ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อัญชลี ทองกำเหนิด ID: 117
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Unchalee Tonggumnead
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  สถิติ : -
อีเมลล์:   ,  unchalee-t@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60042 คุณสมบัติทางสถิติ การจำลองสถานการณ์ และการประยุกต์ของการแจกแจงแบบลินด์เลย์สองพารามิเตอร์แบบตัดปลาย ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
60044 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสำหรับระบบแบบหลายขั้นตอนภายใต้อายุการใช้งานที่มีการแจกแจงไวบูลล์แบบฟัซซี ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
31 Predicting the Medium-Term Electricity Load Demand of Thailand Using the Generalized Estimating Equation and the Linear Mixed Effect Model 27 Aug 2015Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2015 12th International ConferenceProceedings (Inter) อัญชลี ทองกำเหนิด
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
103 การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธีการทางพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก 1 Dec 2016วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 8 ฉบับที่ 16TCI 1 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
395 The Effects of the Violate Assumption Based on Homogeneity of Variance of the test statistics for Comparing the Mean of Two Independent Population 31 Jan 2020Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 4s, 2020, pp.2475-2758SJR Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
214 Robust Nonparametric Regression for Testing the Equality of Nonparametric Regression Curves 1 Apr 2018Applied Mathematical Sciences Vol.12 No.16: pp.759-772, 2018SJR Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
329 Comparative the Performance of Robust Linear Regression Methods and its Application 31 Oct 2019Applied Mathematical Sciences, Vol. 13, 2019, no. 17, 815 - 822SJR Q4 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
185 Time Series Anlysis and Statistical Process Control for anomaly Detection: An Application to the Situation of PM 10 in Northern Thailand 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.379-382 SJR Q4 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
67 Testing the equality of two parametric quantile regression curves: the application for comparing two data sets 1 Apr 2016Electronic Journal of Applied Statistical Analysis Vol.09 Issue 01, April 2016, 17-39SJR Q4 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/