ชื่อนักวิจัย (ไทย):  โอม สถิตยนาค ID: 126
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Oam Sthityanak
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  คณิตศาสตร์ : -
อีเมลล์:   ,  oam_s@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60033 โครงการวิจัยสบัติบางประการของจำนวน (p,q,r)-Tribonacci โอม สถิตยนาค
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้10,0001 Oct 2016
59028 วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยายของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 09110045 คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น โอม สถิตยนาค
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้20,0001 Oct 2015
58023 การพัฒนาวิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับการหาผลเฉลยของ ปัญหาจุดตรึง ปัญหาอสมการการแปรผัน และปัญหาเชิงคุณภาพ โอม สถิตยนาค
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
240 Some Properties of (p,q,r) – Tribonacci Sequences by Matrix Method 20 Dec 2018Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science (HKICEAS 2018) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนProceedings (Inter) โอม สถิตยนาค
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
167 Binet’s Formulas for (p,q,r)-Tribonacci sequence and some properties of its limit 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) โอม สถิตยนาค
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
28 On the k-Jacobsthal-Lucas Numbers by Matrix Methods 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) โอม สถิตยนาค
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
26 Viscosity approximation method for the sum of two different types of finitely many accretive operators in Banach spaces 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) โอม สถิตยนาค
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/