อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

ค้นหาอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

ชื่อผลงาน :

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา :

ประเภทสิทธิบัตร : 

ปี SAR : 

ปีงบประมาณ :


รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
67แถบกระดาษตรวจวัดไอออนตะกั่ว และกรรมวิธีการผลิตอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ชื่อที่ 1)
21030029095 Oct 2021- 
62สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนสเปรย์เคลือบผิววัสดุให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลินทรีย์สิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
20010040042 Jul 2021- 
63กระบวนการผลิตเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับแยกโลหะทองคำและเงินจากสารละลายอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
21030019062 Jul 2021- 
61ระบบการผลิตพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
210300128511 May 2021- 
60สูตรการผลิตวุ้นสวรรค์ที่มีส่วนผสมของรากเตยอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(ชื่อที่ 1)
210300128411 May 2021- 
59กรรมวิธีการผลิตคาร์บอนดอทจากใบผักตบชวาโดยรังสีแกมมาอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
(ชื่อที่ 1)
210300091826 Mar 2021- 
57สูตรและกรรมวิธีผลิตบล็อกโคพอลิเมอร์ว่องไวต่อค่าพีเอชเพื่อใช้ในระบบนำส่งยาอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
210300050319 Feb 2021- 
58สูตรและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคไฮบริดที่มีรูพรุนสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
210100093819 Feb 2021- 
56สูตรและกรรมวิธีผลิตสเปรย์ต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
210300030629 Jan 2021- 
55สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาคโลหะออกไซด์สะท้อนรังสีอินฟราเรดด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอยอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
20030032784 Dec 2020- 
53กระบวนการผลิตเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับปฏิกิริยาเมทานอลออกซิเดชันอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
200300319526 Nov 2020- 
52สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
200300319826 Nov 2020- 
54กระบวนการเตรียมฟิล์มคิวปรัสออกไซด์และการพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนและกำจัดสีย้อมในเวลาเดียวกันอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
20030030176 Nov 2020- 
50สูตรและกรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลฐานชีวภาพกักเก็บปุ๋ยละลายน้ำอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
200300250129 Sep 2020- 
46กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
200300115529 May 2020- 
45สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บสารไล่แมลงด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอยอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
20030009321 May 2020- 
44สูตรสารเคลือบที่ประกอบด้วยอนุภาคพิลิเมอร์ผสมอนุภาคบิสมัทวานาเดตที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียและกำจัดสีสำหรับวัสดุสิ่งทออนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
200300081317 Apr 2020- 
51สูตรและกรรมวิธีการผลิตผิวหุ้มหุ่นจำลองการนวดแผนไทยจากซิลิโคนผสมสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็นอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
200300067127 Mar 2020- 
49สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์สองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคสำหรับผลิตน้ำมันหล่อเย็นและกรรมวิธีการผลิตสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
200100164520 Mar 2020- 
39กรรมวิธีการผลิตผงเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีปริมาณสารคอร์ไดซิปินและอะดีโนซินสูงด้วยพลาสม่าเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
19030025552 Oct 2019- 
38ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและแสดงผลปริมาณการใช้น้ำอนุสิทธิบัตรกีรติบุตร กาญจนเสถียร
(ชื่อที่ 1)
190300248926 Sep 2019- 
37กรรมวิธีการเร่งการงอกของเมล็ดผักบุ้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
190300193630 Jul 2019- 
36กรรมวิธีการผลิตกระดาษผสมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคสำหรับรองนั่งชักโครกอนุสิทธิบัตรผศ.สุจยา ฤทธิศร
(ชื่อที่ 1)
190300187624 Jul 2019- 
35สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าวอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(ชื่อที่ 1)
190300138829 May 201918347 11 Oct 2021
34กระบวนการเตรียมฟิล์มทังสเตนออกไซด์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเมตรีอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030011277 May 20191829223 Sep 2021
33กระบวนการเตรียมฟิล์มบางเหล็กออกไซด์ผสมทังสเตนออกไซด์สำหรับกำจัดสีย้อมอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030010571 May 20191829123 Sep 2021
32กระบวนการพัฒนาเซลล์อิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับเพิ่มปริมาณออกซิเจน และกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030008469 Apr 20191834411 Oct 2021
31กระบวนการพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดน้ำมันในน้ำอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030008439 Apr 2019- 
30กรรมวิธีการเตรียมแผ่นฟิล์มบางทองแดงออกไซด์ด้วยวิธีอโนไดเซชั่นสำหรับการกำจัดไนไตรท์อนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
190300074026 Mar 2019- 
29ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอนุสิทธิบัตรผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
(ชื่อที่ 1)
190300062211 Mar 20191726929 Jan 2021
28ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติอนุสิทธิบัตรกีรติบุตร กาญจนเสถียร
(ชื่อที่ 1)
190300049126 Feb 201917883 17 Jun 2021
27กระบวนการเตรียมวัสดุประกอบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับและเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ชื่อที่ 1)
190300048826 Feb 2019180008 Jul 2021
26การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีในน้ำเสียอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030000254 Jan 2019- 
25การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อมอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
180300296521 Dec 2018- 
23องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ใช้หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำมาใช้ใหม่ได้อนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
180300246124 Oct 20181828823 Sep 2021
24กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรดอนุสิทธิบัตรผศ.สุจยา ฤทธิศร
(ชื่อที่ 1)
180300246224 Oct 20181684916 Oct 2020
21แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
18030023145 Oct 2018150879 Apr 2019
22ปากกามีเสียงบอกสีดำสำหรับผู้พิการทางสายตาอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
18030023155 Oct 2018- 
20สูตรสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอมและกรรมวิธีการผลิตอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
(ชื่อที่ 1)
180300192828 Aug 2018- 
3ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติสิทธิบัตรการประดิษฐ์กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(ชื่อที่ 1)
180100390328 Jun 2018- 
9ปากกาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
180200260128 Jun 2018- 
19กรรมวิธีตรวจแบคทีเรีย Salmonella spp. ก่อโรคอาหารเป็นพิษอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(ชื่อที่ 1)
180300098425 Apr 2018- 
18กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรงอนุสิทธิบัตรดร.มรกต พุทธกาล
(ชื่อที่ 1)
17030017538 Sep 20171788117 Jun 2021
17กรรมวิธีการสกัดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรียด้วยซิลิกาเจลอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
(ชื่อที่ 1)
170300152618 Aug 2017144395 Oct 2018
16กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
(ชื่อที่ 1)
17030010329 Jun 2017156728 Nov 2019
15สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และกรรมวิธีการผลิตอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
(ชื่อที่ 1)
17030009511 Jun 20171727329 Jan 2021
14ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งอนุสิทธิบัตรผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ชื่อที่ 1)
170300090826 May 20171529327 Jun 2019
13กรรมวิธีการผลิตแคลลัสกานพลูอัดเม็ดสำหรับพักและขนส่งปลาอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
(ชื่อที่ 1)
170300045717 Mar 20171697026 Nov 2020
12หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอริเมอเรสอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(ชื่อที่ 1)
16030025258 Dec 2016- 
7หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาไทยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020042714 Nov 2016- 
8หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาอังกฤษสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020042704 Nov 2016- 
4รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาอังกฤษสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020025705 Jul 2016- 
5รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาจีนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020025695 Jul 2016- 
6รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาไทยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020025685 Jul 2016- 
2ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งที่โคมไฟสำหรับอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยเพื่อผู้สูงอายุสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16010039645 Jul 2016- 
1ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้และเพลิดเพลินด้านการสัมผัส เสียง และแสงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
150100704023 Nov 2015- 
11กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งอนุสิทธิบัตรผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ชื่อที่ 1)
150300041226 Mar 20151172012 Jul 2016
10เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
(ชื่อที่ 1)
140300008712 Feb 20151088214 Dec 2015
65หัวเชื้อชีวภาพสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(ชื่อที่ 1)
140100715828 Nov 2014- 
66หัวเชื้อราสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(ชื่อที่ 1)
140100715928 Nov 2014- 
40หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรไทยแบบหยิบจับง่ายอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
140300120026 Sep 2014972127 Mar 2015
41อุปกรณ์บอกตำแหน่งและทิศทางการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
130100661621 Nov 2013- 
47พอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยและกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
130100517116 Sep 2013- 
48กรรมวิธีการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยละลายน้ำได้อนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
130100517216 Sep 2013- 
42เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
130100087421 Feb 2013- 
64หัวเชื้อราอัดเม็ดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(ชื่อที่ 1)
120100031927 Jan 2012- 
43เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
(ชื่อที่ 1)
11010014175 Aug 2011- 
 

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164