ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สุจยา ฤทธิศร ID: 100
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Sujaya Ritthisorn
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : -
อีเมลล์:   ,  ritthisorn.s@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63014 การตรวจสอบจุลินทรีย์และการสร้างระบบมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ภายในโรงานผลิตไอศครีม ผศ.สุจยา ฤทธิศร
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)168,00021 Jan 2020
63018 การพัฒนาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักอินทรีย์ ผศ.สุจยา ฤทธิศร
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)96,40021 Jan 2020
61026 การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียย่อยสลายไขมันในธรรมชาติเพื่อการบำบัดน้ำเสีย ผศ.สุจยา ฤทธิศร
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้28,0001 Oct 2017
61022 การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียย่อยสลายไขมันในธรรมชาติเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างยั่งยืน ผศ.สุจยา ฤทธิศร
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย250,0001 Oct 2017
59030 การคัดแยกจุลินทรีย์กลุ่มแลคติกแอซิคแบคคทีเรียที่สามารถผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากอาหารหมักดองในประเทศไทย ผศ.สุจยา ฤทธิศร
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2015
59011 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียทนร้อนที่สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำทิ้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.สุจยา ฤทธิศร
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย100,0001 Oct 2016
58027 กระดาษชานอ้อยยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเท้าเหม็น ผศ.สุจยา ฤทธิศร
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้7,0001 Oct 2014
58002 เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.สุจยา ฤทธิศร
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย443,1001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
248 การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์ 1 Dec 2018Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology) Vol.13 No.2,(2561),180-196 (ISBN 1905-4963)TCI 1 สุจยา ฤทธิศร
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
247 Optimization on Decreasing High Acid Value of Yeast Oil Pseudozyma parantarctica CHC28 for Microbial Biodiesel Production 1 Oct 2018วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที่ 21 ฉบบั ที่ 3 (ฉบับพิเศษ) งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 (เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2561) (ISBN 0859-9807)TCI 1 สุจยา ฤทธิศร
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
90 การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์กลุ่มแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ผลิตเอ็กโซโพลิแซคคาไรด์จากอาหารหมักดองในประเทศไทย 31 Jan 2017วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 TCI 1 สุจยา ฤทธิศร
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
39 Production of pineapple peel handicraft paper from canned fruit industrial factory 1 Jul 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 2016 No.1 : 58-70TCI 1 สุจยา ฤทธิศร
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
365 Production of Bagasse Paper with Antibacterial Activity against Foot-Odor Causing Bacteria 30 Jun 2020Sci. & Tech. RMUTT J. Vol.10 No.1 (2020)TCI 2 สุจยา ฤทธิศร
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
36กรรมวิธีการผลิตกระดาษผสมสารยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคสำหรับรองนั่งชักโครกอนุสิทธิบัตร ผศ.สุจยา ฤทธิศร
(ชื่อที่ 1)
190300187624 Jul 2019- 
24กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากกากใยสับปะรดอนุสิทธิบัตร ผศ.สุจยา ฤทธิศร
(ชื่อที่ 1)
180300246224 Oct 2018- 
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/