ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ ID: 112
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Utt Eiamprasert
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เคมีการเกษตร : -
อีเมลล์:   ,  utt.eps@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
64002 การพัฒนาฟิล์มพลาสติกกรองแสงทางเกษตรที่ผสมควอนตัมดอทจากผักตบชวา ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,0001 Oct 2020
63002 การพัฒนาสารอินทรีย์แปรแสงสำหรับฟิล์มการเกษตร ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
ภาควิชาเคมี
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2019
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
352 High-Performance Preparation of Polymer Particle by Emulsion Polymerization via Polymerization Induced Self-Assembly Mechanism 6 Apr 2020Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 19, Issue 1, 2020TCI 2 อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
410 A rhodamine–bistriazole based fluorescent and colorimetric sensor containing a phenyl linker for Fe(III) detection 17 Sep 2020Chemical Papers (2020)SJR Q2 อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/