ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อัษฎาวุธ อารีสิริสุข ID: 118
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Atsadawut Areesirisuk
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Biotechnology : -
อีเมลล์:  atsadawut_a@rmutt.ac.th  ,  areesirisuk@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
64001 การพัฒนาการผลิตผงปรุงรสมะเขือเทศที่มี 5'-ไรโบนิวคลีไทด์สูงเพื่อทดแทนผงชูรส ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,0001 Oct 2020
63043 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสสำหรับกำจัดกากไขมันในโรงงานของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 502,00031 Aug 2020
63013 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เส้นใยอิเล็กโตรสปันพอลิไฮดรอก ซีอัลคาโนเอทจาก Novosphingobium sp . THA_AIK7เป็นวัสดุปิดแผล ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.) ทุนท้าทายไทยเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ799,0003 Sep 2020
62048 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกกล้วยอินทรีย์เพื่อผลิตสารเสริมอาหารเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามผสมหัวเชื้อโปรไบโอติก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์230,00015 Jul 2019
61036 การเพิ่มปริมาณคิวคลีโอไทด์ในยีสต์สกัดสำเร็จรูปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริมชีวภาพปศุสัตว์เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)695,8566 Mar 2018
61037 การพัฒนากระบวนการผลิตยีสต์สกัดจากกากยีสต์ในการผลิตเบียร์ เพื่อใช้เป็นสารเพิ่มรสชาติในชีอิ๊วขาวทดแทนผงชูรส ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ITAP680,2444 May 2018
61016 การเพาะเลียงยีสต์น้ำมัน Pseudozyma parantarctica จากกลีเซอรอลด้วยกระบวนการผลิตน้ำมันแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตไบโอดีเซลรุ่นที่สอง ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย280,0001 Oct 2017
60057 การผลิตน้ำมันยีสต์ด้วย Pseudozyma parantarctica CHC28 จากกลีซอรอลดิบภายใต้สภาวะมีอากาศเพื่อผลิตไบโอดีเซลทางเลือก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา แผนพลังงานทดแทน40,00030 Aug 2016
60041 การพัฒนาการผลิตผงโปรไบโอติกส์ด้วยการหมักแบบแห้งและกระบวนการอบแห้งเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี300,0001 Oct 2016
60045 การพัฒนาและแปรรูปเครื่องดื่มข้าวอัดเม็ดโปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
60039 การผลิตน้ำข้าวโปรตีนสูงจากธัญพิชเสริมซินไบโอติกซ์แบบผง ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2016
60013 การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์สำหรับผลิตไบโอดีเซลทางเลือกด้วย Pseudozyma parantarctica CHC28 โดยใช้ กลีเซอรอลเป็นวัตถุดิบ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2016
59049 สารสกัดจากยีสต์ที่มีนิวคลีโอไทด์สูงโดยใช้เอนไซม์ทางการค้าสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)342,0008 Feb 2016
59010 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด Polyhydroxyalkanoates (PHA) ที่สังเคราะห์จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย100,0001 Oct 2016
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
296 Kinetic Model of Glucose-Affected Growth and Microbial Oil Production of Oleaginous Yeast 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
298 Recovery of Polyhydroxyalkanoates from Novosphingobium sp. THA_AIK7 by Physical Pre-treatment 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
79 Direct Methanolysis of Oleaginous Yeast Biomass Biomass (Pseudozyma parantarctica to Microbial Biodiesel 19 Mar 2017International Symposium on Advanced Material Research (ISAMR 2017) Seoul, South KoreaProceedings (Inter) อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
22 Influence of Substrate Concentration on Microbial Oil Production by Pseudozyma parantarctica CHC28 and Its Fatty Acid Characterization 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
416 Statistical Optimization and Mathematical Modelling of Probiotic Strain Enterococcus faecium Cultivation in Soybean Meal by Solid-State Fermentation 22 Sep 2020วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีVOL. 15 NO. 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563 TCI 1 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Corresponding author)
สาขาวิชาชีววิทยา
348 Effect of Chemical and Physical Factors on Oleaginous Yeast Cultivation by Using Biodiesel-Derived Crude Glycerol as a Main Carbon Source 24 Jun 2019วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน 2562TCI 1 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
248 การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์ 1 Dec 2018Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology) Vol.13 No.2,(2561),180-196 (ISBN 1905-4963)TCI 1 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
247 Optimization on Decreasing High Acid Value of Yeast Oil Pseudozyma parantarctica CHC28 for Microbial Biodiesel Production 1 Oct 2018วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที่ 21 ฉบบั ที่ 3 (ฉบับพิเศษ) งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 (เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2561) (ISBN 0859-9807)TCI 1 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
309 THERMAL DEATH EVALUATION OF MULTI-STRAINS PROBIOTIC INOCULANT FOR SHELF-LIFE PREDICTION 30 Nov 2019Malays. Appl. Biol. (2019) 48(4): 147–152SJR Q3 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Corresponding author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
17กรรมวิธีการสกัดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรียด้วยซิลิกาเจลอนุสิทธิบัตร ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(ชื่อที่ 2)
170300152618 Aug 2017144395 Oct 2018
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/