ตัวชี้วัด EdPEx

งบประมาณทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่อคน (แสนบาท)
ร้อยละเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 7.1-10 งบประมาณทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่อคน

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนอาจารย์ประจำ,
งบประมาณภายใน,
งบประมาณภายนอก
การคำนวณ : งบประมาณภายใน + งบประมาณภายนอก
จำนวนอาจารย์ประจำ
ปีจำนวนโครงการงบประมาณภายในงบประมาณภายนอกสัดส่วน (ใน:นอก)รวมงบประมาณจำนวนอาจารย์ประจำงบประมาณต่อจำนวนคน (แสนบาท)
2561 529,460,000.0018,699,630.0034:6628,159,630.001312.15
2562 578,480,000.0023,786,587.0026:7432,266,587.001292.50
2563 462,842,000.0016,550,604.0015:8519,392,604.001291.50
2564 561,350,000.0049,138,200.003:9750,488,200.001313.85
2565 56530,000.0032,411,530.002:9832,941,530.001292.55
2566 68160,000.0034,426,709.000:10034,586,709.001292.68
2567 4850,000.0023,249,740.000:10023,299,740.001321.77

เพิ่มเติม งบประมาณโครงการวิจัยภายนอก จากภาคเอกชน

เพิ่มเติม งบประมาณโครงการวิจัยภายนอก จากภาคเอกชน

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : งบประมาณภายนอก (ภาครัฐ, ภาคเอกชน)
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการงบประมาณภายนอก (ภาครัฐ)งบประมาณภายนอก (ภาคเอกชน)รวมงบประมาณภายนอกจำนวนอาจารย์ประจำงบประมาณต่อจำนวนคน (แสนบาท)
2561 2218,699,630.000.0018,699,630.001311.43
2562 2123,559,507.00227,080.0023,786,587.001291.84
2563 3015,970,604.00580,000.0016,550,604.001291.28
2564 4748,218,200.00920,000.0049,138,200.001313.75
2565 5132,411,530.000.0032,411,530.001292.51
2566 6434,426,709.000.0034,426,709.001292.67
2567 4723,249,740.000.0023,249,740.001321.76

ตัวชี้วัดที่ 7.1-24 ร้อยละผลสำเร็จของโครงการวิจัยตามข้อกำหนดของแหล่งทุน

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จตามแผน,
จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด
การคำนวณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จตามแผน
จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด
ปีจำนวนโครงการภายในจำนวนโครงการภายนอกจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนร้อยละโครงการที่สำเร็จตามแผน
2561 3022521121.15
2562 3621572442.11
2563 1630463576.09
2564 947563562.50
2565 551565292.86
2566 4646868100.00
2567 1474848100.00

จำนวนผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนโครงการที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2561 5216
2562 5714
2563 4616
2564 5730
2565 5734
2566 6822
2567 482

เพิ่มเติม ร้อยละอาจารย์ที่ทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนนักวิจัยวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก, จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
การคำนวณ : -
ปีจำนวนอาจารย์ประจำ ที่ทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกจำนวนอาจารย์ประจำร้อยละของอาจารย์ประจำ ที่ทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2561 91316.87
2562 1312910.08
2563 1912914.73
2564 3413125.95
2565 3012923.26
2566 2312917.83
2567 31322.27

เพิ่มเติม จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากภายในและภายนอก

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากภายในและภายนอก
การคำนวณ : -
ปีจำนวนอาจารย์ประจำ ที่ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากภายในและภายนอกจำนวนอาจารย์ประจำร้อยละของอาจารย์ประจำ ที่ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากภายในและภายนอก
2561 3613127.48
2562 5212940.31
2563 4312933.33
2564 4913137.40
2565 5512942.64
2566 6312948.84
2567 6213246.97

ตัวชี้วัดที่ 7.3-2 สัดส่วนผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานสากลต่อจำนวนอาจารย์ปฎิบัติงานจริง

ช่วงการประเมิน : ปีปฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลงานตีพิมพ์,
จำนวนอาจารย์ประจำ
การคำนวณ : จำนวนผลงานตีพิมพ์
จำนวนอาจารย์ประจำ
ปีจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนอาจารย์ประจำสัดส่วนผลงานตีพิมพ์:อาจารย์ประจำ
2561 721310.55
2562 771290.60
2563 1071290.83
2564 1501311.15
2565 1631291.26
2566 1311291.02
2567 181320.14

ตัวชี้วัดที่ 7.1-21 ร้อยละจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ช่วงการประเมิน : ปีปฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จากฐานข้อมูล SCOPUS, จำนวนอาจารย์ประจำ
การคำนวณ : จำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จำนวนอาจารย์ประจำ
ปีจำนวนอาจารย์ประจำ ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนอาจารย์ประจำร้อยละของอาจารย์ประจำ ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
2561 3613127.48
2562 4012931.01
2563 4812937.21
2564 5613142.75
2565 6012946.51
2566 5612943.41
2567 2113215.91

จำนวนบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ

ช่วงการประเมิน : ปีปฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนนักวิชาการต่างประเทศสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ : นักวิชาการต่างประเทศ
2561 72170.24
2562 77230.30
2563 107380.36
2564 150570.38
2565 163680.42
2566 131360.27
2567 1820.11

ตัวชี้วัดที่ 7.1-19 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้ประโยชน์
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
2561 564
2562 4212
2563 579
2564 7023
2565 6918
2566 490
2567 00

ตัวชี้วัดที่ 7.1-19 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2561 560
2562 426
2563 576
2564 705
2565 6915
2566 490
2567 00

ตัวชี้วัดที่ 7.1.20 จำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับเลขคำขอ

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับเลขคำขอ
การคำนวณ : -
ปีอนุสิทธิบัตรที่ได้รับคำขอสิทธิบัตรที่ได้รับคำขอจำนวนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรที่ได้รับคำขอ
2561 16218
2562 819
2563 10111
2564 9110
2565 27532
2566 27027
2567 000

จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับสากล
Citation per Publication

ตัวชี้วัดที่ 7.1-19 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับสากล

ช่วงการประเมิน : ปีปฎิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวน Ciatation จากฐานข้อมูล Scopus
โดยค้นหาจากจาก Scopus ID ของอาจารย์ประจำทั้งหมดในปีนั้นๆ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนบทความในระดับนานาชาติจำนวนการได้รับอ้างอิงในระดับสากลสัดส่วนบทความ:จำนวนการอ้างอิงในระดับสากล
2561 58140.24
2562 62390.63
2563 901251.39
2564 1281621.27
2565 1471661.13
2566 115990.86
2567 1510.07

ตัวชี้วัดที่ 7.1-22 Lifetime Ciatation ของบทความในฐานข้อมูล Scopus
ตัวชี้วัดที่ 7.1-23 Lifetime Ciatation per Publication

ปีจำนวนบทความในระดับนานาชาติ (Lifetime)จำนวนการได้รับอ้างอิงในระดับสากล (Lifetime)สัดส่วนบทความ:จำนวนการอ้างอิงในระดับสากล
2561 5944,5427.65
2562 6645,4008.13
2563 7756,6128.53
2564 9118,5059.34
2565 1,06510,86910.21
2566 1,18013,53111.47
2567 1,20213,87811.55

ตัวชี้วัดที่ 7.1-25 จำนวนชุมชนที่มีความร่วมมือที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต (ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15)/จำนวนศูนย์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 7.1-25 จำนวนชุมชนที่มีความร่วมมือที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต (ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15)/จำนวนศูนย์การเรียนรู้

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน
การคำนวณ : -

ตัวชี้วัดที่ 7.1-26 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่คณะช่วยพัฒนาให้กับหน่วยงานได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัดที่ 7.1-26 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่คณะช่วยพัฒนาให้กับหน่วยงานได้มาตรฐาน

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน
การคำนวณ : -
ปีจำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน
2561 00
2562 66
2563 00
2564 33
2565 00
2566 00
2567 00

ตัวชี้วัดที่ 7.1-27 จำนวนคนที่เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 7.1-27 จำนวนคนที่เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนหลักสูตรระยะสั้น, จำนวนคนที่เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
การคำนวณ : -
ปีจำนวนหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมดจำนวนคนที่เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
2561 00
2562 00
2563 368
2564 2192
2565 131
2566 140
2567 00

ตัวชี้วัดที่ 7.1-28 งานบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายและงบรายได้ (ลบ.)

ตัวชี้วัดที่ 7.1-28 งานบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายและงบรายได้ (ลบ.)

ช่วงการประเมิน : ปีปฎิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ, งบประมาณรายจ่าย (ลบ.), งบประมาณรายได้ (ลบ.)
การคำนวณ : งบประมาณรายจ่าย (ลบ.) + งบประมาณรายได้ (ลบ.)
จำนวนโครงการบริการวิชาการ
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดจำนวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย และรายได้งบประมาณ (ล้านบาท)เฉลี่ยต่อโครงการ (ล้านบาท)
2561 11101.1660.117
2562 1791.1260.126
2563 1420.1310.065
2564 20126.0890.508
2565 57171.4600.086
2566 33101.5830.158
2567 400.0000.000

ตัวชี้วัดที่ 7.1-29 จำนวนกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

ตัวชี้วัดที่ 7.1-29 จำนวนกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนกิจกรรมที่จัดให้กับ ชุมชน วัด โรงเรียน
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดจำนวนกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมงบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)
2561 1190.673
2562 171414.779
2563 1450.148
2564 20134.913
2565 57191.452
2566 33110.584
2567 400.000

ตัวชี้วัดที่ 7.1-30 จำนวนโครงการ/งปม.บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (ลบ.)

ตัวชี้วัดที่ 7.1-30 จำนวนโครงการ/งปม.บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (ลบ.)

ช่วงการประเมิน : ปีปฎิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ, งบประมาณภายนอก (ลบ.)
การคำนวณ : งบประมาณภายนอก (ลบ.)
จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณภายนอก
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดจำนวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณภายนอกงบประมาณจากภายนอก (ล้านบาท)เฉลี่ยต่อโครงการ (ล้านบาท)
2561 1110.2500.250
2562 1788.8111.101
2563 14123.0730.256
2564 2084.3780.548
2565 574033.7580.844
2566 33233.1160.136
2567 449.1412.285

ตัวชี้วัดที่ 7.1-36 อัตราส่วนของผลตอบแทน SROI (ในพื้นที่เป้าหมาย)

ตัวชี้วัดที่ 7.1-36 อัตราส่วนของผลตอบแทน SROI (ในพื้นที่เป้าหมาย)

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : มูลค่า SROI ในพื้นที่เป้าหมาย
การคำนวณ : -

ตัวชี้วัดที่ 7.2-4 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ (แบบให้เปล่า)

ตัวชี้วัดที่ 7.2-4 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ (แบบให้เปล่า)

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ, ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการทุนให้เปล่าระดับความพึงพอใจระดับความไม่พึงพอใจ
2561 34.550.00
2562 00.000.00
2563 14.660.00
2564 24.360.00
2565 74.570.47
2566 84.740.01
2567 00.000.00

ตัวชี้วัดที่ 7.2-15 จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต/ใช้ประโยชน์จากของเสีย

ตัวชี้วัดที่ 7.2-15 จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต/ใช้ประโยชน์จากของเสีย

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต/ใช้ประโยชน์จากของเสีย
โดยนับจาก ประเภทโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิต/ใช้ประโยชน์จากของเสีย
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดจำนวนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต/ใช้ประโยชน์จากของเสียงบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)
2561 1191.025
2562 1740.223
2563 1420.131
2564 20106.001
2565 57151.392
2566 3390.458
2567 400.000

ตัวชี้วัดที่ 7.2-16 งบประมาณที่จัดสรรเพื่อสังคม (ล้านบาท)

ตัวชี้วัดที่ 7.2-16 งบประมาณที่จัดสรรเพื่อสังคม (ล้านบาท)

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : งบประมาณที่จัดสรรเพื่อสังคม
โดยนับจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ชุมชน วัด โรงเรียน
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดจำนวนกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมงบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)
2561 1190.673
2562 171414.779
2563 1450.148
2564 20134.913
2565 57191.452
2566 33110.584
2567 400.000

ตัวชี้วัดที่ 7.2-17 จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดที่ 7.2-17 จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยนับจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนและโรงเรียน
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการ พัฒนาทักษะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตจำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตงบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)
2561 76740.613
2562 121,1977.889
2563 51610.148
2564 125324.876
2565 196051.452
2566 104390.489
2567 000.000

ตัวชี้วัดที่ 7.2-18 ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม

ตัวชี้วัดที่ 7.2-18 ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีข้อมูลร้อยละความสำเร็จ
ของกิจกรรมที่สร้งประโยชน์ต่อสังคม
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดจำนวนโครงการบริการวิชาการ ที่มีข้อมูลร้อยละความสำเร็จร้อยละความสำเร็จ ของกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม
2561 1100.00
2562 1700.00
2563 1400.00
2564 2000.00
2565 57493.78
2566 33649.96
2567 400.00

ตัวชี้วัดที่ 7.2-3 ระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ให้ทุนวิจัยจำนวนโครงการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นต่อปี

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนอาจารย์ทั้งหมดจำนวนโครงการ
256113111
256212917
256312914
256413120
256512957
256612933
25671324

ร้อยละของจำนวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนวิจัยซ้ำ

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : ข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนซ้ำปีก่อนหน้า และ ปีปัจจุบัน
การคำนวณ : จำนวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนซ้ำปีก่อนหน้า จำนวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนซ้ำปีปัจจุบัน
ปีจำนวนหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยทั้งหมดจำนวนหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยซ้ำสัดส่วนหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยทั้งหมด:หน่วยงานที่ให้ทุนซ้ำ
2562 1140.36
2563 1420.14
2564 1450.36
2565 1050.50
2566 950.56
2567 730.43

ตัวชี้วัดที่ 7.3-5 ค่าเฉลี่ย H-index ต่ออาจารย์ทั้งหมด

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : ผลรวมค่า H-index ของอาจารย์ประจำ,
จำนวนอาจารย์ประจำ
การคำนวณ : ผลรวมค่า H-index ของอาจารย์ประจำ
จำนวนอาจารย์ประจำ
ปีจำนวนอาจารย์ทั้งหมดจำนวนรวม H-IndexH-Index : อาจารย์ทั้งหมด
2561 1313832.92
2562 1294063.15
2563 1294473.47
2564 1314753.63
2565 1294813.73
2566 1293372.61
2567 13260.05

จำนวนโครงการบริการวิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมด

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ,
จำนวนอาจารย์ประจำ
การคำนวณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ
จำนวนอาจารย์ประจำ


จำนวนกิจกรรมการลดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนกิจกรรมการลดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
2561 111
2562 172
2563 140
2564 200
2565 572
2566 333
2567 40

จำนวนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายชีวภาพ

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายชีวภาพ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
2561 110
2562 170
2563 140
2564 200
2565 570
2566 330
2567 40

จำนวนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
2561 119
2562 172
2563 142
2564 201
2565 572
2566 334
2567 40


จำนวนโครงการยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
2561 110
2562 173
2563 141
2564 200
2565 573
2566 335
2567 40

จำนวนแหล่งทุนจากภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164