ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อุไรวรรณ อินทร์แหยม ID: 123
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Uraiwan Inyaem
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เทคโนโลยีสารสนเทศ : -
อีเมลล์:   ,  uraiwan.inyaem@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60024 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์อัจฉริยะสำหรับแนะนำการทำนาข้าวให้กับเกษตรกร ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่าย100,0001 Oct 2016
58042 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการขายเพื่อหากรอบแนวคิดโครงร่างสำหรับระบบแนะนำการจัดวางผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ180,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
290 Electronic Commerce Management System for Cosmetic Brands 29 May 2020การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกัน สมาคมวิชาการ ไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 (ECTI-CARD 2020)Proceedings อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
389 Domain Knowledge Based Information Filtering for Terrorism News Articles 24 May 2008National Conference on Computer and Information Technology, May 23-24, 2008, Mahasarakam, Thailand. pp.131-136Proceedings อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
374 Construction Model Using Machine Learning Techniques for the Prediction of Rice Produce for Farmers 30 Jun 20182018 7th International Workshop on Database and Data Mining (ICDDM2018) , 27-30 June 2018 at Chongqing University of Post and Telecommunications, Chongqing Shi, China, pp. 870-874Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
141 Credit Approval Recommending System for Thai Bank Customer Applying Classification Techniques 5 Jul 2017The 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2017), Busan, Republic of Korea.Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
375 Credit Approval Recommending System for Thai Bank Customer Applying Classification Techniques 5 Jun 2017The 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2017), 2-5 July 2017 at Haeundae Grand Hotel, Busan, Republic of Korea. pp 105-108Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
376 Applying Decision Tree Technique to Filter Selected Customer Group for Financial Credit Approval 29 Dec 2016International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals, 28-29 December 2016 at Windsor Suites & Convention Hotel, Bangkok, ThailandProceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
377 Recommender System of OTOP Products Replacing Using the Apriori algorithm 3 Sep 2015The 6th Rajamangala University of Technology International Conference : 6th RMUTIC, 1-3 September 2015, Nakornrachasima, ThailandProceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
378 The Recommender System for Adaptive Learning Based on Students’ Competency Profile by Using FP-Growth Techniques 3 Jul 2015The Eleventh National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2015) at Arnoma Hotel Bangkok, Thailand, on July 2nd - 3rd, 2015., pp.364-370Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
379 The Recommender System of Teaching Development Guideline using Text Mining Techniques 13 Dec 2014The Eleventh International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society Theory and Practices in eLearning 2014 and Future, 12-13 December 2014, Bangkok, Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร the International Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM)Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
380 A Study of Association Rules for Recommender System of Computer Science Seminar Topics Using Frequent Pattern Growth (FP-Growth) Algorithm 25 Jul 2014The 5th Rajamangala University of Technology International Conference (5th RMUTIC), July 23-25, 2014, Pranakornsriayuthaya, Thailand.Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
381 Increase of Learning Achievement for Internet Technology for Daily Uses using Online Learning 13 Dec 2012The 15th International Conference of International Academy of Physical Sciences (CONIAPS XV), December 9-13, 2012, Pathumthani, Thailand.pp. 147-152.Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
382 A Framework for Target Magnification Using Social Network Analysis with Case Study on Terrorism Domain 12 Oct 2011The 37th Congress on Science and Technology of Thailand(STT 37), October 10-12, 2011, Bangkok, Thailand. pp. 96.Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
383 VISTAS : Visual Terrorism Analytic System 7 Jul 2010The 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2010), July 4-7, 2010, Pattaya, Thailand.Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
385 Construction of Fuzzy Ontology-Based Terrorism Event Extraction 10 Jan 2010The 3rd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (WKDD2010), Jan 9-10, 2010, Phuket, Thailand.pp.391-394Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
388 Named-Entity Techniques for Terrorism Event Extraction and Classification 21 Dec 2009The Eighth International Symposium on National Language Processing (SNLP2009) host by Dhurakij Pundit University and NECTEC, Oct 20-21, 2009, Bangkok, Thailand. pp. 175 - 179 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
387 Ontology-Based Terrorism Event Extraction 20 Dec 2009The 1st International Conference on Information Science and Engineering (ICISE2009), Dec 18-20, 2009, Nanjing China. pp. 912-915Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
386 Composition of Fuzzy Ontology-Based Event Extraction in Terrorism Domain 14 Dec 2009The 2009 International Conference on Robotics, Information and Intelligence control system technologies (RIIT2009), Dec 11-14, 2009, Bangkok, Thailand.pp.150-155Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
390 Evaluation of Data Mining Techniques Performance 7 Nov 2006International Conference on Applied Science (ICAS2006), Nov 5-7, 2006, Don Chan Place, Vientiane, Laos PDR. pp.426-438 and Laos Journal on Applied Science, vol.1, no.1, November 2006. ISBN: 1905-6702.Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
373 Machine Learning Apply for Financial Credit Approval to Filter Selected Customer in Domain Specific Bank 30 Jun 2020Science and Technology RMUTT Journal ,Vol.10 No.1 (2020): 36-46TCI 2 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
384 Terrorism Event Classification using Fuzzy Inference Systems 31 Dec 2010International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), Vol. 7 No. 3 2010. pp. 256-265 ISSN: 1947-5500 SJR Q4 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/