ชื่อนักวิจัย (ไทย):  จันทนี อุทธิสินธุ์ ID: 17
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Janthanee Autthisin
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  การศึกษาวิทยาศาสตร์ : -
อีเมลล์:   ,  janthaneeau@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60031 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชา 09410044 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยบทเรียน E-learning ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณเงินรายได้10,0001 Oct 2016
58015 การหาองค์ประกอบธาตุของสีบนวัตถุโบราณโดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ที่มีลำรังสีขนาดเล็ก ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย179,9001 Oct 2014
58040 สร้างชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ108,5001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
300 Investigation of Bangkok Monsoon Onset index using Precipitable Water Vapor 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) จันทนี อุทธิสินธุ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
274 ชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 31 Jan 2019วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019TCI 1 จันทนี อุทธิสินธุ์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
284 The relationship between raining and GPS - Precipitable water vapor 1 Nov 2019Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012142 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1380/1/012142SJR Q3 จันทนี อุทธิสินธุ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
198 Development of an Interactive Multimedia Michelson Interferometer Experiment (60SCI-2.3-61) 1 Mar 2018Applied Mechanics and Materials vol.879 pp.284-289SJR Q4 จันทนี อุทธิสินธุ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
344 Development of a Compact XRF System for Elemental Analyses of Archaeological Objects 1 Sep 2019Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1507–1513Non Quatile จันทนี อุทธิสินธุ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
29ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอนุสิทธิบัตร ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
(ชื่อที่ 1)
190300062211 Mar 2019- 
29ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอนุสิทธิบัตร ผศ.จันทนี อุทธิสินธุ์
(ชื่อที่ 3)
190300062211 Mar 2019- 
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/