ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อิศราภรณ์ เทียมศร ID: 121
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Issaraporn Thiamsorn
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  สถิติประยุกต์ : -
อีเมลล์:   ,  t_issaraporn@yahoo.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60043 แนวทางการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น อิศราภรณ์ เทียมศร
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
60036 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อิศราภรณ์ เทียมศร
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณเงินรายได้10,0001 Oct 2016
59023 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในเจเนอชั่นแซด อิศราภรณ์ เทียมศร
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2015
58035 การศึกษาคุณลักษณะของอาจารย์สำหรับนักศึกษาเจเนอเรชั่นวาย อิศราภรณ์ เทียมศร
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
316 THE TRUNCATED ISHITA DISTRIBUTION: PROPERTIES AND APPLICATION 1 Feb 2020International Journal of Applied Mathematics Volume 33 No. 1 2020, 99-108SJR Q4 อิศราภรณ์ เทียมศร
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
183 Methods for Parameter Estimation of the Negative Binomial-Generalized Exponential Distribution 6 Jun 2017Applied Mechanics and Meterials vol. 866 pp.383-386 SJR Q4 อิศราภรณ์ เทียมศร
(Co-author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/