ตัวชี้วัด EdPEx

ตัวชี้วัดที่ 7.1-10 งบประมาณทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่อคน (แสนบาท)
ตัวชี้วัดที่ 7.1-11 ร้อยละเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ปีจำนวนโครงการงบประมาณภายในงบประมาณภายนอกสัดส่วน (ใน:นอก)รวมงบประมาณจำนวนอาจารย์ประจำสัดส่วนต่อจำนวนคน (แสนบาท)
2561529,460,000.0018,699,630.0034:6628,159,630.001312.15
2562578,480,000.0023,786,587.0026:7432,266,587.001292.50
2563462,842,000.0016,550,604.0015:8519,392,604.001291.50
2564531,350,000.0047,714,500.003:9749,064,500.001313.75
256543530,000.0023,376,180.002:9823,906,180.001271.88

ตัวชี้วัดที่ 7.1-12 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของแผนและโครงการวิจัย

ปีจำนวนโครงการภายในจำนวนโครงการภายนอกจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนสัดส่วนโครงการที่สำเร็จตามแผน
2561302252100.19
2562362157240.42
2563163046350.76
256494453260.49
25655384300.00

ตัวชี้วัดที่ 7.1-13 จำนวนผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ปีจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนโครงการที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
25615616
25624213
25635727
25645633
256500

ตัวชี้วัดที่ 7.1-14 สัดส่วนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด


ตัวชี้วัดที่ 7.1-15 จำนวนบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ


ตัวชี้วัดที่ 7.1-16 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ปีจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
2561564
25624211
25635710
25645622
256500

ตัวชี้วัดที่ 7.1-17 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์

ปีจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2561560
2562425
2563577
2564564
256500

ตัวชี้วัดที่ 7.1.18 จำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับเลขคำขอ

ปีอนุสิทธิบัตรที่ได้รับคำขอสิทธิบัตรที่ได้รับคำขอจำนวนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรที่ได้รับคำขอ
2561224
256218018
2563617
256410212
2565505

ตัวชี้วัดที่ 7.1-19 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับสากล
ตัวชี้วัดที่ 7.1-20 Citation per Publication


ตัวชี้วัดที่ 7.1-24 จำนวนชุมชนหรือสถานประกอบการที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดที่ 7.1-36 ระดับความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านงานวิจัย7.1-37 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นต่อปี

ปีจำนวนอาจารย์ทั้งหมดจำนวนโครงการ
25611317
25621291
25631291
25641310
25651270

7.1-38 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ


7.1-40 ระดับความไม่ถึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านงานบริการวิชาการ


7.2-6 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมจากการบริการวิชาการ

7.2-7 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับการให้คำปรึกษา

7.2-8 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการวิชาการที่ศูนย์ COE


7.2-11 จำนวนหน่วยงานผู้รับบริการภายนอกที่ใช้บริการซ้ำใน 3 ปี

ตัวชี้วัดที่ 7.2-12 ร้อยละของจำนวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนวิจัยซ้ำ

ปีจำนวนหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยทั้งหมดจำนวนหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยซ้ำสัดส่วนหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยทั้งหมด:หน่วยงานที่ให้ทุนซ้ำ
25621370.54
25631550.33
25641280.67
2565760.86

7.2-13 ผลงานบริการทางวิชาการที่มีการใช้บริการซ้ำ


ตัวชี้วัดที่ 7.3-6 ค่าเฉลี่ย H-index ต่ออาจารย์ทั้งหมด

ปีจำนวนอาจารย์ทั้งหมดH-Index : อาจารย์ทั้งหมด
256113141
256212942
256312942
256413142
256512742

7.3-7 จำนวนโครงการบริการวิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมด

ปีจำนวนอาจารย์ทั้งหมดจำนวนโครงการสัดส่วนโครงการ : อาจารย์ประจำ
256113170.05
256212910.01
256312910.01
256413100.00
256512700.00


7.4-15 จำนวนกิจกรรมการลดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย

ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
256170
256210
256310
256400
256500

7.4-16 จำนวนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายชีวภาพ

ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
256170
256210
256310
256400
256500

7.4-17 จำนวนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
256177
256210
256310
256400
256500


7.4-8 จำนวนโครงการยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
256170
256210
256310
256400
256500

ตัวชี้วัดที่ 7.5-12 จำนวนแหล่งทุนจากภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี


7.5-13 จำนวนลูกค้าใหม่ (หน่วยงาน/ชุมชน) มารับบริการวิชาการต่อปี


2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164