ชื่อนักวิจัย (ไทย):  จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา ID: 19
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chiraporn Ananchaipattana
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Bioresource Engineering : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
64004 พัฒนาชุดตรวจภาคสนามสำหรับแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์300,0001 Oct 2020
63016 การพัฒนากระบวนการผลิตผักสลัดพร้อมรับประทานในระดับอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)113,40021 Jan 2020
63035 การศึกษาสารออกฤทธิ์และการยืดอายุหน่อไม้สด ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนภายใต้แผนงาน การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี400,00015 May 2020
62058 Application of bacteriocin produced by Bacillus spp. to control spoilage lactic acid bacteria in food product ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาชีววิทยา
JICA-Kirin Fellowship227,0801 Jun 2019
61007 การพัฒนาเทคนิค ดูเพล็กซ์ พีซีอาร์ สำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบรวดเร็ว ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย400,0001 Oct 2017
60067 การจัดทำระบบอาหารปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ขนมไทยเม็ดขนุนและซอสหมักเนื้อ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)265,00025 Apr 2017
60045 การพัฒนาและแปรรูปเครื่องดื่มข้าวอัดเม็ดโปรตีนสูงเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
60039 การผลิตน้ำข้าวโปรตีนสูงจากธัญพิชเสริมซินไบโอติกซ์แบบผง ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2016
60002 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารแบคเทอริ โอซินเพื่อใช้ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย356,0001 Oct 2016
59050 จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)119,6284 Mar 2016
59026 การหาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาโพลิเมอร์เรสสำหรับตรวจแบคทีเรียในอาหาร ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2015
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
278 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิตสารแบคเทอริโอซิน เพื่อใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมจีน 1 Dec 2018วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2561)TCI 1 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
101 Pelton Turbin Efficiency Analysis Using Computational Fluid Dynamics Technique 1 Dec 2016วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 TCI 1 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
267 Development and evaluation of real‐time loop mediated isothermal amplification assay for rapid and sensitive detection of Salmonella spp. in chicken meat products 25 Oct 2018Journal of Food Safety Volume 38, Issue 6 December 2018SJR Q2 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
126 Bacterial Contamination into Ready-to-eat Foods Sold in Middle Thailand 21 Dec 2016Biocontrol Science, vol.21, No. 4, pp.225-230SJR Q3 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
61 Fate of Escherichia coli O157 Cells Inoculated into Lightly Pickled Chinese Cabbage during Processing, Storage and Incubation in Artificial Gastric Juice 1 Mar 2016Biocontrol Science, 2016, Vol.21, No. 1, 51-56SJR Q3 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
62 Survival of Inoculated Escherichia coli O157:H7 in Japanese Sweet Dumplings during Storage 1 Dec 2015Biocontrol Science, 2015 Volume 20 Issue 4 Pages 285-290SJR Q3 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
19กรรมวิธีตรวจแบคทีเรีย Salmonella spp. ก่อโรคอาหารเป็นพิษอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(ชื่อที่ 1)
180300098425 Apr 2018- 
12หลอดตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหารแบบพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติพอริเมอเรสอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(ชื่อที่ 1)
16030025258 Dec 2016- 
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
20หลอดพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติโพลิเมอเรสสำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์รางวัลเหรียญทองงาน “42nd International Invention Show” (INOVA-BUDI UZOR 2017)ระหว่างวันที่ 6-13 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศโครเอเชียจิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา13 Nov 2017ประเทศโครเอเชียสาขาวิชาชีววิทยา
17หลอดพร้อมใช้งานสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่มัลติโพลิเมอเรสสำหรับตรวจสอบแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร 3 สายพันธุ์รางวัลประกาศเกียรติคุณจากการประกวดผลงานนวัตกรรม (The 7th Innovation Awards 2017) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา7 Jun 2017ไทยสาขาวิชาชีววิทยา
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/