ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ID: 114
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Akapong Phunpueok
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  ฟิสิกส์ : -
อีเมลล์:   ,  akapong_p@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63001 การพัฒนาชุดบอร์ดไอโอที-อาร์ดูอิโนที่ใช้เซนเซอร์วัดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานแบบไม่รุกล้ำ ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(นักวิจัยพี่เลี้ยง)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2019
62003 การพัฒนาวัสดุประกอบนาโนซีเรียมฟลูออไรด์/พอลิไวนิลโทลูอีนสำหรับ ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีทางการแพทย์ ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย200,0001 Oct 2018
62004 คุณสมบัติลูมิเนสเซนส์และซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว CdWO4 และ Bi4Ge3O12 ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย220,0001 Oct 2018
61023 การเตรียมสารประกอบนาโนไททาเนียมไดออกไซด์/ทังสเตนไตรออกไซด์/แมกนีไทต์ เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย200,0001 Oct 2017
60011 การกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงร่วมกับโอโซน ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย250,0001 Oct 2016
60014 การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว GAGG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย350,0001 Oct 2016
59012 คุณสมบัติซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว LuAG:Ce และYAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย315,0001 Oct 2015
58038 ฤทธิ์ต้านเชื้อราโรคพืชของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณเงินรายได้20,0001 Oct 2014
58013 การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึก LYSO:Ce LSO:Ce และYSO:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย170,5001 Oct 2014
58043 การเตรียมและการศึกษาการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของสารประกอบระหว่างรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์ ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ297,5001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
414 Hydrothermal Synthesis and Improve Photocatalytic Activity of W-TiO2 Photocatalysts 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology Conference Date : 2019/11/22~24 Conference Venue :National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
163 Synthesis and Characterization of WO3 Sea Urchinliked Nanostructure via Hydrothermal Method 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
338 Comparison of Light Yield for YAG:Ce, LuAG:Ce, and GAGG:Ce Scintillators 31 Dec 2019วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.9 No.2 (2019): 14-22TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
253 Energy Resolution of the GaGG:Ce Scintillation Crystal for Gamma-ray Detection 1 Mar 2019KKU Sci. J. 47(1) 134-143 (2019)TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
92 ความไม่เป็นสัดส่วนของยิลด์แสงและค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา 31 Jan 2017วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
98 การเปรียบเทียบผลึกเชิงเดี่ยว YSO, LYSO และ LSO ที่เจือด้วย Ce3+ สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา 1 Dec 2016วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
285 Determination of radiation attenuation coefficients of BaSO4/PVC and BaSO4/PS for X-ray shielding 1 Nov 2019Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012133SJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
287 Photoluminescence of ZnO nanorods prepared by hydrothermal method 1 Nov 2019Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, ThailandSJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
286 Scintillation response of CdWO4 scintillator for gamma-ray detection 1 Nov 2019Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, ThailandSJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
212 Preparation, Characterisation and Photocatalytic Activity of Ternary Graphene-Fe3O4:TiO2 Nanocomposites (60SCI-2.3-75) 31 May 2018Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures vol.13 no.2 pp.499-504SJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
113 Preparation and Photocatalytic Performance of RGO/TiO2 Photocatalyst 25 Jan 2017Key Engineering Materials, vol.728, pp 359-363SJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
45 Interaction of 662 keV Gamma Rays with LYSO(Ce) and BGO Single Crystal Scintillators 18 Aug 2015Key Engineering Materials 18 August 2015, vols. 675-676 (2016) pp.764-767 SJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
223 PREPARATION, CHARACTERISATION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TERNARY GRAPHENE-Fe3O4:TiO2 NANOCOMPOSITES 1 Jun 2018Digest Journal of Nanomaterials and BiostructuresSJR Q4 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
199 Determination of Mass Attenuation Coefficients of Cement Paste Containing Limonite and Barite for Gamma-Rays (60SCI-2.3-62) 1 Mar 2018Applied Mechanics and Materials, vol.879 pp.156-160SJR Q4 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
188 Determination of Radiation Attenuation Coefficients of Rubber Containing Barite 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.204-207SJR Q4 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
187 Intrinsic Light Yield and Loss Parameter of Y2SiO5:Ce Single Crystal Scintillator (60SCI-2.3-50) 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.329-332 SJR Q4 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
314 Synthesis and photocatalytic activity of copper and nitrogen co-doped titanium dioxide nanoparticles 1 Mar 2020Results in Physics Volume 16, March 2020, 102948ISI Q1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
392 Comparision fofScintillation Light Yield of CWO and BGO Single Crystals for Gamma Ray Detection 28 Aug 2020Applied Mechanics and Materials Vol.901, pp 89-99Non Quatile อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
343 Photoelectric Fraction and Total Mass Attenuation Coefficient of Ce:YAG, Ce:GAGG and Ce:LuAG Single Crystals at 662 keV Gamma Radiation Energy 1 Sep 2019Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1494–1499Non Quatile อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
41นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยได้ตามเกณฑ์การปิดโครงการ งบประมาณภายในตั้งแต่ปี 2558-2559โล่เกียรติคุณนักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยได้ตามเกณฑ์การปิดโครงการ งบประมาณภายในตั้งแต่ปี 2558-2559 งานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2560 วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์19 Jan 2017ไทยสาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/