ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วณิภา นาคลดา ID: 156
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) : 
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ไม่ระบุ ประเภทบุคลากร:  (สาย )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ลาออก
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60037 ศึกษาการดูดซับแคดเมียมจากน้ำเสียด้วยอนุภาค ไฮดรอกซีอะพาไทท์จากเปลือกไข่ ดร.วณิภา นาคลดา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2016
58030 การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณสาร Apigenin ในกระเพราแดงโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีและไฟฟ้าเคมี ดร.วณิภา นาคลดา
ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2014
58045 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดตรีผลา สูตรสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นยาต้านมะเร็ง ดร.วณิภา นาคลดา
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ170,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/