ชื่อนักวิจัย (ไทย):  จรัส บุณยธรรมา ID: 14
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Charud Bunyatunma
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  ฟิสิกส์ : -
อีเมลล์:   ,  charud@rit.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60031 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชา 09410044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยบทเรียน E-learning ผศ.จรัส บุณยธรรมา
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณเงินรายได้10,0001 Oct 2016
58040 สร้างชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ ผศ.จรัส บุณยธรรมา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ108,5001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
274 ชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 31 Jan 2019วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019TCI 1 จรัส บุณยธรรมา
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/