ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อมร ไชยสัตย์ ID: 110
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Amorn Chaiyasat
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Molecular Science and Material Engineering : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
64002 การพัฒนาฟิล์มพลาสติกกรองแสงทางเกษตรที่ผสมควอนตัมดอทจากผักตบชวา ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,0001 Oct 2020
63020 ไมโครแคปซูลสองหน้าที่ที่กักเก็บสารหอมและต้านเชื้อจุลชีพ สำหรับการเคลือบภายในรถยนต์ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)502,00023 Sep 2019
63012 นวัตกรรมสเปรย์เคลือบผิวสองหน้าที่สำหรับผ้าให้กลิ่นหอมและต้านเชื้อจุลินทรีย์ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)600,0002 Mar 2020
63019 การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบ Guide wire ทางการแพทย์ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด450,00010 Oct 2019
62052 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูบำรุงเส้นผมจากใบหมี่ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562231,00028 Sep 2018
62055 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากตำรับยาสมุนไพรไทย ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562231,00028 Sep 2018
62013 อนุภาคนาโนพิลิเมอร์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันและมีความเสถียรสูงสำหรับการแยกสีย้อมชนิดประจุบวกและลบ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย400,0001 Oct 2018
62016 การพัฒนาการเตรียมไมโครและนาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย400,0001 Oct 2018
62019 การพัฒนาเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อเตรียมฟิล์มบางขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำสำหรับประยุกต์ใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอลโดยตรง ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย400,0001 Oct 2018
62050 นวัตกรรมพอลิเมอร์ไฮโดรเจลย่อยสลายได้/เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ย ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,00015 Jul 2019
61043 อนุภาคนาโนพอลิเมอร์สองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคของน้ำมันหล่อเย็น ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)502,00024 Aug 2018
61031 การพัฒนาวัสดุโฟโตแคตาไลติกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการบำบัดน้ำเสีย ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)1,663,00015 Dec 2017
61039 การเพิ่มประสิทธิภาพสารกันยุงให้ยาวนานขึ้นด้วยการกักเก็บในพอลิเมอร์แคปซูล ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ITAP926,00025 Apr 2018
61002 การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์โฟโตแคตาไลติกอัจฉริยะสำหรับการบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย423,0001 Oct 2017
61003 ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย360,0001 Oct 2017
61004 การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ ไฮโดรเจล ชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย360,0001 Oct 2017
61025 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย840,0001 Oct 2017
60055 การพัฒนาไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)502,00015 Mar 2017
60069 การพัฒนาผ้าที่ทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดผสมโฟโตแคตาไลติก ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปีงบประมาณ 2560 (บริษัทเอสทีพี เคม โซลูชันส์)502,00011 Aug 2017
60058 การเตรียมอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดถั่วหรั่งสำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)600,00028 Mar 2017
60003 การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ ไฮโดรเจล ชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2016
60004 ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย400,0001 Oct 2016
60006 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลสำหรับเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย430,0001 Oct 2016
60020 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนพอลิสไตรีนที่มีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลที่แคบในกระบวนการแบบอิมัลชัน ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย500,0001 Oct 2016
59044 ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียผลิตเซลลูโลสสำหรับผลิตเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ350,0001 Oct 2015
59006 การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย353,2001 Oct 2015
59007 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทยจากตำรับยาสมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11 ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย397,3001 Oct 2015
59009 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เองสำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทย เพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย454,7001 Oct 2015
59018 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย294,3001 Oct 2015
58006 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทยจากตำรับยาสมุนไพรไทยในตำรานิทาน โรคคำฉันท์ 11 (โครงการย่อยที่ 2 ของวิทยาลัยแพทย์แผนไทย) แผนงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสมุนไพรไทย เพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11ที่กักเก็บในอนุภาคนาโนสำหรับผู้สูงอายุ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย408,9001 Oct 2014
58010 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย255,5001 Oct 2014
58016 การเตรียมเซลลูโลสจากเยื่อกระดาษสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย298,1001 Oct 2014
58017 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสารหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย340,6001 Oct 2014
58039 การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ382,5001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
294 Preparation of heat storage microcapsules by microsuspension polymerization using block copolymer as a stabilizer 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
164 The effect of silane amount on the physical properties of Bis-GMA/TEGDMA-based resin composite 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
143 Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties Prepared by Microsuspension Iodine Transfer Polymerization 24 Nov 2017Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan, pp.839-844.Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
144 Biodegradable Poly(l-lactic acid) Microcapsule Containing Heat Storage Material: Influence of Polymer Molecular Weight on Encapsulation Efficiency 24 Nov 2017Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, JapanProceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
76 Encapsulation of herbal estracts with poly(l-lactic acid) by a simple solvent evaporation 3 Dec 2016In 13th Eco-Energy and Meterials Science and Engineering Symposium, Udonthani, ThailandProceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
75 Preparation and Characterization of Functional Poly(methyl methacrylate-acrylic aciddivinylbenzene) Microcapsule Encapsulated Octadecane 3 Dec 2016In 13th Eco-Energy and Meterials Science and Engineering Symposium, Udonthani, ThailandProceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
352 High-Performance Preparation of Polymer Particle by Emulsion Polymerization via Polymerization Induced Self-Assembly Mechanism 6 Apr 2020Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 19, Issue 1, 2020TCI 2 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
406 Incorporation Behavior of Nonionic Emulsifiers inside Particles and Secondary Particle Nucleation during Emulsion Polymerization of Styrene 26 Jul 2020Langmuir 2020, 36, 9747−9755SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
233 Microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP) for synthesis of micrometer-size hydrophilic polymer particles 10 Oct 2018Polymer 154 (2018) 128-134SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
265 Novel superabsorbent materials from bacterial cellulose 8 Oct 2018Polymer International Vol.68, Issue1, January 2019, Page 102-109SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
203 Innovative and High Performance Synthesis of Microcapsules Containing Methyl Anthranilate by Microsuspension Iodine Transfer Polymerization 26 Sep 2017Polymer International vol.66 issue12 pp.1921-1927SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
107 Preparation of stable poly(methacrylic acid)-b-polystyrene emulsifier-free emulsion iodine transfer polymerization (emulsion ITP) with self-assembly nuclearion 10 Feb 2017Polymer vol.110, pp.124–130SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
106 Innovative synthesis of high performance poly(methyl methacrylate) microcapsules with encapsulated heat storage material by microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP) 28 Dec 2016Solar Energy Materials and Solar Cells vol.157, pp.996–1003SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
60 Innovative biolo of high performance poly(methyl methacrylate) microcapsules with encapsulated heat storage material by microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP) 1 Dec 2016Solar Energy Materials and Solar Cells Volume 157, December 2016, Pages 996–1003SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
110 Synthesis of micrometer-sized poly(methyl methacrylate) particles by microsuspension iodine transfer poly merization (ms ITP) 21 Sep 2016RSC Adv, vol.6, pp.95062-95066SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
415 Composite polymer particles containing bismuth vanadate particles for self-cleaning fabrics 6 Oct 2020Journal of Industrial Textiles ,Article first published online: October 6, 2020SJR Q2 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
363 Secondary particle formation in suspension polymerization using a particulate surfactant 27 May 2020Polymer-Plastics Technology and MaterialsSJR Q2 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
57 Influence of Poly(L-lactic acid) Molecular Weight on the Encapsulation Efficiency of Urea in Microcapsule Using a Simple Solvent Evaporation Technique 11 Feb 2016POLYMER-PLASTICS TECHNOGOGY AND ENVINEERING 2016, VOL.55, No.11,1131-1136 SJR Q2 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
264 High Encapsulation Efficiency of Magnetite Nanoparticles in Hydrophobic Polymer Microcapsules Using Microsuspension Conventional Radical Polymerization 28 Apr 2019Oriental Journal of Chemistry Vol.35, No.2 ,Pg. 516-522SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
266 Preparation of crosslinked poly(Lactic acid-co-glycidyl methacrylate) microspheres by phase inversion emulsification 1 Dec 2018Chiang Mai J. Sci. 2018; 45(5) : 2048-2058SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
228 Novel Green Hydrogel Material using Bacterial Cellulose 25 Jul 2018Oriental Journal of Chemistry 2018 Vol.34, No.(4) Page 1735-1740SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
205 Innovative Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties 1 May 2018International Journal of GEOMATE, vol.14 issue 45 pp.91-98SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
202 Synthesis of Uniform and Stable Molecularly Imprinted Polymer Particles by Precipitation Polymerization 25 Oct 2017Oriental Journal of Chemistry vol.33 no.5 pp.2370-2376SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
353 Poly(L-Lactic Acid)-Based Microcapsule Containing Phase-Change Material: Influence of Polymer Shell on Particle Morphology 7 May 2020Fibers and Polymers 2020, Vol.21, No.5, 935-943ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
50สูตรและกรรมวิธีการผลิตไฮโดรเจลฐานชีวภาพกักเก็บปุ๋ยละลายน้ำอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
200300250129 Sep 2020- 
45สูตรและกรรมวิธีการผลิตพอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บสารไล่แมลงด้วยกระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแขวนลอยอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
20030009321 May 2020- 
44สูตรสารเคลือบที่ประกอบด้วยอนุภาคพิลิเมอร์ผสมอนุภาคบิสมัทวานาเดตที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียและกำจัดสีสำหรับวัสดุสิ่งทออนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
200300081317 Apr 2020- 
49สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์สองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคสำหรับผลิตน้ำมันหล่อเย็นและกรรมวิธีการผลิตสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
200100164520 Mar 2020- 
23องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ใช้หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำมาใช้ใหม่ได้อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 2)
180300246124 Oct 2018- 
47พอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยและกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
130100517116 Sep 2013- 
48กรรมวิธีการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยละลายน้ำได้อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 2)
130100517216 Sep 2013- 
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
45พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่รางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on Stage ของ FIRI AWARD จากประเทศอิหร่านงาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีอมร ไชยสัตย์30 Nov 2019สาธารณรัฐเกาหลีภาควิชาเคมี
59พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่รางวัลระดับดีมากโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอมร ไชยสัตย์8 May 2019ไทยภาควิชาเคมี
35บุคลากรสายวิชาการดีเด่น และนักวิจัยดีเด่นรางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น และรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรีอมร ไชยสัตย์18 Jan 2019ไทยภาควิชาเคมี
14ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรีรางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี”(RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559อมร ไชยสัตย์ ไทยภาควิชาเคมี
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/