ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อลงกต สุวรรณมณี ID: 113
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Alongkot Suvarnamani
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  คณิตศาสตร์ประยุกต์ : -
อีเมลล์:   ,  kotmaster2@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62022 สมบัติบางประการของลำดับเพลล์ ลำดับเพลล์-ลูคัสและลำดับโมดิไฟด์เพลล์ อลงกต สุวรรณมณี
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้20,0001 Oct 2018
62006 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคไขเลือดออกโดยใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูล อลงกต สุวรรณมณี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2018
60009 การพัฒนาแบบจำลองการระบาดของโรคไข้เลือดออก อลงกต สุวรรณมณี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณรายจ่าย343,0001 Oct 2016
60010 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบเกาะกลุ่มอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี อลงกต สุวรรณมณี
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณรายจ่าย400,0001 Oct 2016
60021 สมบัติบางประการของลำดับฟีโบนักชีและลำดับลูคัส อลงกต สุวรรณมณี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณรายจ่าย150,0001 Oct 2016
59031 การประยุกต์ทฤษฎีกราฟกับปัญหาขนส่ง อลงกต สุวรรณมณี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2015
59036 ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ อลงกต สุวรรณมณี
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้15,0001 Oct 2015
58032 การวิเคราะห์ความเสถียรภาพของวิธีอิชิกาวาปรับปรุงสำหรับสมการอินทิกรัลเชิงเส้น อลงกต สุวรรณมณี
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้40,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
238 More Results for (p,q) – Fibonacci Number, (p,q) – Lucas Number and (p,q) – Fibonacci – Like Number 20 Dec 2018Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science (HKICEAS 2018) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนProceedings (Inter) อลงกต สุวรรณมณี
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
158 On The k-Fibonacci-like Number 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) อลงกต สุวรรณมณี
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
29 Some Properties of the (p,q) – Fibonacci Number and (p,q) – Lucas Number 21 Feb 2016The International Conference on Engineering and Applied Sciences (TICEAS 2016) SingaporeProceedings (Inter) อลงกต สุวรรณมณี
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
177 Generalized Identities Related for The k-Fibonacci Number, The k-Lucas Number and k-Fibonacci-Like Number 31 Jan 2018วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 68-77TCI 1 อลงกต สุวรรณมณี
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
172 Some Identities of (P,Q) - Fibonacci Numbers by Matrix Methods 1 Dec 2017วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 50-54TCI 1 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
104 Odd and Even Terms of (p,q) - Fibonacci Number and (p,q) - Lucas Number 1 Dec 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8TCI 1 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
41 Some Properties of (p,q) - Fibonacci Numbers 1 Dec 2015Science and Technology RMUTT Journal Vol.5 2015 No.2 (2015) : 17-21TCI 1 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
109 Some Properties of the (p,q) - Fibonacci Number and (p,q) - Lucas Number 1 Sep 2017International Journal of GEOMATE, vol.13, Issue 37, pp.16-19SJR Q3 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
65 ON THE DIOPHANTINE EQUATION (p + 1)^2x + q^y = z^2 1 Oct 2015International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 103 No. 2 2015, 155-158SJR Q3 อลงกต สุวรรณมณี
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
66 SOLUTION OF THE DIOPHANTINE EQUATION (2k − 1)^x + (2k)^y = z^2 1 Oct 2015International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 103 No. 2 2015, 159-162SJR Q3 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/