัลเหรียญเงิน สูตรสารผสมสารสกัดจากสะค้านและพลูคาวเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
14 April 2019
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมไมโครแคปซูลในการนำเอนไซม์กลับมาใช้ใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7–10 เมษายน 2562 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
10 April 2019
จิตญา สาดชัยภูมิ
บุคคลภายนอก
รางวัลชนะเลิศ อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ
23 January 2019
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การเรียนการสอน Active learning กลุ่ม STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ
23 January 2019
ประภาส ทองรัก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลผู้สอนปฏิบัติการดีเด่น ผู้สอนปฏิบัติการ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
18 January 2019
นิธิวัฒน์ ชูสกุล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลชนะเลิศ หน่วยงานและสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
18 January 2019
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
รางวัลสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย สาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
18 January 2019
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลสาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย สาขาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
18 January 2019
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น และรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
18 January 2019
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลเหรียญทอง Thai Traditional Massage Learning Model for Visually Impaired
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 สาธารณรัฐไต้หวัน
9 December 2018
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญเงิน และรางวัล Special Award Assistive Plate and Pen Technology to Help the Visually Impaired Sign Their Name and Identify Colors
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2018) ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2561 สาธารณรัฐไต้หวัน
9 December 2018
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญเงิน Reusable Smart Polymer Microcapsule for Dye Treatment in Waste Water
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน The 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศเยอรมัน
4 November 2018
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
เหรียญเงิน ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบจากสะค้าน (Piper ribesioides) และมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) ต่อศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน “The 10th International Exhibition of Inventions” วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
19 September 2018
ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลดีเด่นบทความงานวิจัยภาคโปสเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
3 August 2018
ศราวุธ ใจเย็น
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ด้านผลงานวิจัยเชิงพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัยเชิงพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2560 4-6 กรกฎาคม 2561
6 July 2018
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลรองชนะเลิศ การเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM 4-6 กรกฎาคม 2561
6 July 2018
ประภาส ทองรัก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ได้รับเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย 4-6 กรกฎาคม 2561
6 July 2018
ประภาส ทองรัก
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM 4-6 กรกฎาคม 2561
6 July 2018
จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลอัจฉริยะหุ้มอนุภาคนาโนสารโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดน้ำเสีย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา ในงาน The 7th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2018 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
10 June 2018
ณฤดี ศรีสว่าง
นักศึกษา
รางวัล Best Paper Award Accident Detection and Notification System using Android Smart Devices
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education, and Management 2018 (1st ICDP 2018) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น
7 March 2018
จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
รางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ จากประเทศรัสเซีย, IIDC และประเทศโปแลนด์ Learn and Play Animal : Electronic Book Machine for Visually Impaired Students
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน 2017 IIDC International invention & Design Competition เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
8 December 2017
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญทอง การแปรรูปข้าวผงโปรตีนสูงเสริมซินไบโอติกส์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน “42nd International Invention Show” (INOVA-BUDI UZOR 2017) ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศโครเอเชีย
13 November 2017
อารณี โชติโก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลเหรียญทอง หลอดพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติโพลิเมอเรสสำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน “42nd International Invention Show” (INOVA-BUDI UZOR 2017)ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศโครเอเชีย
13 November 2017
จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัล Bronze Medal Award Nano microbes for food safety and sustainable agriculture
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน 2017 Taipei International Invention Show&Technomart Invention Contest (INST2017) ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
30 September 2017
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
Best Paper Presentation Awards Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3rd International Research Conference on Innovation Engineering, Science and Technology (3rd IRCIEST) จาก Session Track of Electrical Engineering & Information Communication Technology ในหัวข้อวิจัย “Face Detection and Recognition System using Skybiometry applying with Facebook Graph API” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
28 September 2017
จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
รางวัลประกาศเกียรติคุณ หลอดพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติโพลิเมอเรสสำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
จากการประกวดผลงานนวัตกรรม (The 7th Innovation Awards 2017) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7 June 2017
จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
โล่เกียรติคุณ นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยได้ตามเกณฑ์การปิดโครงการ งบประมาณภายในตั้งแต่ปี 2558-2559
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยได้ตามเกณฑ์การปิดโครงการ งบประมาณภายในตั้งแต่ปี 2558-2559 งานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
19 January 2017
อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลเหรียญทอง Internet Machine's Shape for Blinds and Mixed-Reality to Learn Braille Package
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International invention Fair 2016 (SIIF 2016) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ โคเอ็กซ์ฮอลล์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
4 December 2016
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญเงิน Light-Sound-Braille Electronic Tablet for Visually Impaired Children
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การแสดงนิทรรศการและประกวดผลงาน ในงาน Seoul International invention Fair 2016 (SIIF 2016) ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559 ณ โคเอ็กซ์ฮอลล์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
4 December 2016
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญทอง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ มทร.ธัญบุรี ระดับนานาชาติ ในงาน The world Exhibition on Inventions, Research and newTechnologies ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
19 November 2016
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Best Poster Presentation
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society” ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
24 June 2016
ภูริพัฒน์ กันธา
สาขาวิชาฟิสิกส์
Best Oral Presentation
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Engineering Innovation (ICEI2016) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กทม.
7 June 2016
วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัล Best presentation (poster)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประขุมวิชาการ นานาชาติจุลทรรศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ( The 11th Asia-Pacific Microscopy Conference; APMC11) ณ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนท์ รีสอร์ท และ สปา อำเภอป่าตอง จังหวัด ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559
27 May 2016
ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษา
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย
1 April 2016
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดงาน Archimedes, the 19th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ณ เมืองมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย
1 April 2016
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัล Award of Excellent Poster Presentation at the 7th ICERD สาขา Environmental Management Greenhouse Gas Emissions of Organic Car Wax Processing From Rice Bran Oil
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on Environment and Rural Development (7th ICERD) ณ Royal University of Agriculture, Chamkar Daung St, Khan Dangkor, Phnom Penh, Cambodia ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2559
17 January 2016
สมพร เพลินใจ
ภาควิชาเคมี
รางวัล สุดยอดแอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อม ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานประกวดชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการประกวดผลงานการพัฒนานวัตกรรม โมบายแอปพลิเคชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม InterContinental Bangkok
4 July 2015
ปองพล นิลพฤกษ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558
11 March 2015
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัล Silver Prize หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556
5 May 2013
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัล KIWIE 2013 Silver Prize, TIIIA Outstanding Diploma, Korea Invention Academy Gold Prize และ Korea Invention NEWS Gold Prize ระบบการเรียนรู้การนวดแผนไทยเพื่อผู้พิการทางสายตา
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
จากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556
5 May 2013
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัล KIWIE 2013 Gold Prize, Green Technology Invention Society Certificate, Korea Invention Academy Gold Prize และ Korea Invention NEWS Gold Prize เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์ 2 ภาษาบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
จากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556
5 May 2013
สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี”(RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559
อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
รางวัลสาขาดีเด่นระดับหน่วยงาน อันดับที่ 2
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี” (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ดีเด่น ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี” (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559
ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164