ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สุภาพร นนทนำ ID: 102
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Supaporn Nontanum
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  สถิติ : -
อีเมลล์:   ,  supaporn@exchange.rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
58035 การศึกษาคุณลักษณะของอาจารย์สำหรับนักศึกษาเจเนอเรชั่นวาย สุภาพร นนทนำ
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
251 To compare the Differences of Factors Affecting the Decision Join to the Thongfha (Blue Flag) Pracharat Project 10 Jul 2018ThaiGeneral Education 2018 เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานครProceedings สุภาพร นนทนำ
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
224 Multiple Classification Analysis of Factors Related to the Knowledge and Understanding of Insured Persons towards Unemployment Insurance 29 Jun 2018การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 6Proceedings (Inter) สุภาพร นนทนำ
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/