ชื่อนักวิจัย (ไทย):  บุรัสกร อยู่สุข ID: 164
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Burasakorn Yoosooka
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร:  (สาย )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ลาออก
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60065 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชนกรณีศึกษา ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2560280,00015 May 2017
58041 แอพพลิเคชั่นการรู้จำวัตถุอันตรายบนแว่นตาอัจฉริยะสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ360,0001 Oct 2014
58042 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการขายเพื่อหากรอบแนวคิดโครงร่างสำหรับระบบแนะนำการจัดวางผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ180,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
169 Electronic Commerce for Community Agricultural Products in Pathum Thani 7 Mar 2018The First International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education and Management March 7, 2018Proceedings (Inter) บุรัสกร อยู่สุข
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
156 Name Entity Annotation System for Linguistic Data Warehouse 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) บุรัสกร อยู่สุข
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
17 Medication Recommender System 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) บุรัสกร อยู่สุข
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/