อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

ค้นหาอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

ชื่อผลงาน :

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา :

ประเภทสิทธิบัตร : 

ปี SAR : 

ปีงบประมาณ :


รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตรPR Link
90สูตรและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดฐานชีวภาพกักเก็บอนุภาคแบเรียมไททาเนตสะท้อนรังสีอินฟราเรดด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอยอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
230300053223 Feb 2023- 
89กระบวนการเตรียมกากถั่วเหลือหมักจุลินทรีย์โปรไบโอติกแลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม (Lactobacillus plantarum) อบแห้งด้วยรังสีอินฟาเรด เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์อนุสิทธิบัตรผศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(ชื่อที่ 1)
230300016524 Jan 2023- 
88ชุดอุปกรณ์เซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับกำจัดความกระด้างในน้ำสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
22010079222 Dec 2022- 
84สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพแคปซูลที่ว่องไวต่อพีเอชสำหรับกักเก็บจุลินทรีย์โพรไบโอติกอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
22030022132 Sep 2022- 
83สูตรและกรรมวิธีการผลิตโคพอลิเมอร์ฐานเซลลูโลสไมโครแคปซูลกักเก็บกรดไขมันด้วยกระบวนการสังเคราะห์แบบแขวนลอยสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
220100513916 Aug 2022- 
78ชุดอุปกรณ์ผลิตน้ำสะอาดด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าขั้นสูงสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
220100555426 Jul 2022- 
87สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความไวต่อค่าพีเอชและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคในน้ำมันหล่อเย็นอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
220300187526 Jul 2022- 
76สูตรและกรรมวิธีการผลิตสเปรย์เคลือบผิววัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลชีพอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
220300187226 Jul 2022- 
79เครื่องล้างผักผลไม้ด้วยเซลล์เคมีไฟฟ้าขั้นสูงอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
220100472526 Jul 2022- 
80ชุดอุปกรณ์เซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับบำบัดน้ำในตู้ปลาสวยงามอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
220100472626 Jul 2022- 
77สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีความไวต่อค่าพีเอชและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคในน้ำมันหล่อเย็นและกรรมวิธีการผลิตอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
220100513826 Jul 2022- 
82แผ่นตรวจวัดลูโคมาลาไคธ์ กรีน ใช้สำหรับเนื้อสัตว์อนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ชื่อที่ 1)
220300186926 Jul 2022- 
81กรรมวิธีการเตรียมคาร์บอนควอนตัมดอทจากเห็ดลม สำหรับใช้งานด้านการตรวจจับไอออนโลหะหนักอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
(ชื่อที่ 1)
220300174412 Jul 2022- 
74กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในขนุนอบแห้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
220300154522 Jun 2022- 
73สูตรและกรรมวิธีการผลิตแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพกักเก็บอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีหมู่ฟังก์ชันจำเพาะกับการตรึงเอนไซม์ด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอยอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
220300152921 Jun 2022- 
72เครื่องผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารแบบอัตโนมัติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(ชื่อที่ 1)
22030013652 Jun 2022- 
71แผ่นตรวจวัดสารกำจัดแมลงอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ชื่อที่ 1)
22030010452 May 2022- 
75กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีขาวด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
22030008254 Apr 2022- 
86ระบบคัดกรองผู้ป่วยก่อนพบแพทย์สิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
(ชื่อที่ 1)
220100190129 Mar 2022- 
85สูตรวุ้นเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของเห็ดนางรมทองอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(ชื่อที่ 1)
22030005724 Mar 2022- 
70อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าแบบพกพาสำหรับการกระตุ้นการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์จากไฮโดรเจลอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
(ชื่อที่ 1)
22030003669 Feb 2022- 
68สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมสารสกัดโพลีเอมีนห่อหุ้มผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุในการเก็บรักษาอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(ชื่อที่ 1)
210300379528 Dec 2021- 
69กรรมวิธีการผลิตฟิล์มโพลิเมอร์กรองแสงยูวีจากผักตบชวาโดยกระบวนการทางรังสีแกมม่าอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
(ชื่อที่ 1)
210300375224 Dec 2021- 
67แถบกระดาษตรวจวัดไอออนตะกั่ว และกรรมวิธีการผลิตอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ชื่อที่ 1)
21030029095 Oct 2021- 
62สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนสเปรย์เคลือบผิววัสดุให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลินทรีย์อนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
22030022612 Jul 2021- 
63กระบวนการผลิตเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับแยกโลหะทองคำและเงินจากสารละลายอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
21030019062 Jul 2021- 
61ระบบการผลิตพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
210300128511 May 2021- 
60สูตรการผลิตวุ้นสวรรค์ที่มีส่วนผสมของรากเตยอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(ชื่อที่ 1)
210300128411 May 2021- 
59กรรมวิธีการผลิตคาร์บอนดอทจากใบผักตบชวาโดยรังสีแกมมาอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
(ชื่อที่ 1)
210300091826 Mar 2021- 
58สูตรและกรรมวิธีการผลิตอนุภาคไฮบริดที่มีรูพรุนสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
210100093819 Feb 2021- 
57สูตรและกรรมวิธีผลิตบล็อกโคพอลิเมอร์ว่องไวต่อค่าพีเอชเพื่อใช้ในระบบนำส่งยาอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
210300050319 Feb 2021- 
56สูตรและกรรมวิธีผลิตสเปรย์ต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเคลือบผิววัสดุอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
210300030629 Jan 2021- 
55สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาคโลหะออกไซด์สะท้อนรังสีอินฟราเรดด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอยอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
20030032784 Dec 2020- 
53กระบวนการผลิตเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับปฏิกิริยาเมทานอลออกซิเดชันอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
200300319526 Nov 2020- 
52สูตรและกรรมวิธีการผลิตนาโนแคปซูลพอลิเมอร์ฐานชีวภาพอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
200300319826 Nov 2020- 
54กระบวนการเตรียมฟิล์มคิวปรัสออกไซด์และการพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจนและกำจัดสีย้อมในเวลาเดียวกันอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
20030030176 Nov 2020- 
50สูตรและกรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลฐานชีวภาพกักเก็บปุ๋ยละลายน้ำอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
200300250129 Sep 2020- 
46กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
200300115529 May 20201918928 Jan 2022
45สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บสารไล่แมลงด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอยอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
20030009321 May 2020- 
44สูตรสารเคลือบที่ประกอบด้วยอนุภาคพิลิเมอร์ผสมอนุภาคบิสมัทวานาเดตที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียและกำจัดสีสำหรับวัสดุสิ่งทออนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
200300081317 Apr 2020- 
51สูตรและกรรมวิธีการผลิตผิวหุ้มหุ่นจำลองการนวดแผนไทยจากซิลิโคนผสมสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็นอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
200300067127 Mar 2020- 
49สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์สองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคสำหรับผลิตน้ำมันหล่อเย็นและกรรมวิธีการผลิตสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
200100164520 Mar 2020- 
39กรรมวิธีการผลิตผงเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีปริมาณสารคอร์ไดซิปินและอะดีโนซินสูงด้วยพลาสม่าเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
19030025552 Oct 2019- 
38ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและแสดงผลปริมาณการใช้น้ำอนุสิทธิบัตรกีรติบุตร กาญจนเสถียร
(ชื่อที่ 1)
190300248926 Sep 20192064628 Dec 2022
37กรรมวิธีการเร่งการงอกของเมล็ดผักบุ้งด้วยพลาสมาเย็นความดันบรรยากาศอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
190300193630 Jul 20192006616 Aug 2022
36กรรมวิธีการผลิตกระดาษผสมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคสำหรับรองนั่งชักโครกอนุสิทธิบัตรผศ.สุจยา ฤทธิศร
(ชื่อที่ 1)
190300187624 Jul 2019193823 Mar 2022
35สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าวอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(ชื่อที่ 1)
190300138829 May 201918347 11 Oct 2021
34กระบวนการเตรียมฟิล์มทังสเตนออกไซด์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเมตรีอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030011277 May 20191829223 Sep 2021
33กระบวนการเตรียมฟิล์มบางเหล็กออกไซด์ผสมทังสเตนออกไซด์สำหรับกำจัดสีย้อมอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030010571 May 20191829123 Sep 2021
32กระบวนการพัฒนาเซลล์อิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับเพิ่มปริมาณออกซิเจน และกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030008469 Apr 20191834411 Oct 2021
31กระบวนการกำจัดน้ำมันในน้ำด้วยเทคนิคเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030008439 Apr 2019193833 Mar 2022
30กรรมวิธีการเตรียมแผ่นฟิล์มบางทองแดงออกไซด์ด้วยวิธีอโนไดเซชั่นสำหรับการกำจัดไนไตรท์อนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
190300074026 Mar 2019- 
29ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอนุสิทธิบัตรผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
(ชื่อที่ 1)
190300062211 Mar 20191726929 Jan 2021
28ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติอนุสิทธิบัตรกีรติบุตร กาญจนเสถียร
(ชื่อที่ 1)
190300049126 Feb 201917883 17 Jun 2021
27กระบวนการเตรียมวัสดุประกอบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับและเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ชื่อที่ 1)
190300048826 Feb 2019180008 Jul 2021
26การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีในน้ำเสียอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030000254 Jan 20191919128 Jan 2022
25การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อมอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
180300296521 Dec 2018- 
24กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรดอนุสิทธิบัตรผศ.สุจยา ฤทธิศร
(ชื่อที่ 1)
180300246224 Oct 20181684916 Oct 2020
23องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ใช้หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำมาใช้ใหม่ได้อนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
180300246124 Oct 20181828823 Sep 2021
22ปากกามีเสียงบอกสีดำสำหรับผู้พิการทางสายตาอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
18030023155 Oct 2018- 
21แผ่นรองเซ็นชื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็นอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
18030023145 Oct 2018150879 Apr 2019
20สูตรสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอมและกรรมวิธีการผลิตอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
(ชื่อที่ 1)
180300192828 Aug 20181898324 Dec 2021
9ปากกาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
180200260128 Jun 2018- 
3ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติสิทธิบัตรการประดิษฐ์กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(ชื่อที่ 1)
180100390328 Jun 2018- 
19กรรมวิธีตรวจแบคทีเรีย Salmonella spp. ก่อโรคอาหารเป็นพิษอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(ชื่อที่ 1)
180300098425 Apr 2018- 
18กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรงอนุสิทธิบัตรดร.มรกต พุทธกาล
(ชื่อที่ 1)
17030017538 Sep 20171788117 Jun 2021
17กรรมวิธีการสกัดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรียด้วยซิลิกาเจลอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
(ชื่อที่ 1)
170300152618 Aug 2017144395 Oct 2018
16กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
(ชื่อที่ 1)
17030010329 Jun 2017156728 Nov 2019
15สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และกรรมวิธีการผลิตอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
(ชื่อที่ 1)
17030009511 Jun 20171727329 Jan 2021
14ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งอนุสิทธิบัตรผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ชื่อที่ 1)
170300090826 May 20171529327 Jun 2019
13กรรมวิธีการผลิตแคลลัสกานพลูอัดเม็ดสำหรับพักและขนส่งปลาอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
(ชื่อที่ 1)
170300045717 Mar 20171697026 Nov 2020
12หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอริเมอเรสอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(ชื่อที่ 1)
16030025258 Dec 20161898224 Dec 2021
7หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาไทยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020042714 Nov 2016- 
8หนังสือเสียงสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ฉบับภาษาอังกฤษสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020042704 Nov 2016- 
4รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาอังกฤษสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020025705 Jul 2016- 
2ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งที่โคมไฟสำหรับอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยเพื่อผู้สูงอายุสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16010039645 Jul 2016- 
6รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาไทยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020025685 Jul 2016- 
5รูปร่างลักษณะและลวดลายผลิตภัณฑ์ของเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หน้ากล่องภาษาจีนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
16020025695 Jul 2016- 
1ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้และเพลิดเพลินด้านการสัมผัส เสียง และแสงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
150100704023 Nov 2015- 
11กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งอนุสิทธิบัตรผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ชื่อที่ 1)
150300041226 Mar 20151172012 Jul 2016
10เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
(ชื่อที่ 1)
140300008712 Feb 20151088214 Dec 2015
65หัวเชื้อชีวภาพสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(ชื่อที่ 1)
140100715828 Nov 2014- 
66หัวเชื้อราสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(ชื่อที่ 1)
140100715928 Nov 2014- 
40หม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรไทยแบบหยิบจับง่ายอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
140300120026 Sep 2014972127 Mar 2015
41อุปกรณ์บอกตำแหน่งและทิศทางการเดินสำหรับผู้พิการทางสายตาสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
130100661621 Nov 2013- 
48กรรมวิธีการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยละลายน้ำได้อนุสิทธิบัตรรศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
130100517216 Sep 2013- 
47พอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยและกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยอนุสิทธิบัตรรศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
130100517116 Sep 2013- 
42เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตาสิทธิบัตรการประดิษฐ์รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(ชื่อที่ 1)
130100087421 Feb 2013- 
64หัวเชื้อราอัดเม็ดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(ชื่อที่ 1)
120100031927 Jan 2012- 
43เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาไทยสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
(ชื่อที่ 1)
11010014175 Aug 2011- 
 

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164