ตัวชี้วัด EdPEx

งบประมาณทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่อคน (แสนบาท)
ร้อยละเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ตัวชี้วัดที่ 7.1-10 งบประมาณทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่อคน

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนอาจารย์ประจำ,
งบประมาณภายใน,
งบประมาณภายนอก
การคำนวณ : งบประมาณภายใน + งบประมาณภายนอก
จำนวนอาจารย์ประจำ

ปีจำนวนโครงการงบประมาณภายในงบประมาณภายนอกสัดส่วน (ใน:นอก)รวมงบประมาณจำนวนอาจารย์ประจำงบประมาณต่อจำนวนคน (แสนบาท)
2561 529,460,000.0018,699,630.0034:6628,159,630.001312.15
2562 578,480,000.0023,786,587.0026:7432,266,587.001292.50
2563 462,842,000.0016,550,604.0015:8519,392,604.001291.50
2564 561,350,000.0049,138,200.003:9750,488,200.001313.85
2565 52530,000.0031,924,530.002:9832,454,530.001292.52
2566 64160,000.0031,666,710.001:9931,826,710.001292.47

เพิ่มเติม งบประมาณโครงการวิจัยภายนอก จากภาคเอกชน

เพิ่มเติม งบประมาณโครงการวิจัยภายนอก จากภาคเอกชน

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : งบประมาณภายนอก (ภาครัฐ, ภาคเอกชน)
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการงบประมาณภายนอก (ภาครัฐ)งบประมาณภายนอก (ภาคเอกชน)รวมงบประมาณภายนอกจำนวนอาจารย์ประจำงบประมาณต่อจำนวนคน (แสนบาท)
2561 2218,699,630.000.0018,699,630.001311.43
2562 2123,559,507.00227,080.0023,786,587.001291.84
2563 3015,970,604.00580,000.0016,550,604.001291.28
2564 4748,218,200.00920,000.0049,138,200.001313.75
2565 4731,924,530.000.0031,924,530.001292.47
2566 6031,666,710.000.0031,666,710.001292.45

ตัวชี้วัดที่ 7.1-24 ร้อยละผลสำเร็จของโครงการวิจัยตามข้อกำหนดของแหล่งทุน

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จตามแผน,
จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด
การคำนวณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จตามแผน
จำนวนโครงการวิจัยทั้งหมด
ปีจำนวนโครงการภายในจำนวนโครงการภายนอกจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนโครงการที่สำเร็จตามแผนร้อยละโครงการที่สำเร็จตามแผน
2561 3022521121.15
2562 3621572442.11
2563 1630463576.09
2564 947563562.50
2565 547524892.31
2566 4606464100.00

จำนวนผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนโครงการที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2561 5216
2562 5714
2563 4616
2564 5730
2565 5332
2566 6420

เพิ่มเติม ร้อยละอาจารย์ที่ทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนนักวิจัยวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก, จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
การคำนวณ : -
ปีจำนวนอาจารย์ประจำ ที่ทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกจำนวนอาจารย์ประจำร้อยละของอาจารย์ประจำ ที่ทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2561 91316.87
2562 1312910.08
2563 1912914.73
2564 3413125.95
2565 2912922.48
2566 2312917.83

เพิ่มเติม จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากภายในและภายนอก

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากภายในและภายนอก
การคำนวณ : -
ปีจำนวนอาจารย์ประจำ ที่ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากภายในและภายนอกจำนวนอาจารย์ประจำร้อยละของอาจารย์ประจำ ที่ได้รับงบประมาณโครงการวิจัยจากภายในและภายนอก
2561 3613127.48
2562 5212940.31
2563 4312933.33
2564 4913137.40
2565 5412941.86
2566 6312948.84

ตัวชี้วัดที่ 7.3-2 สัดส่วนผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานสากลต่อจำนวนอาจารย์ปฎิบัติงานจริง

ช่วงการประเมิน : ปีปฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลงานตีพิมพ์,
จำนวนอาจารย์ประจำ
การคำนวณ : จำนวนผลงานตีพิมพ์
จำนวนอาจารย์ประจำ
ปีจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนอาจารย์ประจำสัดส่วนผลงานตีพิมพ์:อาจารย์ประจำ
2561 711310.54
2562 761290.59
2563 1041290.81
2564 1471311.12
2565 1561291.21
2566 261290.20

ตัวชี้วัดที่ 7.1-21 ร้อยละจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ช่วงการประเมิน : ปีปฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จากฐานข้อมูล SCOPUS, จำนวนอาจารย์ประจำ
การคำนวณ : จำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
จำนวนอาจารย์ประจำ
ปีจำนวนอาจารย์ประจำ ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนอาจารย์ประจำร้อยละของอาจารย์ประจำ ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
2561 3413125.95
2562 4012931.01
2563 4812937.21
2564 5313140.46
2565 5812944.96
2566 2412918.60

จำนวนบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ

ช่วงการประเมิน : ปีปฏิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักวิชาการต่างประเทศ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนนักวิชาการต่างประเทศสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ : นักวิชาการต่างประเทศ
2561 71170.24
2562 76220.29
2563 104380.37
2564 147570.39
2565 156660.42
2566 2650.19

ตัวชี้วัดที่ 7.1-19 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้ประโยชน์
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
2561 564
2562 4212
2563 579
2564 6623
2565 6418
2566 20

ตัวชี้วัดที่ 7.1-19 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมของอาจารย์ที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการทั้งหมดจำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2561 560
2562 426
2563 576
2564 665
2565 6415
2566 20

ตัวชี้วัดที่ 7.1.20 จำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับเลขคำขอ

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับเลขคำขอ
การคำนวณ : -
ปีอนุสิทธิบัตรที่ได้รับคำขอสิทธิบัตรที่ได้รับคำขอจำนวนอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรที่ได้รับคำขอ
2561 16218
2562 819
2563 10111
2564 9110
2565 23427
2566 9110

จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับสากล
Citation per Publication

ตัวชี้วัดที่ 7.1-19 จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับสากล

ช่วงการประเมิน : ปีปฎิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวน Ciatation จากฐานข้อมูล Scopus
โดยค้นหาจากจาก Scopus ID ของอาจารย์ประจำทั้งหมดในปีนั้นๆ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนบทความในระดับนานาชาติจำนวนการได้รับอ้างอิงในระดับสากลสัดส่วนบทความ:จำนวนการอ้างอิงในระดับสากล
2561 56140.25
2562 62360.58
2563 881151.31
2564 1261631.29
2565 1451761.21
2566 2500.00

ตัวชี้วัดที่ 7.1-22 Lifetime Ciatation ของบทความในฐานข้อมูล Scopus
ตัวชี้วัดที่ 7.1-23 Lifetime Ciatation per Publication

ปีจำนวนบทความในระดับนานาชาติ (Lifetime)จำนวนการได้รับอ้างอิงในระดับสากล (Lifetime)สัดส่วนบทความ:จำนวนการอ้างอิงในระดับสากล
2561 5994,6517.76
2562 6695,5208.25
2563 7786,7248.64
2564 9128,5799.41
2565 1,06110,89010.26
2566 1,08611,24410.35

ตัวชี้วัดที่ 7.1-25 จำนวนชุมชนที่มีความร่วมมือที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต (ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15)/จำนวนศูนย์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 7.1-25 จำนวนชุมชนที่มีความร่วมมือที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต (ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15)/จำนวนศูนย์การเรียนรู้

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน
การคำนวณ : -

ตัวชี้วัดที่ 7.1-26 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่คณะช่วยพัฒนาให้กับหน่วยงานได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัดที่ 7.1-26 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่คณะช่วยพัฒนาให้กับหน่วยงานได้มาตรฐาน

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน
การคำนวณ : -
ปีจำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน
2561 00
2562 66
2563 00
2564 33
2565 00
2566 00

ตัวชี้วัดที่ 7.1-27 จำนวนคนที่เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 7.1-27 จำนวนคนที่เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนหลักสูตรระยะสั้น, จำนวนคนที่เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
การคำนวณ : -
ปีจำนวนหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมดจำนวนคนที่เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
2561 00
2562 00
2563 00
2564 00
2565 131
2566 140

ตัวชี้วัดที่ 7.1-28 งานบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายและงบรายได้ (ลบ.)

ตัวชี้วัดที่ 7.1-28 งานบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายและงบรายได้ (ลบ.)

ช่วงการประเมิน : ปีปฎิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ, งบประมาณรายจ่าย (ลบ.), งบประมาณรายได้ (ลบ.)
การคำนวณ : งบประมาณรายจ่าย (ลบ.) + งบประมาณรายได้ (ลบ.)
จำนวนโครงการบริการวิชาการ
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดจำนวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย และรายได้งบประมาณ (ล้านบาท)เฉลี่ยต่อโครงการ (ล้านบาท)
2561 11101.1660.117
2562 1680.9360.118
2563 1120.1310.065
2564 18116.0380.549
2565 23161.3940.087
2566 531.2830.427

ตัวชี้วัดที่ 7.1-29 จำนวนกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

ตัวชี้วัดที่ 7.1-29 จำนวนกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนกิจกรรมที่จัดให้กับ ชุมชน วัด โรงเรียน
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดจำนวนกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมงบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)
2561 1190.673
2562 161214.399
2563 1140.148
2564 18124.913
2565 23151.382
2566 520.017

ตัวชี้วัดที่ 7.1-30 จำนวนโครงการ/งปม.บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (ลบ.)

ตัวชี้วัดที่ 7.1-30 จำนวนโครงการ/งปม.บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก (ลบ.)

ช่วงการประเมิน : ปีปฎิทิน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ, งบประมาณภายนอก (ลบ.)
การคำนวณ : งบประมาณภายนอก (ลบ.)
จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณภายนอก
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดจำนวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณภายนอกงบประมาณจากภายนอก (ล้านบาท)เฉลี่ยต่อโครงการ (ล้านบาท)
2561 1110.2500.250
2562 1688.8111.101
2563 1193.0730.341
2564 1874.3780.626
2565 23732.4524.636
2566 527.5003.750

ตัวชี้วัดที่ 7.1-36 อัตราส่วนของผลตอบแทน SROI (ในพื้นที่เป้าหมาย)

ตัวชี้วัดที่ 7.1-36 อัตราส่วนของผลตอบแทน SROI (ในพื้นที่เป้าหมาย)

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : มูลค่า SROI ในพื้นที่เป้าหมาย
การคำนวณ : -

ตัวชี้วัดที่ 7.2-4 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ (แบบให้เปล่า)

ตัวชี้วัดที่ 7.2-4 ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ (แบบให้เปล่า)

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ, ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการทุนให้เปล่าระดับความพึงพอใจระดับความไม่พึงพอใจ
2561 34.550.00
2562 00.000.00
2563 14.660.00
2564 24.360.00
2565 34.550.77
2566 00.000.00

ตัวชี้วัดที่ 7.2-15 จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต/ใช้ประโยชน์จากของเสีย

ตัวชี้วัดที่ 7.2-15 จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต/ใช้ประโยชน์จากของเสีย

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต/ใช้ประโยชน์จากของเสีย
โดยนับจาก ประเภทโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิต/ใช้ประโยชน์จากของเสีย
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดจำนวนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต/ใช้ประโยชน์จากของเสียงบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)
2561 1191.025
2562 1640.223
2563 1120.131
2564 18106.001
2565 23141.326
2566 520.083

ตัวชี้วัดที่ 7.2-16 งบประมาณที่จัดสรรเพื่อสังคม (ล้านบาท)

ตัวชี้วัดที่ 7.2-16 งบประมาณที่จัดสรรเพื่อสังคม (ล้านบาท)

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : งบประมาณที่จัดสรรเพื่อสังคม
โดยนับจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ชุมชน วัด โรงเรียน
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดจำนวนกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมงบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)
2561 1190.673
2562 161214.399
2563 1140.148
2564 18124.913
2565 23151.382
2566 520.017

ตัวชี้วัดที่ 7.2-17 จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดที่ 7.2-17 จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
โดยนับจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชนและโรงเรียน
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการ พัฒนาทักษะที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตจำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตงบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)
2561 76740.613
2562 115977.699
2563 41190.148
2564 115124.876
2565 154221.382
2566 2700.017

ตัวชี้วัดที่ 7.2-18 ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม

ตัวชี้วัดที่ 7.2-18 ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 พ.ค. - 31 มิ.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีข้อมูลร้อยละความสำเร็จ
ของกิจกรรมที่สร้งประโยชน์ต่อสังคม
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดจำนวนโครงการบริการวิชาการ ที่มีข้อมูลร้อยละความสำเร็จร้อยละความสำเร็จ ของกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม
2561 1100.00
2562 1600.00
2563 1100.00
2564 1800.00
2565 23188.90
2566 500.00

ตัวชี้วัดที่ 7.2-3 ระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ให้ทุนวิจัยจำนวนโครงการบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นต่อปี

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนอาจารย์ทั้งหมดจำนวนโครงการ
256113111
256212916
256312911
256413118
256512923
25661295

ร้อยละของจำนวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนวิจัยซ้ำ

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : ข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนซ้ำปีก่อนหน้า และ ปีปัจจุบัน
การคำนวณ : จำนวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนซ้ำปีก่อนหน้า จำนวนหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนซ้ำปีปัจจุบัน
ปีจำนวนหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยทั้งหมดจำนวนหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยซ้ำสัดส่วนหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยทั้งหมด:หน่วยงานที่ให้ทุนซ้ำ
2562 1140.36
2563 1420.14
2564 1450.36
2565 850.63
2566 850.63

ตัวชี้วัดที่ 7.3-5 ค่าเฉลี่ย H-index ต่ออาจารย์ทั้งหมด

ช่วงการประเมิน : ปีงบประมาณ (1 ต.ค. - 30 ก.ย.)
ข้อมูลที่ใช้ : ผลรวมค่า H-index ของอาจารย์ประจำ,
จำนวนอาจารย์ประจำ
การคำนวณ : ผลรวมค่า H-index ของอาจารย์ประจำ
จำนวนอาจารย์ประจำ
ปีจำนวนอาจารย์ทั้งหมดจำนวนรวม H-IndexH-Index : อาจารย์ทั้งหมด
2561 1313832.92
2562 1294043.13
2563 1294403.41
2564 1314653.55
2565 1294713.65
2566 1293272.53

จำนวนโครงการบริการวิชาการต่ออาจารย์ทั้งหมด

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ,
จำนวนอาจารย์ประจำ
การคำนวณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ
จำนวนอาจารย์ประจำ


จำนวนกิจกรรมการลดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนกิจกรรมการลดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
2561 111
2562 162
2563 110
2564 180
2565 231
2566 51

จำนวนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายชีวภาพ

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายชีวภาพ
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
2561 110
2562 160
2563 110
2564 180
2565 230
2566 50

จำนวนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
2561 119
2562 162
2563 112
2564 181
2565 232
2566 50


จำนวนโครงการยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วงการประเมิน : ปีการศึกษา (1 มิ.ย. - 31 พ.ค.)
ข้อมูลที่ใช้ : จำนวนโครงการยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การคำนวณ : -
ปีจำนวนโครงการจำนวนการใช้ประโยชน์
2561 110
2562 163
2563 111
2564 180
2565 232
2566 51

จำนวนแหล่งทุนจากภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164