ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สุภาวดี ปาทาธนานนท์ ID: 103
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Supawadee Patathananone
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  ชีวเคมี : -
อีเมลล์:   ,  jikkalobc11@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63024 การยกระดับวิธีการรักษาเนื้อไม้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบไผ่และไผ่เหลือทิ้ง ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ภาควิชาเคมี
ทุนภายใต้แผนงาน การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี400,00015 May 2020
63032 การพัฒนาและแปรสภาพของวัตถุดิบเหลือใช้และของเสียจากกลุ่มวิสาหกิจด้านร้านอาหารสัตว์น้ำ ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ภาควิชาเคมี
ทุนภายใต้แผนงาน ยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี650,00015 May 2020
62043 การพัฒนาแผ่นไม้อัดต้านเชื้อรา ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ภาควิชาเคมี
ทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)160,00015 Jan 2019
62026 การปรับสภาพฟางข้าวด้วยจุลินทรีย์ พด.1 เพื่อเพิ่มผลผลิตร้อยละของแก๊สชีวภาพ ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2018
62005 การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย600,0001 Oct 2018
61001 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในผลมะกอกป่า เพื่อนำมาพัฒนาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย450,0001 Oct 2017
59042 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสกัดและน้ำหมักมะกอกป่าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ500,0001 Oct 2015
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
293 Inhibition Growth of Cholangiocarcinoma (MO55 cells), and Nitric Oxide Radical Scavenging Activities of Raw Wild Mango (Spondias pinnata) Fruit Extract 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)
ภาควิชาเคมี
340 Cytotoxic effect of ripe hog plum (Spondias pinnata) peel extracts on the viability of oral carcinoma cancer cell lines (KB cells) and Normal cells (Vero cells) 31 Dec 2019สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562TCI 2 สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)
ภาควิชาเคมี
349 Tyrosinase Inhibitory Effect, Antioxidant and Anticancer Activities of Bioactive Compounds in Ripe Hog Plum (Spondias Pinnata) Fruit Extracts 12 Jun 2019ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY 2019, Vol. 35, No.(3): Pg. 916-926SJR Q4 สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/