ตัวชี้วัด EdPEx

ตัวชี้วัดที่ 7.1-10 งบประมาณทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่อคน (แสนบาท)
ตัวชี้วัดที่ 7.1-11 ร้อยละเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 7.1-10 งบประมาณทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่อคน

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนอาจารย์ประจำ,
งบประมาณภายใน,
งบประมาณภายนอก
การคำนวณ : งบประมาณภายใน + งบประมาณภายนอก
จำนวนอาจารย์ประจำ

ปีจำนวนโครงการงบประมาณภายในงบประมาณภายนอกสัดส่วน (ใน:นอก)รวมงบประมาณจำนวนอาจารย์ประจำงบประมาณต่อจำนวนคน (แสนบาท)
2561 529,460,000.0018,699,630.0034:6628,159,630.001312.15
2562 578,480,000.0023,786,587.0026:7432,266,587.001292.50
2563 462,842,000.0016,550,604.0015:8519,392,604.001291.50
2564 561,350,000.0049,138,200.003:9750,488,200.001323.82
2565 52530,000.0031,924,530.002:9832,454,530.001322.46

เพิ่มเติม งบประมาณโครงการวิจัยภายนอก จากภาคเอกชน

เพิ่มเติม งบประมาณโครงการวิจัยภายนอก จากภาคเอกชน

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : งบประมาณภายนอก (ภาครัฐ, ภาคเอกชน)
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการงบประมาณภายนอก (ภาครัฐ)งบประมาณภายนอก (ภาคเอกชน)รวมงบประมาณภายนอกจำนวนอาจารย์ประจำงบประมาณต่อจำนวนคน (แสนบาท)
2561 2218,699,630.000.0018,699,630.001311.43
2562 2123,559,507.00227,080.0023,786,587.001291.84
2563 3015,970,604.00580,000.0016,550,604.001291.28
2564 4748,218,200.00920,000.0049,138,200.001323.72
2565 4731,924,530.000.0031,924,530.001322.42

ตัวชี้วัดที่ 7.1-12 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของแผนและโครงการวิจัย

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จตามแผน,
จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด
การคำนวณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จตามแผน
จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด
ปีจำนวนโครงการภายในจำนวนโครงการภายนอกจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนร้อยละโครงการที่สำเร็จตามแผน
2561 3022521019.23
2562 3621572442.11
2563 1630463576.09
2564 947563664.29
2565 5475200.00

ตัวชี้วัดที่ 7.1-13 จำนวนผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนโครงการที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2561 5616
2562 4213
2563 5727
2564 6643
2565 20

ตัวชี้วัดที่ 7.1-14 สัดส่วนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

ช่วงการประเมิน : ปีปฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลงานตีพิมพ์,
จำนวนอาจารย์ประจำ
การคำนวณ : จำนวนผลงานตีพิมพ์
จำนวนอาจารย์ประจำ
ปีจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนอาจารย์ประจำสัดส่วนผลงานตีพิมพ์:อาจารย์ประจำ
2561 671310.51
2562 701290.54
2563 1001290.78
2564 1371321.04
2565 501320.38

เพิ่มเติม ร้อยละจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ช่วงการประเมิน : ปีปฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จากฐานข้อมูล SCOPUS, จำนวนอาจารย์ประจำ
การคำนวณ : จำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จำนวนอาจารย์ประจำ
ปีจำนวนอาจารย์ประจำ ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนอาจารย์ประจำร้อยละของอาจารย์ประจำ ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
2561 3313125.19
2562 3912930.23
2563 4812937.21
2564 5013237.88
2565 2613219.70

ตัวชี้วัดที่ 7.1-15 จำนวนบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ

ช่วงการประเมิน : ปีปฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนนักวิชาการต่างประเทศสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ : นักวิชาการต่างประเทศ
2561 67150.22
2562 70190.27
2563 100350.35
2564 137520.38
2565 50240.48

ตัวชี้วัดที่ 7.1-16 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้ประโยชน์
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
2561 564
2562 4212
2563 579
2564 6623
2565 216

ตัวชี้วัดที่ 7.1-17 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2561 560
2562 426
2563 576
2564 665
2565 215

ตัวชี้วัดที่ 7.1.18 จำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับเลขคำขอ

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับเลขคำขอ
การคำนวณ : -
ปีอนุสิทธิบัตรที่ได้รับคำขอสิทธิบัตรที่ได้รับคำขอจำนวนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรที่ได้รับคำขอ
2561 16218
2562 819
2563 10111
2564 9110
2565 11213

ตัวชี้วัดที่ 7.1-19 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับสากล
ตัวชี้วัดที่ 7.1-20 Citation per Publication

ตัวชี้วัดที่ 7.1-19 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับสากล

ช่วงการประเมิน : ปีปฎิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวน Ciatation จากฐานข้อมูล Scopus
โดยค้นหาจากจาก Scopus ID ของอาจารย์ประจำทั้งหมดในปีนั้นๆ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนบทความในระดับนานาชาติจำนวนการได้รับอ้างอิงในระดับสากลสัดส่วนบทความ:จำนวนการอ้างอิงในระดับสากล
2561 5834,5867.87
2562 6515,4368.35
2563 7636,6448.71
2564 8968,5219.51
2565 9399,3709.98

ตัวชี้วัดที่ 7.1-24 จำนวนชุมชนหรือสถานประกอบการที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดที่ 7.1-36 ระดับความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านงานวิจัยตัวชี้วัดที่ 7.1-37 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นต่อปี

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนอาจารย์ทั้งหมดจำนวนโครงการ
256113111
256212916
256312911
25641328
25651322

ตัวชี้วัดที่ 7.1-38 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ


ตัวชี้วัดที่ 7.1-40 ระดับความไม่ถึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านงานบริการวิชาการ


ตัวชี้วัดที่ 7.2-6 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมจากการบริการวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 7.2-7 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับการให้คำปรึกษา

ตัวชี้วัดที่ 7.2-8 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการวิชาการที่ศูนย์ COE


ตัวชี้วัดที่ 7.2-11 จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการภายนอกที่ใช้บริการซ้ำใน 3 ปี

ตัวชี้วัดที่ 7.2-12 ร้อยละของจำนวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนวิจัยซ้ำ

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : ข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนซ้ำปีก่อนหน้า และ ปีปัจจุบัน
การคำนวณ : จำนวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนซ้ำปีก่อนหน้า จำนวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนซ้ำปีปัจจุบัน
ปีจำนวนหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยทั้งหมดจำนวนหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยซ้ำสัดส่วนหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยทั้งหมด:หน่วยงานที่ให้ทุนซ้ำ
2562 1140.36
2563 1520.13
2564 1630.19
2565 840.50

ตัวชี้วัดที่ 7.2-13 ผลงานบริการทางวิชาการที่มีการใช้บริการซ้ำ


ตัวชี้วัดที่ 7.3-6 ค่าเฉลี่ย H-index ต่ออาจารย์ทั้งหมด

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : ผลรวมค่า H-index ของอาจารย์ประจำ,
จำนวนอาจารย์ประจำ
การคำนวณ : ผลรวมค่า H-index ของอาจารย์ประจำ
จำนวนอาจารย์ประจำ
ปีจำนวนอาจารย์ทั้งหมดจำนวนรวม H-IndexH-Index : อาจารย์ทั้งหมด
2561 1313772.88
2562 1293923.04
2563 1294203.26
2564 1324283.24
2565 1324283.24

ตัวชี้วัดที่ 7.3-7 จำนวนโครงการบริการวิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมด

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ,
จำนวนอาจารย์ประจำ
การคำนวณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ
จำนวนอาจารย์ประจำ
ปีจำนวนอาจารย์ทั้งหมดจำนวนโครงการสัดส่วนโครงการ : อาจารย์ประจำ
2561 131110.08
2562 129160.12
2563 129110.09
2564 13280.06
2565 13220.02


ตัวชี้วัดที่ 7.4-15 จำนวนกิจกรรมการลดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนกิจกรรมการลดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
2561 111
2562 162
2563 110
2564 80
2565 20

ตัวชี้วัดที่ 7.4-16 จำนวนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายชีวภาพ

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายชีวภาพ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
2561 110
2562 160
2563 110
2564 80
2565 20

ตัวชี้วัดที่ 7.4-17 จำนวนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
2561 119
2562 162
2563 112
2564 80
2565 20


ตัวชี้วัดที่ 7.4-8 จำนวนโครงการยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
2561 110
2562 163
2563 111
2564 81
2565 20

ตัวชี้วัดที่ 7.5-12 จำนวนแหล่งทุนจากภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี


ตัวชี้วัดที่ 7.5-13 จำนวนลูกค้าใหม่ (หน่วยงาน/ชุมชน) มารับบริการวิชาการต่อปี


2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164