ชื่อนักวิจัย (ไทย):  จันทิมา ฑีฆะ ID: 18
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Jantima Teeka
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Agriculture : -
อีเมลล์:   ,  Jan_pokpong@yahoo.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
64001 การพัฒนาการผลิตผงปรุงรสมะเขือเทศที่มี 5'-ไรโบนิวคลีไทด์สูงเพื่อทดแทนผงชูรส ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,0001 Oct 2020
63013 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เส้นใยอิเล็กโตรสปันพอลิไฮดรอก ซีอัลคาโนเอทจาก Novosphingobium sp . THA_AIK7เป็นวัสดุปิดแผล ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.) ทุนท้าทายไทยเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ799,0003 Sep 2020
62048 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกกล้วยอินทรีย์เพื่อผลิตสารเสริมอาหารเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามผสมหัวเชื้อโปรไบโอติก ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์230,00015 Jul 2019
61046 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถลดพิษของสารพิษจากเชื้อราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)317,08029 May 2018
61026 การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียย่อยสลายไขมันในธรรมชาติเพื่อการบำบัดน้ำเสีย ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้28,0001 Oct 2017
61016 การเพาะเลียงยีสต์น้ำมัน Pseudozyma parantarctica จากกลีเซอรอลด้วยกระบวนการผลิตน้ำมันแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตไบโอดีเซลรุ่นที่สอง ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย280,0001 Oct 2017
61022 การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียย่อยสลายไขมันในธรรมชาติเพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย250,0001 Oct 2017
60041 การพัฒนาการผลิตผงโปรไบโอติกส์ด้วยการหมักแบบแห้งและกระบวนการอบแห้งเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี300,0001 Oct 2016
60012 การศึกษาการสกัดแผ่นฟิล์ม Polyhydroxyalkanoates (PHA) จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 ด้วยวิธีทางเคมี และความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุชีวภาพด้านการแพทย์ ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย600,0001 Oct 2016
60013 การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์สำหรับผลิตไบโอดีเซลทางเลือกด้วย Pseudozyma parantarctica CHC28 โดยใช้ กลีเซอรอลเป็นวัตถุดิบ ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2016
59027 การคัดเลือกแบคทีเรียทนร้อนที่สะสมพลาสติกชีวภาพ ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2015
59010 การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัด Polyhydroxyalkanoates (PHA) ที่สังเคราะห์จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย100,0001 Oct 2016
59011 การพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียทนร้อนที่สามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำทิ้งบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย100,0001 Oct 2016
58008 การศึกษาแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิต Polyhydroxyalkanoates (PHA) จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย340,5001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
296 Kinetic Model of Glucose-Affected Growth and Microbial Oil Production of Oleaginous Yeast 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) จันทิมา ฑีฆะ
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
298 Recovery of Polyhydroxyalkanoates from Novosphingobium sp. THA_AIK7 by Physical Pre-treatment 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) จันทิมา ฑีฆะ
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
416 Statistical Optimization and Mathematical Modelling of Probiotic Strain Enterococcus faecium Cultivation in Soybean Meal by Solid-State Fermentation 22 Sep 2020วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีVOL. 15 NO. 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563 TCI 1 จันทิมา ฑีฆะ
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
348 Effect of Chemical and Physical Factors on Oleaginous Yeast Cultivation by Using Biodiesel-Derived Crude Glycerol as a Main Carbon Source 24 Jun 2019วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน 2562TCI 1 จันทิมา ฑีฆะ
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
248 การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์ 1 Dec 2018Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology) Vol.13 No.2,(2561),180-196 (ISBN 1905-4963)TCI 1 จันทิมา ฑีฆะ
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
247 Optimization on Decreasing High Acid Value of Yeast Oil Pseudozyma parantarctica CHC28 for Microbial Biodiesel Production 1 Oct 2018วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที่ 21 ฉบบั ที่ 3 (ฉบับพิเศษ) งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 (เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2561) (ISBN 0859-9807)TCI 1 จันทิมา ฑีฆะ
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
100 Influence of carbon and nitrogen sources on the performance of Polyhydoxyalkanoates (PHA) production using Novosphingobium sp. THA_AIK7 in batch operation 1 Dec 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8TCI 1 จันทิมา ฑีฆะ
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
38 Influence of Solvent extract on properties of biomaterial PHA derived from Novosphingobium sp. THA_AIK7 1 Jul 2016KKU Research Journal 2016; 22(1)TCI 1 จันทิมา ฑีฆะ
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
39 Production of pineapple peel handicraft paper from canned fruit industrial factory 1 Jul 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 2016 No.1 : 58-70TCI 1 จันทิมา ฑีฆะ
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
309 THERMAL DEATH EVALUATION OF MULTI-STRAINS PROBIOTIC INOCULANT FOR SHELF-LIFE PREDICTION 30 Nov 2019Malays. Appl. Biol. (2019) 48(4): 147–152SJR Q3 จันทิมา ฑีฆะ
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
17กรรมวิธีการสกัดพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากแบคทีเรียด้วยซิลิกาเจลอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
(ชื่อที่ 1)
170300152618 Aug 2017144395 Oct 2018
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/