ตัวชี้วัด EdPEx

ตัวชี้วัดที่ 7.1-12 งบประมาณทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่ออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง

ตัวชี้วัดที่ 7.1-13 จำนวนผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 7.1-14 จำนวนผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก/ชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 7.1-15 จำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับเลขคำขอ

ตัวชี้วัดที่ 7.1-16 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับสากล

ตัวชี้วัดที่ 7.1-17 Citation per Publication

ตัวชี้วัดที่ 7.1-18 สัดส่วนของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ(ISI/Scopus) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ 7.1-20 จำนวนบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 7.1-32 ร้อยละของอาจารย์ที่ดำเนินการวิจัยต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ 7.2-13 ร้อยละของจำนวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนวิจัยซ้ำ

ตัวชี้วัดที่ 7.3-1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ (วิจัย)

ตัวชี้วัดที่ 7.3-5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐาน Scopus/ISI

ตัวชี้วัดที่ 7.5-2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์จากหน่วยงานภายนอก


2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164